Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 72 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

983

geroepen zijn in de door hem gestichte en tot bloei gebrachte zaak, thans zonder hem verder te arbeiden, tot navolging prikkelen.

Rust zacht! Vaarwel!

Vergeten zullen wij u niet. A, P. A.

Jubileum

1 Oct. a.s. hoopt de heer J. C. Steen den dag te herdenken dat hij voor 40 jaar in dienst trad bij de firma Mensing & Visser, te 's-Gravenhage.

Uitgaven in voorbereiding

Bij J. F. van de Ven, uitgever, te Baarn, verschijnt binnenkort van C. J. Groothoff, Voetbal-rechtspraak, voor spelers en toeschouwers, een geheel omgewerkte uitgave van De voetbal scheidsrechter.

Begin October zal bij den uitgever W. ten Have, te Amsterdam, verschijnen: le Leven en arbeid van dr. A. Kuyper, bewerkt door ds. W. F. A. Winckel; 2e Schets der christelijke dogmatiek, le stuk, door dr. G. Vellenga, waarvan het 2e stuk ter perse is.

Normaal 3 A. —-In het nummer van 9 September j.1. vind ik, dat bij onderzoek van normaalpapier met watermerk 3 A gebleken is, dat dit niet de juiste samenstelling had. Er wordt gezegd: Normaal 3 A moet bestaan uit 100 o/o lompen.

In dit verband zou ik er op willen wijzen, dat deze stelling juist is, wanneer het betreft papier van Nederlandschen oorsprong en niet wanneer het bijv. Duitsch fabricaat is, dan mag het 25% cellulose bevatten.

Voor Nederlandsch Normaalpapier bepalen de letters, A, B en C de stofklasse. De samenstelling is dan resp. geheel lompen, 75 % lompen met 25 % cellulose, willekeurige samenstelling, doch vrij van houtslijp.

De cijfers voor de letters A, B of C, resp. 1, 2, 3 enz. duiden op de sterkteklasse, deze is voor de le klasse 6000 meter, de 2e 5000 meter enz. Derhalve Normaal 3 A bestaat uit geheel lompen en heeft een breeklengte van 4000 meter.

Anders is het met de Duitsche Normaalpapieren. De daarin voorkomende watermerken hebben de volgende beteekenis:

Normaal 1: grondstof lompen, breeklengte 6000 M. ;

Normaal 2a: grondstof lompen, breeklengte 5000 M.;

Normaal 2b: grondstof lompen, breeklengte 4000 M.;

Normaal 3a: grondstof 3/4 lompen, 1/4 cellulose, breeklengte 4000 M,;

Normaal 3b: grondstof 3/4 lompen, 1/4 cellulose, breeklengte 3000 M.;

Normaal 4a: grondstof cellulose, breeklengte 3500 M. ;

Normaal 4b: grondstof cellulose, breeklengte 3000 M.

Behalve het woord «Normaal» en de letters en cijfers moet zoowel in Nederlandsch als in Duitsch fabrikaat de naam van den fabrikant daarin voorkomen en zonder dit laatste heeft het watermerk geen waarde.

Voor een juiste beoordeeling van de merken in Normaal papier meende ik deze uiteenzetting te moeten geven.

J. C. Dirks lid der Firma Van Gelder & Zonen

Het conflict in het typografisch bedrijf.

— Het referendum, gehouden onder de leden van den Algemeenen Nederlandschen typografenbond, heeft met groote meerderheid de voorstellen der arbitrage-commissie aanvaard.

Overeenkomstig deze voorstellen zal nu de loonregeling der typografen worden onderworpen aan het oordeel eener commissie van negentien leden, welke commissie op Maandag 22 September hare werkzaamheden heeft aangevangen en op Maandag 29 September hare conclusie moet hebben genomen.

Uit het buitenland

«Pierre Ranson. Peintre de fleurs et d'arabesques. Cinquante-six planches, accompagnées d'une notice et d'un essai de catalogue de 1'oeuvre. (Lesgrandsornemanistes.oeuvres choisies)», door Henri Clouzot, conservateur de la bibliothèque Forney, is verschenen bij den uitgever Henri Laurens, te Parijs. (Voor het buitenland: Société d'exportation des éditions frangaises).

«La cathédrale de Reims. Un crime allemand. Ouvrage illustré de quatre-vingt-seize planches hors texte en d'un graphique des points de chute des obus allemands», door monseigneur Landrieux, évèque de Dyon, curé de la cathédrale de Reims (1912-1916), is verschenen bij de Librairie Renouard, H. Laurens, te Parijs. (Voor het buitenland: Société d'exportation des éditions francaises).

Sluiten