is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 8, 28-01-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN ËOEkHANDEL

55

Loosjes (De Erven). — Suze La Chapelle-Roobol, Voor 't oog van de wereld, 2 dln.: Onze Eeuw, December: Europa, December. — thérèse hovèn, 'n Zeemansbruid, 2 dln.: Onze Eeuw, December : Europa, December. — D. C. NljHOFF, Democratie: Arbeiders-weekblad, 26 October.— Henryk Sif.n-kif.wicz, Uit het leven van een scepticus: Het Vaderland, 6 December.

Looy (S. L. van). — NELLY Bodenheim, Het regent, het zegent: Dordrechtsche Courant, 25 November : Het Nieuws v. d. Dag, 3 December: Het Nieuwsblad voor Nederland, 9 December. — Ch. M. van Deventer, 1'hysikalische Chemie für Anfanger, 2. Aufi.: Wetenschappelijke Bladen, December. — J. van Dijck'S Teekenvoorbeelden, 2e serie: De Katholieke School, 21 November: Het Nieuws v. d. Dag, 2 December. — F. DOMF.i.a N1EUWENHUIS, De geschiedenis van het socialisme, afl. 42—43= Het Vaderland, 27 December. — hendrik Eben, Drie jongens op reis: Dordrechtsche Courant, 25 November. — De Telegraaf, 3 December. — N. van Hichtum, Een katfersche heldin: Dordrechtsche Courant, 25 Nnvember: Het Nieuws v. d. Dag, 2 December: Het Schoolblad, 10 December. — homerus, Odyssee. In proza vertaald door W. g. van der Weerd : Het Vaderland, 14 November:

Het Nieuws van den Dag, 28 November: Het Schoolblad, 24 December. — A. H. van DER KOI.FF, Opmerkingen omtrent den geldehjken toestand van Nederland in de 19e eeuw: Algem. Handelsblad, 29 December. — Karl Marx, Het kapitaal. Hoofdstuk I-IX. Vert. d. F. van der Goes: De Amsterdammer (weekblad), 8 December. — JAC. PERK, Gedichten, 4e druk : Het Vaderland, 19 November: Het Nieuws v. d. Dag, 23 November. — J. B. SCHEPERS, Bragi: De Nieuwe Gids, December: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 8 December: Het Algem. Handelsblad, 29 December: Het Nieuwsblad voor Nederland, 30 December. — P. H. SCHREUDER JR., Ons huis. De huishouding in al haar onderdeden: Het Schoolblad, 10 December. — H. L. TUININGA, Practische handelskennis: Opr. HaarlemscheCourant, 21 November.—VERGILlüS, Aeneis, vertaald door dr. J. L. Chaillet: Het Nieuws v. d. Dag, 28 November. — Vragen van Dag, December 1901 1 Hollandia, 21 December.

Malmherg (L. C. O.). — Bloemlezing uit de werken der H. Teresia. U. h. fransch d. T. Brandsma: De Katholieke School, 5 December.

Mantgem (J. & C. P. van). — johannes, Behouden:

Nieuwe Prov. Groninger Courant, 0 iNoveiuuei . De Maas- en Nieuwsbode, 9 November: Zuider Kerkbode, 15 November: Gereform. Volksblad, l'j November: De Oranjevaan, 16 November: Gooische Kerkbode, 16 November: Noordhollandsche Kerkbode, 17 November: Gelderscne Kerkbode, 7 December: De Gouden Kandelaar, December.

Masereeuw en Bouten. — Nellie, Van kleine kleuters voor kleine kleuters: Arbeiders-weekblad, 21 December. — Mevr. de pressensé, Kinderfiguurtjes, ie bdltje. Bloemlezing: Arbeiders-weekblad, 21 December. — ziegelroth, Kraamvrouw en kind: Arbeiders-weekblad, 26 Ontnher.

Mastrigt (Van) & Verhoeven. — Nieuw leesboek voor katholieke scholen, slotbundel A. B.: De Katholieke School, 31 October.

Meulenhoff (J. M.). — Het Boek in 1901. Letterkundig jaarboek en catalogus: De Standaard, 23 November.

Meyer & Schaafsma. — Teekenen des tijds, 1901, aflevering 5: Kerkelijke Courant, 18 October.

Mijs (D.). — G. A. Scholten, Werktuigkunde voor ambachtsliedemHet Schoolblad, 10 December.

Milborn (P. J.). — C. R. van LELYVELD, Kanon, de bijbelcolporteur: De Bazuin, 27 December.

Mosmans Sr. (G.). — Fr. FRANK, De ritueele moord, een onhoudbare beschuldiging met een voorrede van mr. P. j. M. Aalberse: De Katholiek, December.

Mouton & Co. — Tijdschrift van de vereeniging het Nederlandsche zeewezen: Dordrechtsche Courant, 2 December.

