Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 77

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1051

elk groot 1000 gulden, waarvan 500 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Voor de eerste maal zijn benoemd tot directeuren de heeren M. H. B i n g e r, G. RoeloffzenenA. G. Ruygroken tot commissarissen de heeren S. J. H. G o m p e r t z, D. W. H. P a t ij n, M. J. P. van Santen, Ch. van Spall en J.Th. Westerman n.

Met de (Nederl. Staatscourant' no. 214 is vérzonden een bijvoegsel (no. 1496), bevattende de akte van oprichting en de statuten der naamlooze vennootschap Drukker ij en uitgever s-m aatschappij Voorwaarts, te Rotterdam.

De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren eener drukkerij en uitoefenen van aanverwante bedryven, het uitoefenen van het uitgeversbedrijf en den boekhandel, en het deelnemen in dergelijke zaken van andere personen of vennootschappen.

De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer vier-en-veertig jaren, aanvangend 8 September 1919 en eindigend op 31 December 1963.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt 175.000 gulden, verdeeld in 3 cumulatief preferente aandeelen, elk groot 25.000 gulden en 4 gewone aandeelen, elk groot 25.000 gulden, welke zijn geplaatst en volgestort. De cumulatief preferente aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van 1000 gulden elk.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 5 leden.

Met de .Nederl. Staatscourant' no. 214 is verzonden een bijvoegsel (no. 1531), bevattende de wijzigingen gebracht in de statuten der naamlooze vennootschapW. Versluy s' Uitgevers-maatschappij, te Amsterdam.

Bij onderhandsche akte, d.d. 3 Februari 1919, is tusschen de heeren T. Boeijenga

: en J. Boeijenga Jzn., beiden uitgever en boekhandelaar te Sneek, aangegaan een yennootschap van koophandel, welke wordt

. gedreven, onder den firmanaam J. W.

Boeijenga Zonen, gevestigd te Sneek, en welke ten doel heeft het uitgeven van een christelijk nieuws- en advertentieblad, zoomede de uitgifte en handel in boeken, tijdschriften, couranten en schrijfbehoeften en alle andere artikelen met dien handel in nauw verband staande, een en ander in den meest uitgebreiden zin des woords.

De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 5 jaar en 5l/a maand, gerekend vanaf 15 Januari 1919 en eindigend mitsdien op 1 Juli 1924.

Ieder der vennooten is gerechtigd voor de firma te teekenen, behalve voor het aankoopen van zaken boven een bedrag van ƒ 500.— in eens, het afgeven, accepteeren, endosseeren en voor aval teekenen van wissels, het verleenen van procuratiën tot teekening der firma, het stellen van borgtochten, enz., waarvoor de handteekening van beide vennooten wordt vereischt.

Bij onderhandsche akte, d.d. 3 Februari 1919, is door de heeren J. W. Boeijenga en F. Boeijenga, uitgevers en boekhandelaren te Sneek, ontbonden de tusschen hen bestaande vennootschap onder de firma J. W. Boeijenga & Zoon, te Sneek.

Uitgaven in voorbereiding

Bij D. B. Centen, Amsterdam zijn de volgende uitgaven in voorbereidipg: Chemisch jaarboekje 1920-1921 (14e Jaargang); Spitzen en Wester, Recepten 4e honderdtal (4e druk); C. Sleeswijk, Onvereenigbaarheid van geneesmiddelen (4e druk); H. W. Leeksma, Leerboek der inwendige ziekten; A. Vürtheim, Kali-meststoffen; prof. dr. L. van Itallie, Opwyrda's Recepteerkunst, (9e druk).

Vereeniging van muziekhandelaren en -uitgevers in Nederland. — De Vereeniging van muziekhandelaren en -uitgevers in Nederland heeft het eerste nummer doen verschijnen van een vereenigings-orgaan, getiteld: .Orgaan voor den Nederlandschen muziekhandel'. De redactie wordt gevoerd door den heer J. H. Wolthers te Groningen; de administratie door den heer H. Veltman, Brugstraat 11, Groningen.

In dit eerste nummer is tevens afgedrukt het verslag der op 23 Juli gehouden algemeene vergadering. In dit verslag lezen wij het ''volgende aangaande de kwestie der

Sluiten