Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang No. 66 1 Dinsdag 2 September 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGiNG TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

Geabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuws' blad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging fer bevordering van de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gevviji-ifU

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

BESTUURSVERGADERING met de Besturen van Ned. Debitantenbond en Ned. Uitgeversbond op Dinsdag 9 September 1919, des morgens te 111/2 uur, in de Bestuurskamer. Het Bestuur voornoemd: A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris Amsterdam, 30 Aug. 1919

BESTELHUIS VAN DEN BOEKHANDEL Voor het College van Commissarissen gelieve men zich in de maand September uitsluitend te wenden tot den heer J. m. Meulenhoff, die den heer J.w. van Kampen, als gedelegeerd Commissaris opvolgt.

D. P. HARTING Directeur Amsterdam, 25 Augustus 1919

Onderstaande wijzigingen zijn aan te brengen in de naamlijst van Committenten.

Af:

Amsterdam

C. E. Booy

De Visscherij-courant

Den Haag

La France

Haarlem Droste's Boek- en Kantoorboekh. (G. Beun-

derman) A. v. d. Veen

Leiden Uitgeverij «Mercurius».

Middelhar nis

J. C. de Vos

Bij: Gorcum G. Schut, Westwagenstr. 36

Den Haag Boekh. «De Kersouw», Obrechtstr. 49!

COMMISSIE TOT REGELING VAN HET VERTALINGSRECHT

Alle brieven en stukken inzake het Vertalingsrecht gelieve men voortaan te zenden aan den Administrateur der Vereeniging, den heer M. BRONNER, Heerengracht 124-128 ('t Boekhuis), Amsterdam.

Namens de Commissie: J. H. DE WIT, Secretaris Amsterdam, 1 September 1919

Sluiten