Munster (Erven H. van) & Zoon. — STEPHEN Phillips, Herodes. Vert. d. mr. M. G. L. van Lochem: Het Vaderland, 12 December.

Nijgh & Van Ditmar. — De staatshoofden deiwereld, afl. 1 : Opr. Haarlemsche Courant, 2 December: De Standaard, 2 December: Dordrechtsche Courant, 9 December : Het Vaderland, 17 December.

Nijhoff (Martinus). — anna ekker, Peronne: Nieuws v. d. Dag, 25 December. — Municipal affairs: s iciaal weekblad, 16 November. — Rechtsbronnen der stad Tiel, uitgegeven door dr. j. S. van Veen: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22 December. — C. H. C. a. van sypestein, Geschiedkundige verzamelingen i. De prinsen van Oranje in 's-Gravenhage: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 11 December.

Noordhoff (P ). — R. Bos, Gelllustr. schoolatlas der geheele aarde in kaart en beeld, 3e druk: De Nieuwe Courant, 2 December. — R. Bos, Gelllustr. schoolatlas van Nederland en zijn overzeesche bezittingen, 3e druk: De Nieuwe Courant, 2 December. — j. C. Bouwmeester en J. V. berendsen, Het aanvankelijk spreeken leesonderwijs. Handleiding: Vaktijdschrift

voor onderwijzers, December. — J. van der KreGgen, Leerboek der mechnnica: Het .Schoolblad, 3 December. — i. j. 13. FaNOV, De drankkwestie m het Ned.-lndische leger: De Avond¬

post, 30 December. — k. menzel. vvanupiaicu ten gebruike bij het onderwijs 111 de natuurkunde, 2e verm. druk: Het Schoolblad, 3 December.— T. PLUIM, Leerboek der aardrijkskunde van Nederland, 2 dln: Vaktijdschrift voor onderwijzers, December: De Nieuwe Courant, 2 December.— C. A. SCHOLTEN, Bouwkundig rekenboek voor ambachtslieden, 2e verm. druk: Het Schoolblad, 10 December.

Piere (M. F. van) & Co. — Onze goede kameraad. Geïllust. weekblad voor onze r. k. jongens en meisjes: De Katholieke School, 5 December.

Post (Gebr. Van der). — P. SCHOUTEN, Grondbeginselen der levensverzekering-wiskunde: Verzekering, 16 November: Zonneschijn, 27 December.

Nooten (S. & W. N. van). — P. Lquwerse, Vertellingen: Het Nieuws v. d. Dag, 28 November.

Noske (A. A.). — KOR Kuiler, Muziekwerken, 15, 18, 20: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 4 December. — Otto Lies, Skizzen : Nieuwe Rotterdamsche Courant, 4 December. — CORNELIE van Oosterzee, Muziekwerken, 18-23: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 4 Deceu.ber.

Petersen (C. L.). — S. Kalff, Voorbij de linie: Het Vaderland, 9 December.

Peurseum (J. H. van). — A. E. L. W. ROMER, De

innerlijke macht van Gods woord: IN ederlandscne

Kerkbode, 14 December: Kerkelijke Courant,

20 December. Revers (J. P.). — MINA KRUSEMAN, Parias, 2 dln.:

Arbeiders-weekblad, 19 October. Robbers (Jacs. G.). — Herman Robbers, De

bruidstijd van Annie de Boogh : Boon's Gelllustr.

Magazijn, December. Scfialekamp (J. M.). — Nederland in woord en

beeld. Tekst van C. L. van Balen: Afl. 1—6:

De Telegraaf, ü8 December. — Nederland in

woord en beefd. Tekst van C. L. van Balen.

Proefafl.: Dordrechtsche Courant, 9 December.

Scheltema & Holkema's Boekhandel. — L.. van

deyssel, Opstellen, 2e druk : De Amsterdammer (weekblad), 8 December. — G. W. kernkamp, Over de materialistische opvatting van de geschiedenis: Wetenschappelijke b.aden, December: Onze Eeuw, December. — Joh. f. snelleman, De volken der aarde : Dordrechtiche Courant, 28 November. — C. H. Stratz, De Schoonheid der vrouw, 2e druk: Het Vad.rland, 4 December: De Telegraaf, 8 December. — C. J. wijnaendts francken, Psychologische omtrekken : De Tijdspiegel, December. Schenk Brill (J. C. van). — G. L. Kepper, Nederland en zijne bewoners, afl. 1 : De Standaard, 19 October.

Schillemans & Van Belkum. — A. W. C. blijdenstijn, Practische handleiding voor het opzeiten van vogels en zoogdieren: Het Vaderland, 17 December. — Else van Houweningen, Een jaar uit logeeren: De Hollandsche Lelie, 18 December.

Scholtens & Zoon. — Matilda Serao, De ballerina. Vert. d. Anna Polak: Het Nieuws v. d. Dag, 2 December.

