Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

928

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 68

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van wetenschappen te Amsterdam. Amsterdam, Johannes Muller. Gr.80. [27x 185]. Afdeelingwis- en natuurkundige wetenschappen.

Tweede sectie. Dl. XX. No. 5. Bolk, Prof. L.: Die Topographie der Orbita beim Menschen nnd Anthropoïden und ihre Bedeutung für die Frage nach der Beziehung zwischen Menschen und Affenschadel. Mit 29 Figuren im Text. (54 blz.). ƒ !•—

Vollenhoven, Mr. C. van: De Indonesiër en zijn grond. Leiden, Boekhandel en drukkerij vrhn. E. J. Brill. 8". [235x 155]. (VII, 129 blz.). ƒ2.50

Vrouwen-bibliotheek, Socialistische. Onder redactie van Carry Pothuis-Smit en M. Wibaut-Berdenis van B. Amsterdam, Boekhandel en uitgevers-maatschappij «Ontwikkeling». 8". [18 x 115].

2. Van Olympe de GeorgestotClaraZetkin. (De geschiedenis van het algemeen vrouwenkiesrecht in verschillende landen). (124 blz., m. e. afb. tusschen tekst), ƒ -.70; geb. ƒ 1 .—

Waasdijk, Albert van: Op den terugweg. Tooneelspel in 4 bedrijven. [5 m., 5 vr.]. 2e druk. Zaandijk, J. Heijnis Tsz. 8°. [18x115]. (140 blz.). ƒ1.60

Waerden, Dr. ir. Th. van der: Loonsverhooging, prijsstijging en socialisatie. Amsterdam, Boekhandel en uitgevers-maatschappij «Ontwikkeling». 8". [195x 135].(16 blz.). ƒ -.10

Wereld-bibliotheek. Onder leiding van L. Simons. Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. 8». [18x115].

388. Eekhoud, Georges : Kees Doornik of een bloedig half-vasten. Omgewerkt uit het Fransch door August Peeters. (146 blz.).

ƒ -.70; gecart. ƒ 1.05; geb. ƒ 1.20

Atlassen en kaarten

Plattegrond, Zwagers', van Rotterdam 1919. Schaal 1 : 17000. Benevens beknopte gids en stratenlijst. 6e uitgave. Rotterdam, W. Zwagers. 8°. [20x12]. (20 blz., m. e. krt.).

ƒ -.30

Prospectus

A. E. C. van Saarloos, De organisatie en administratie van den verkoop in industrieele ondernemingen. Purmerend, J. Muusses.

BERICHTEN EN MEDEDEEL1NGEN Vennootschap

Bij onderhandsche akte, d.d. 6 Augustus 1919, is door de heeren H. P h. Cohen en M. N ij kerk, beiden handelsreiziger, te Amsterdam, aangegaan een vennootschap,

welke wordt gedreven onder den firmanaam Nykerk en Cohen, gevestigd te Amsterdam, en welke ten doel heeft den handel in papier en aanverwante artikelen in den ruimsten zin des woord.

De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 3 jaar en 5 maanden, gerekend vanaf 1 Augustus 1919 en eindigend mitsdien op 31 December 1922.

Voor het verbinden der vennootschap wordt de handteekening van beide vennootcn vereischt.

Uitvoer van oud papier. — De minister van landbouw heeft bepaald, dat de termijn gedurende welken de uitvoer van bepaalde soorten en hoeveelheden oud papier werd toegestaan, is verlengd tot 15 December 1919.

(.Nederl. Staatscourant').

«De hel». — Van de behandeling der zaak tegen den boekhandelaar P. uit Goes, beklaagd van het in voorraad hebben van exemplaren van «De hel» van Barbusse, welke zaak Vrijdag voor de rechtbank te Middelburg is behandeld, geeft het .Algemeen Handelsblad' het volgende verslag:

In de zeer uitvoerige dagvaarding wordt bekl. o.a. ten laste gelegd, dat hij den inhoud van het geschrift kende en dat daarin gedeelten voorkwamen, welke gedeelten aanstootelijk waren voor de eerbaarheid.

De rechtbank bestond uit de heeren mr. Van Bel, president, mr. baron Thoe Schwar tzenberg en Hohenlansberg en Van derMeulen, rechters.

De officier van justitie, mr. H. Wolfson, vroeg behandeling van de zaak met gesloten deuren in het belang van de zeden.

De verdediger, mr. Ernest Polak uit Amsterdam, wees er op, dat de rechtbank wel de bevoegdheid heeft behandeling met gesloten deuren te gelasten, maar er in deze zaak niets zedekwetsend is. Pleiter zal zich ordelijk gedragen. Het is hier een zeer belangrijke quaestie en het oog van geheel Nederland is heden op Middelburg gevestigd. Spr. is tot alle mogelijke concessies bereid en zal van zijn zijde het zedenkwetsende tot het minimum beperken. Openbare behandeling is ook in het belang der rechtszekerheid. Er is over deze zaak in tal van couranten en tijdschriften reeds geschreven en men

Sluiten