Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1004

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 73

N.V. Voorraadkantoor v.d. Nederl. Boekhandel

Buitengewone Algemeene Vergadering van Aandeelhouders op Woensdag 1 October 1919, n.m. half twee, te Amsterdam, Gebouw Gezagvoerders, N.Z. Voorburgwal 130.

Agenda: o.a. Oprichting Reclamekantoor. 3215

DE DIRECTIE

De Boekhandel gelieve er nota van te nemen, dat wij sinds 1 Mei 1.1. overgenomen hebben van den Heer L. J. VEERMAN, te Heusden, de uitgaven v/d.

STAMPERIUSBIBLIOTHEEK

Om vertraging te voorkomen gelieve men de bestellingen hierop te zenden aan

Uitgevers-Maatschappij

GEBR. ZOMER & KEUNING Wageningen 3207

In Amsterdam wordt hoofdzakelijk voorafdeeling export

een Bediende

gevraagd.

Brieven met opgaaf van verlangd salaris onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 3227

Wegens gevorderden leeftijd van den eigenaar en ontbreken van opvolger, wordt te koop aangeboden een welbekende BOEKDRUKKERIJ voor particulier en handelsdrukwerk en de Uitgaaf van vele Gedrukte Stukken voor de Gemeente-administratie. De daarnevens gevestigde BOEKHANDEL kan mede of afzonderlijk worden overgenomen. Inlichtingen slechts op ernstige aanvraag zonder tusschenpersoon. Brieven adres J. F. VAN DRUTEN te Sneek. 3210

Steller dezes, gedurende 10 jaren een boekhandel- en uitgeverszaak gedreven hebbende, zoekt hem passenden werkkring, bij voorkeur zelfstandig administratieve bezigheden.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 3214

REIZIGER

Iemand, die reeds met succes bij den boekhandel heeft aangeboden, wenscht in relatie te treden met een of meer uitgevers, om tegen provisie nieuwe en oude uitgaven aan te bieden. Ook niet ongenegen advertentiecontracten af te sluiten. Goede aanbeveling staat hem ten dienste.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 3226

Bij J. VLIEGER, Boekhandel, Amsterdam, Halvemaansteeg;, kunnen eenige jongelui geplaatst worden voor winkel- en magazijnwerk.

Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. 3i86

HEER, bekwaam vakman, sedert jaren vrijwel onafhankelijk met de leiding van groote uitgeverszaak belast, zoekt levenspositie. Uitstekende referentiën.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 3205

Sluiten