Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang No. 70 Dinsdag 16 September 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH :

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

Geabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuws. Wad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging ter bevordering »an de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewi: >ij

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

COMMISSIE TOT REGELING VAN HET VERTALINGSRECHT

Alle brieven en stukken inzake het Vertalingsrecht gelieve men voortaan te zenden aan den Administrateur der Vereniging, den heer M. BRONNER, Heerengracht 124-128 ('t Boekhuis), Amsterdam.

Namens de Commissie : J. H. DE WIT, Secretaris Amsterdam, 16 September 1919

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

treni, 1?^dedeel'ngen, welke uitgevers in deze rubriek sepiaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

Appeldoorn, Ir. C. D. C: De natuurkunde kL"-^toepassingen. Delft, Technische 80 [24a"?6] e" drukkeriJ J- Waltmanjr.

druk' fvi?ei^ffeu,' gassen en de warmte. 3e druk. (VII, 175 blz., m. afb. tusschen tekst).

ƒ2.90

Bock, A. H. W. de, en A. D. Leeman:

Cours gradué d'excercices. Taal-, denken spreekoefeningen ten gebruike bij het onderwijs in de Fransche taal op scholen voor uitgebreid onderwijs. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8°. [195x14].

II, 1. 57e druk, in overeenstemming met het arrèté van 26 Febr. 1901. (VII, 79 blz.). ƒ -.50 Opnieuw geplaatst wegens misstelling.

Cra.mer, Dr. J. A.: God bouwt zijn huis! Gedachteniswoord op den verjaardag van H. M. de Koningin uitgesproken in de VVilhelminakerk te 's:Gravenhage naar aanleiding van het sluiten van den vrede. ['s-Gravenhage, De Erven W. A. Beschoorl. 8». [215x17]. (25 blz.). ƒ-.40

Daels, Prof. dr. Frans: Het bakersboek. Met een woord vooraf van dokter Gheysen. Teekeningen bewerkt door Joe English. Leiden, G. F. Théonville. Leuven-Brugge, «St. Michiel». Gr. 8°. [25x 165]. (XV, 157 blz., m. afb. tusschen tekst). ƒ 4.80

Dijk, H. van: Karakter.3edruk.3eduizendtal. [Hemmen, H. de Hartog]. KI. 8". [155 x 10]. (64 blz.). Geb. ƒ -.90

Everts, H. J. M.: Het vormboekje of voorbereiding tot het hl. vormsel. 11e uitgaaf. 's-Hertogenbosch, G. Mosmans Zoon. KI. 8°. [13x8]. (48 blz.). ƒ-.15

25 ex. ƒ 3.50; 50 ex. ƒ 6.50; 100 ex. ƒ 12.—.

Handig, Clarisse: Het boek der duizend raadgevingen. Meer dan drieduizend recepten, huis- en gebruiksmiddelen, raadgevingen en inlichtingen op huishoudelijk en hygiënisch gebied. Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij. 8°. [235x16]. (III, 264 blz.). ƒ 2.90; geb. / 3.50

Sluiten