Schouten (J. R. A.). — De gas- en waterleidingWeekblad onder redactie van C. M. B. Oomen : Nieuwsblad voor Nederland, 9 December.

Segboer (A. W.). — F. H. L. van Leent, Wat Mama van St. Nicolaas vertelde : Dordrechtsche Courant, 25 November.

Sijn (D. van) & Zoon. — Louise Sratenus, De pastorie van Berghorst: De Standaard, 2 December : Kerkelijke Courant, 27 December. — Voor jonge oogen en jonge harten, slotnummer, eerste jaargang: De Lofstem, October.

Sijthoff (A. W.). — Suze Andriessen, Het zoontje van den Hercules: Het Schoolblad, 10 December. — Genestetiana, S. p. de Genestet carmina selecta, latine vertit j. j. Hartman: De Telegraaf, 7 December: Opr. Haarlemsche Courant, 9 December.

Slothouwer (G. J.). — HeleNE dalmer, Het gezin in de berghut. U. h. duitsch d. Mara: Het Nieuws v. d. Dag, 2 December. — paul Meertens, Bloed en vuur, 2 dln.: Weekblad gewijd aan de studie van het bovenzinnelijke, 26 Octo¬

ber. — Edith Warton, Na den dood tot zegen. N. h. engelsch d. j. tterlage: De Heraut, 8 December : Oor. Haarlemsche Courant, 9 Deceinb. Stat (Jac. C. van der). — evelyn everett-green, Zijn keus en de hare: Kerkelijke Courant, 6 December.

S.erringa i;J-)- _ J- S(terkinga), Wat willen de anarchisten?: Arbeiders-weekblad, 21 December.

Stockum (W. P. van) «St Zoon. — Amsterdam in de zeventiende eeuw: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1 December. W p. j. Blok, Verslag van onderzoekingen naar archivala in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last van de regeering ingesteld: De Nederlandsche Spectator, 7 December. — Max Nordau, De emancipatie van de Joden: Arbeiders-weekblad, 19 October.

Théonville (G. F.). — Bloemlezing uit Ovidius' «MetamorphosesD en «Tristia» ivoor de beide middelste klassen der gymnasia bew. d. L. van Miert; De Katholiek, December. — H. CASEY, Bijbel en bijbelverklaring. N. h. engelsch bew. d. H. Ermann: De Katholiek, December.

Tierie & Kruyt. — Ed. VerkurGH, De weelde des harten: Nederland, December. — Ed. Verburgh, Opstanding: Het Nieuws v.d.Dag,25 December. — A. ALETRINO, Over eenige oorzaken der prostitutie: Vrede, 15 December. — lode Baekelmans, Maneken van Nijmegen: Het Vaderland, 9 December.

Thieme (W. J.) & Cie. — W. BÖLSCHE, De mensch.

U. h. duitsch d. A. J. C. Snijders: Kottcrdamscti Nieuwsblad, 18 November. — F. A. stoett, Nederl.mdsche spreekwoorden, spreekwijzen enz: Dordrechtsche Courant, 27 November. Tjeenk Willink (H. D.) & Zoon. — Cd. busken Huet, Potgieter (1860—1875). Persoonlijke herinneringen, 3e druk: De Telegraaf, 3 December. — Ch. M. van Deventer, Hollandsche belletrie van den dag. Kronieken: Het Nieuws van den Dag, 19 November: De Telegraaf, 30 November: De Gids, December: De Nieuwe Courant, 20 December: De Avondpost, 30 December: — G. Kalff, Jacob Cats: Het Schoolblad, 24 December. — G. Kalff, Hooft's lyriek. Camphuysen herdacht: Opr. Haarlemsche Courant, 3 December. — L. Knappert, Spectatoriale vertoogen, 2e druk: Het Nieuws v. d. Dag, 19 Novemb-r: Het Vaderland, 7 December: De Amsterdammer (weekblad), 29 December. — J. Kruseman, Woningwet: Sociaal weekblad 16 November. — Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen, dl. XXXII, afl. 6: Cesare Lombroso, door C. Winkler: De Hollandsche Revue, December. — Mannen en vrouwen van beteekenis, dl. XXXII, afl. 7 (Juliette Adam, door H. de Jong): Opr. Haarl. Courant, 24 November.

joh. W. A. Naber, Prinsessen van Oranje

en hare dóchters in Frankrijk: De Telegraaf, 6 December: Opr. Haarlemsche Courant, 19 December: Nieuwe Rotterdamsche Courant, iq December. — Nederlandsche almanak voor 1902: De Standaard, 2 December: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 December: De Nieuwe Courant, 4 December: Kerkelijke Courant, 6 December: De Nederlandsche Spectator 7 December: De Indische Mercuur, 10 December: Nieuwsblad voor Nederland, 23 December. — E. J. POTGIETER, Brieven aan Ed. Busken Hoet,