Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1060

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 77

GROOT SUCCES

HET BOEK DATZICHZELF AANBEVEELT

POLLY ANNA

Het boek van „BLIJ ZIJN"

DOOR

ELEANOR H. PORTER

VERTAALD DOOR

E. P. ZANDIJK

Ingen. f3.75 Geb. f4.50

dient ieder boekhandelaar

voorhanden te hebben.

De aanb.condities zijn

nog steeds van kracht. Mede zijn verschenen:

MYRTLE REED

Het Licht i.h. Venster

Ingen. f 2.— Geb. f 2.90

MYRTLE REED

Een Spinster in de Zon

Ingen. ƒ 2.60 Geb. ƒ 3.50

N.B. Een Spinster In

de Zon is heden ver¬

hoogd in prijs en kost nu

/ 2.60 ingen., / 3.50 geb

Gelieve hiervan goede

nota te nemen. 3345

Uitgeverij,, Plantijn"

BUSSUM

VERSCHENEN:

Beschouwingen naar aanleiding van den Woningnood

door

Mr. Dr. J. G. BLINK

Prijs f2.— part.

Aanbiedingsvoorwaarden: 4/31/2, 7/6 met 20% en 10%. Slechts een beperkt aantal ex. kan in commissie worden gezonden.

S. L. VAN LOOY — AMSTERDAM

Bij mij verscheen de derde, verm. druk van: 3363

In één Bundel

Bloemlezing uit Noord= en Zuid-Ned. Dichters

door L. C. POST Hoofd e. Bijz.School te Utrecht

176 bladz. druks Prijs 75 ets. + 20 % toeslag

Behalve voor de School.

vindt deze dichtbundel geregeld debiet voor prijsuitd. en als voordrachtenboek.

Tot 1 Nov. a.s. aangeboden: 4 ex. met 33y3% 12 ex. met 40 o/0.

Gorincfiem F. DÜYM

Hierbij berichten wij den Boekhandel dat onze Kalender-uitgaven zijn verschenen:

ONS EIGEN LAND Kalender KASTEELEN . . . Kalender WILLY SLUITER. Kalender PIETER DAS. . . Kalender MIDDERIGH-B0KHORST .... Kalender

terwijl de Sport-Kalender

in den loop dezer week volgt. 3330

WEENENK&SNEL DEN HAAG

OOK WIJ HAKKEN DEN KNOOP DOOR!

MOTTO: GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN

Vanaf 1 Jan. a.s. verleenen wij op al onze boekuitgaven 30 % korting aan den boekhandel.

N.V. DRUKKERIJ JACOB VAN CAMPEN

3358 AFD. UITGEVERIJ - KEIZERRIJK 9 - AMSTERDAM

Sluiten