Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1028

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 75

1869, op 24 jarigen leeftijd, in compagnonschap met den heer A. Eeltjes aan de Leuvehaven een boekhandel op. Zijn Duitsche opleiding bracht er hem toe, zich vooral op den Duitschen boekhandel toe te leggeni waarbij de introductie van zijn leermeesten den Leipziger uitgever Brockhaus hem goeden steun gaf.

Ook de antiquarische boekhandel en het houden van boekverkoopingen was een belangrijke tak der nieuw-opgerichte zaak, die door aankoop van de relaties van de firma van Baaien nog werd uitgebreid.

Na eenige jaren - in 1873 - werd de zaak overgebracht naar het door hen aangekochte huis op de Hoogstraat, waar tot dien tijd de muziekhandel van Lichtenauer gevestigd was. Het huis werd geheel verbouwd en naar den toen geldenden maatstaf met „groote en blinkende spiegelruiten" voorzien, zooals in een Gids voor Rotterdam uit die dagen te lezen is.

Het compagnonschap met Eeltjes werd in 1883 ontbonden, deze zette den antiquarischen boekhandel op eigen gelegenheid in de Oppert voort.

Sinds dien tijd dreef van Hengel zijn zaak alleen. Hij wist zijn debiet steeds uit te breiden en op een hoogte te brengen, die hem nu tot een der voornaamste boekhandelaren van Rotterdam maakt. In de laatste jaren bijgestaan door zijn zoon, den heer A. W. van Hengel, ging de firma zich ook op den import van Fransche en Engelsche boeken toeleggen, en trok door zijn stand en voorraad nevens een uitgebreide clientèle ook vele vreemdelingen tot zich.

In 1881 begon Van Hengel de uitgave van het Geneeskundig jaarboekje, dat nu zijn 39e jaar ingaat. /

Ook aan de plaatselijke organisatie van boekhandelaren heeft Van Hengel tot voor enkele jaren als voorzitter zijn krachten gegeven, en de Rott. Boekhandelaarsvereeniging is onder zijn bestuur uitgebreid en gestevigd.

Het leven van een boekhandelaar is er geen van groote schokken. De opbouw van een debietzaak gaat steen voor steen, en vak voor vak. Maar alleen met onverdroten energie en goede vakkennis wordt dan een gebouw gezet, dat den storm der tijden verduurt en waarin te leven en te werken voldoening en voorspoed brengt.

Dat is het voorrecht van den jubilaris, j

Daarin zal ieder die hem kent en met hem relaties heeft, zich verheugen op zijn gedenkdag. In Van Hengel eeren wij den boekhandelaar, die zijn leven gewijd heeft aan het vak, en den mensch, die opgeruimd en vriendelijk zich de achting en vriendschap van velen veroverd en behouden heeft. Mogen wij den jubilaris toewenschen, dat hij in verdere jaren zich blijve verheugen in den bloei van zijn zaak, en dat hij bevrediging vinde in de overtuiging dat zijn levenswerk hecht en duurzaam staat. D.

Vennootschap

Met de .Nederl. Staatscourant' no. 207 is verzonden een bijvoegsel (no. 1452), bevattende de akte van oprichting en de statuten der naamlooze vennootschap Naamlooze vennootschap Kantoorboekenfabriek «Delft», te Delft.

De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van kantoorboeken en den handel daarin en de uitoefening van het boekbindersen cartonnagebedrijf in den ruimsten zin des woords.

De vennootschap vangt aan op 1 Augustus 1919 en eindigt 30 Juni 1950.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt 50.000 gulden, verdeeld in 100 aandeelen van 500 gulden, van weike 60 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren onder toezicht van commissarissen.

Voor de eerste maal zijn benoemd tot directeur de heer J. J. L o n z i è m é en tot commissarissen de heeren A. C. van Bokhoven, H. E. v. d. Heide, D. Huurman j r. en W. F. A. van Kampen.

De uitspraak der looncommissie In de

typografie. — De looncommissie, welke naar aanleiding van de uitspraak van de Commissie van arbitrage is samengesteld, heeft Woensdag 24 September uitspraak gedaan. De vraag, of de economische omstandigheden der laatste maanden aanleiding geven, om de loonen vanaf 29 September 1919 voor den verderen duur der contractsperiode te wijzigen, werd met algemeene stemmen bevestigend beantwoord.

Tevens werd met algemeene stemmen vastgesteld, welke de wijzigingen zullen zijn,

Sluiten