Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1070

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 78

lijk van / 4 op ƒ 6, ƒ 5.50 en ƒ 5 gebracht. Alle verhoogingen zullen ingaan op 13 October a.s.

Gevolg van dit besluit was, dat het standpunt door het bestuur en looncommissie ingenomen, om niet tot prijsverhooging over te gaan, niet was vol te houden, zoodat de prijzen voor alle werk, dat in de binderij c.s. vervaardigd wordt met 15 October a.s. met 5 % moeten worden verhoogd.

Uit het buitenland

«Time and eternity», roman, door Gilbert Cannan, is verschenen bij de uitgevers-firma Chapman & Hall, te Londen.

«The great house», roman, door Stanley Weyman, zal verschijnen bij den uitgever John Murray, te Londen.

«Felicity», roman, door miss Katherine Harrington, zal verschijnen bij de uitgeversfirma üeorge Allen & Anwin, te Londen.

«The booming of Bunkie», roman, door A. S. Neill, zal verschijnen bij den uitgever Herbert Jenkins, te Londen.

«The lion's mouse», roman, door CM.en A. M. Williamson, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Methuen & Co., te Londen.

«Tirnaogue»,roman,doorDorotheaConyers, zal verschijnen bij de uitgeversfirma Methuen & Co., te Londen.

«L'entrave», roman, door Colette (Colette Willy), is verschenen bij den uitgever Ernest Flammarion, te Parijs.

Een arbeidsconflict in den boekhandel

te Parijs. — Naar ,De Telegraaf' meldt, is een conflict uitgebroken tusschen patroons en bedienden in den boekhandel te Parijs. Welken omvang dit conflict heeft aangenomen blijkt uit de berichten niet duidelijk. De zaken der groote uitgevers ondervinden van het conflict veel last; de zaak der firma Flammarion is tengevolge daarvan gesloten.

ADVERTENTIE!

ABONNEMENT. Voor Nederland: ƒ 4.- per 3 maanden voor het buitenland, bij vooruitbetaling: f 9.30 per halfjaar. Afzonder!, nrs. 20 cenL Bewijsnrs. 15 cent. — —

Alphabetische Lijst van boeken, tijdschriften enz. met titelregister. 'nitgave van de Vereeniging) per !»»• f12 nrs.) f 1.75. afzondert, nrs. 15 cent - - - _

Hiermede vervul ik den treurigen plicht kennis te geven van het overlijden van mijn broeder en Mededirecteur

F. C. J. VAN ROSSEN

in den ouderdom van 49 jaar. 3412

Uitg.- en DrukkersMij. van F. van Rossen

C. VAN ROSSEN Amsterdam, 120ct. 1919

Algemeene kennisgeving

FANTAISIE KAARTEN

Zichtzendingen op aanvrage AUG. v. d. VELDE, Amsterdam

3385

Hierdoor deelen wij mede, dat wij, tengevolge der uitbreiding van onzen Piano- en Phonolahandel, onze Afdeeling MUZIEKHANDEL vanaf 1 October hebben opgeheven. Alle bestellingen op muziek gelieve men aan ons huis te Amsterdam te richten, welke aldaar met den meesten spoed worden uitgevoerd.

HUPFELD'S FILIAAL

DIRECTIE DUWAER & NAESSENS 3390 P1AN0-PH0NOI.AHANDEL

's-Gravenhage, 1 October 1919

• H. UITGEVERS

ZENDT UW WERKEN NAAR HET EERSTE NEDERUNDSCrï BUREAU VOOR CORRECUE POSTBOX 922 — AMSTERDAM 3411 VLUGGE EN ACCURATE BEDIENING - BILLIJKE TARIEVEN

Sluiten