Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 71 NIEUWSBLAD VOOR DËN BOEKHANDEL

963

Globe-editie, zie: Turgenjeff, Iwan.

Heijnes, Ds. H. J.: Noord-Hollandsche menschen en dingen. 3e druk. Amsterdam, W. ten Have. 8°. [235x155]. (143 blz.).

ƒ2.25; geb. ƒ 2.90

Hullebroeck, Adolphe: Zijn de Duitsche mekanieken noodzakelijk in de textielnijverheid? Deventer, JE. E. Kluwer. Luik, Drukkerij Charles Desoer. 8» [21 x 14]. (XVII, 69 blz.). ƒ 1.40

Jitta, Prof. mr. D. Josephus: De wederopbouw van het internationale recht op den grondslag van eene rechtsgemeenschap van het menschelijk geslacht. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. Gr. 8<>. [25x165]. (XVI, 220 blz.). ƒ5.—

Klopper, Ir. J.: Leerboek der toegepaste mechanika. Delft, Technische boekhandel en drukkerij J. Waltman jr. 8<>. [24 x 16]. II. 2e druk. Bewerkt door ir. C. B. Biezeno. (XVI, 414 blz., m. afb, tusschen tekst).

Geb. / 15 —

Leeman, A. D., zie: Bock, A. H. W. de, en A. D. Leeman.

Mandere, H. Ch. G. J. van der: Crisisrechtspraak van den bijzonderen crisisrechter. Uiteenzetting van de wet, met daarbij behoorendebesluiten,ten aanzienvan een bijzondere rechtspraak en distributieaangelegenheden. Amsterdam, [Hollandsche Uitgevers-maatschappij «Amsterdam»]. Gr. 8". [245 x 16]. (132 blz.). ƒ -.75

Mededeelingen omtrent enkele onderwerpen van algemeen belang. (Afgesloten 1 Januari 1919). Batavia, Landsdrukkerij. ['s-Gravenhage, Martinus Nijhoff], Fol. [335 x 21]. (II, 65 blz.). ƒ 1.50

Nijhoff, Wouter, zie: Bibliographie, Nederlandsche, van 1500 tot 1540.

Oort, Dr. E. D. van :Ornithologia Neerlandica. De vogels van Nederland. Met ongeveer 400 gekleurde platen. Afl. 5. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.

Kplt. (+ 40 afl.) a ƒ 12.50

Opiumaanvoerordonnantie. Met toelichting. (Staatsbladen 1918 No. 34 en 1919 No. 3). Weltevreden, Electrische drukkerij f. B. Smits. ['s-Gravenhage, Martinus Nijhoff]. 80. [24 x 16]. (78, 16 blz.). ƒ 1.50

Oudemans, C. A. J. A., en Hugo de Vries:

Leerboek der plantenkunde ten gebruike bij het hooger onderwijs. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 80. [225x15],

I. Vries, Hugo de : Leerboek der plantenphysiologie. 5e druk, herzien door Ed. Verschaffelt. (XII, 334 blz., m. afb. tusschen tekst).

ƒ 5.50; geb. ƒ 6.25

Reglement, Agrarisch, voor het gewest Menado. Vastgesteld bij de ordonnantie van 8 Februari 1918. (Staatsblad no. 80). Met toelichting. Batavia, Landsdrukkerij. ['s-Gravenhage, Martinus Nijhoff], 1918.80. [225x14], (59 blz,). ƒ1.—

Revue, Financiëele. Onafhankelijk financiëel weekblad voor Nederland. Geïllustreerd. Hfd.-red.: Mr. S. H. van Perlstein. le jaargang. 1919/1920. No. 1 (6 Sept.). Amsterdam, Financiëel pers- en publiciteitsbureau. Fol. [50x38]. Per jrg. (52 nrs.) ƒ 2.50

Rozemeijer, A. J., zie: Wesseling Mzn., Chr. L., en A. J. Rozemeijer.

Smith, Dr. J. J.: Geïllustreerde gids voor «'s Lands plantentuin» te Buitenzorg. Geïllustreerd naar opnamen van J. W. Huijsmans. ['s-Gravenhage, Martinus Nijhoff], Br. 80. [205 x 24]. (IV, 60 blz., m. afb. tusschen tekst en e. krt.). ƒ 1.—

"Staal, M. van der: Op leven en dood. Geschiedenis van den grooten oorlog. Afl. 82. Rotterdam, Drukkerij Libertas.

Stahel, Gerold, zie: Bulletin [van het] departement van den landbouw in Suriname.

Statistiek der domeinen over 1917. Uitgegeven door het departement van financiën. s-Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij. ['s-Gravenhage, Martinus Nijhoff]. Gr. 8°. [285 x 225]. (209 blz., m. e. tab.).

Gecart. ƒ 3.-

Statistiek van de scheepvaart in Nederlandsch-Indië over het jaar 1917. Samengesteld bij het hoofdbureau van scheepvaart. Weltevreden, Albrecht en Co. ['s-Gravenhage, Martinus Nijhoff]. Gr.80. [27 x 22], (V, 150, 5 blz.). Gecart. ƒ 3.35

Turgenjeff, Iwan: Eene ongelukkige. Bewerking van E. J. v. T. Amsterdam, Cohen Zonen. Kl.80. [165x12]. (237 blz.).

ƒ-.95; geb. ƒ 1.25

Globe-editie.

Valeton sr., Dr. Th., zie: Bulletin du Jardin botanique de Buitenzorg.

Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek. Prae-adviezen over de vragen: Welke economische beginselen moeten van overheidswege worden gevolgd ten aanzien van de volkshuisvesting? Geven de huidige omstandigheden aanleiding tot maatregelen, die op den duur niet moeten worden gehandhaafd, doch wenschelijk zijn om in den woningnood van het oogenblik te voorzien? '-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Gr.8o. [26x17], (IV, 134 blz.).

ƒ 3,—

Sluiten