Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang

No. 72

Dinsdag 23 September 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

Geaboimeerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging ter bevordering ■^van de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

BESTELHUIS VAN DEN BOEKHANDEL

Amsterdam, September 1919

AAN HEEREN COMMITTENTEN

Wat er reeds in de toelichting op de Begrooting voor 1920 geschreven werd, is thans bewaarheid geworden: Wij hebben na rijp beraad tot een vernieuwde geringe vërhooging der tarieven van het Bestelhuis moeten besluiten. De voortdurend stijgende kosten, in den laatsten tijd voornamelijk veroorzaakt door verhoogingen van salarissen en loonen, waaraan door den drang der tijden onmogelijk te ontkomen was, hebben ons de noodzaak ervan doen inzien, terwijl wij vertrouwen dat, waar de verhoogingen der Bestelhuis-tarieven nog steeds minder bedragen dan die bij andere expeditie-ondernemingen.ook Heeren Committenten van de billijkheid overtuigd zullen zijn. Wil ons Bestel¬

huis blijven wat het tot nu toe geweest is, dan is een vermeerdering van inkomsten een niet af te wijzen vereischte.

Waar tot nu steeds de verhoogingen zijn ingevoerd in den vorm van een crisistoeslag (aanvankelijk 25%, daarna 40 %), meenden wij thans dit systeem te kunnen laten varen om weer tot vaste prijzen te komen, zoodat wij op den basis van 50% toeslag in stede van de tot heden van kracht zijnde 40 % (een kleine verhooging derhalve van slechts 10%) tot de volgende wijzigingen in „Tarief en voorwaarden van het Bestelhuis", ingaande 1 October a.s., hebben besloten:

De in Tarief A voor elke zending genoemde prijs wordt: 10 cents.

De in Tarief B gestelde prijzen per aantal verwerkte kilo's worden: tot 300 K.G. ƒ6.75

301— 1000 „ „ 0.22s per 10 K.G. 1001— 4000 „ „ 1.35 „ 100 „ 4001—10000 „ „ 0.90 „ 100 „ 10001—20000 „ „ 0.52r' „ 100 „ 20001—50000 „ „ 0.45 „ 100 „ 50001 en daarboven „ 0.375 „100 „ terwijl bovendien de voor committenten-niet-leden vroeger vastgestelde

Sluiten