is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 9, 31-01-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Jaarboek van de Koninklijke Akademie van wetenschappen gevestigd te Amsterdam, 1901. Amsterdam, Johannes Muller. Gr. 8°. [i85x265]. (IV, CXI, 31 blz.). ƒ 2.—

Jaarboekje voor de Nederduitsche hervormde gemeente te Utrecht. 7902. Utrecht, G. J. C. W. Maas. KI. 8°. [105 X 16]. (114 en 5 blz., m. 1 portr.).

ƒ-.10

Janson (Gustafi, Abrahams offer. Een roman van den oorlog. Uit het zweedsch door H. M. v. H. Met een voorrede van mevr. Waszklewicz-Van Schilfgaarde. Utrecht, W. de Haan. 8°. 2 dln. [135x20]. VII, 221 blz.; (III, 235 blz.).

ƒ 3.50; geb. in 1 bd. ƒ 3.90

Jong Jz. (S. de), Fransche vertaaloefeningen van acte-examens voor onderwijzer en onderwijzeres. 3e druk, vermeerderd met de opgaven van de iaren 1899—iqoi. Heusden, L. J. Veerman. 8°. [135x20]. (96 blz.). Geb. / -.65

Jongh (J. W. de), Woord naast beeld. Geïllustreerd leesboek ten gebruike bij de nederlandsche historieplaten. 's-Gravenhage, Joh. Ykema. 8° [i3sxi95]. He atukje. 2e druk. (91 blz., m, portr. en afb.).

/ --3°

Jonkers (E. J.), Iets over kindervoeding en kindersterfte, meer speciaal in het ie levensjaar met statistisch overzicht van de geboorte en de sterfte over de laatste 25 jaren. Groningen, P. Noordhoff. 8°. [16x24]. (43 bh.). ƒ-.50

Kepper (G. L.), Wapenfeiten van het NederlandschIndisch leger, voor het Nederlandsche volk beschreven. 's-Gravenhage, M. M. Couvée, Gr. 40. [22x28]. (506 en 4 blz., m. afb. portr. en krtn.).

/IS—: geb. ƒ 19.50

Kooremans (P. J.), zie: Verslagen d. algem. vergaderingen Ind. Genootschap.

Leerplichtwet (De) met alle kon. besluiten, tabellen, enz., van eenige practische aanteekeningen voorzien door dr. V i t u s Bruinsma. 2e, heiziene en vermeerderde druk. Met een aanhangsel bevattende de opgaven van het ambtsgebied, de namen en de woonplaatsen van de inspecteurs, de districts- en de arrondissements-

. „schoolopzieners. Groningen, P. Noordhoff. 8°. [I2XI85]. (VIII, 104 blz.). Gecart. f -.60

Magazijn (Rechtsgeleerd). Tijdschrift voor binnenen buitenlandsche rechtsstudie, onder redactie van mrs. H. L. Drucker en W. L. P. A. Molengraaf f. 21e jaargang. AH. 1/2. Haarlem, De Erven F Bohn. 8°. [15S.X24).

Per jrg. (6 afl ) f 11.—

Meerwaldt (W.) en J. G. Nijk, Lezen en stellen. Steloefeningen behoorende bii In woord en beeld. Amsterdam, A. Akkeringa. 8°. [i35xi95].

3e stukje. (75 blz, m. afb.). ƒ -.30

Mehler (Dr. J.), Woordenboek op de gedichten van Homerus. 2e druk. Sneek, J. F. van Druten. 8°. [155 x23^. (VI, 799 blz.). Geb. / 4.90

Nijk (J. G.), zie : Meerwaldt (W.) en J. G. Nijk.

Onderwijswet (De gewijzigde) van 1901. (Volledig). Wet tot regeling van het lager onderwijs, van

17 Aug. 1878, Stbl. n°. 127, gewijzigd bij de wet van 27 Juli 1882, S. n°. 117; wet van 3 Jan. 1884, S. n°. 2: wet van 11 Juli 1884, S. n°. 123; wet van 15 April 1886, S. n°. 64; wet van 8 Dec. 1889, S. n°. 17;; wet van 9 Mei 1890, S. n°. 78; wet van 30 Dec. 1892, S. n°. 292; wet van 13 Sept. 1895 S. n°. 159; wet van 28 Dec. 1896, S. n°. 230; wet van 7 Juli 1939, S. n°. iii (leerplichtwet) en bij de wet van 24 Juni 190:, Stbl. n°. 187.Tekstuitgave. 2e, onveranderde druk. Groningen, P. Noordhoff. 8°. [13X195]. (40blz.).

/ -.10

Opgaven (435 rekenkundige) van acte-examens voor onderwijzers. Met de antwoorden. 2e, herziene druk. Heusden, L. J. Veerman. 8°. [13 X ig5]. (71 blz.). ƒ -.30

Oppenheim (Mr. J.), zie: Röell (Jhr mr. J.) en mr. J. Oppenheim.

Opstellen (Geschiedkundige) uitgegeven ter eere van dr. H. C. Rogge. Leiden, A. W. Sijthoff. 8°. [i55X23j. (IV, 321 blz., m. 6 pltn.). ƒ3.90

Paulsen (John), Blanca Eilerts. Roman. Naar het noorsch. Amsterdam, Cohen Zonen. 8°. [135 x 20]. (160 blz.). ƒ -.25

Geïllustreerde bibliotheek. Dl. I.

Pluim (T ), Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school, met tal van vragen tot verwerking der leerstof. 4e druk. Groningen. P. Noordhoff. 8°. (i33X 195]. (64 blz.). ƒ -.20

Register van algemeene verzendingen, voor den boekhandel, 1902. Leiden, A. W. Sijthoff. Fol. [2i5x34]. (44 blz.). ƒ -.70

Reinders (E. J.), De ambachtsjongen. Opgaven voor leerlingen van ambachtsscholen, gemeenteavondscholen, herhalingsscholen en voor zelfoefening. 2e, vermeerderde druk. Met 03 figuren.

Groningen, P. Noordhoff. 8°. [145 x 205]. (64 blz.).

f --3°

Röell (Jhr. mr. J.) en mr. J. Oppenheim, Bijdrage tot regeling der administratieve rechtspraak. 2e stuk. Haarlem, De Erven F. Bohn. 8°. [i5s.x 2351. (III, 134 blz.). ƒ 1.60

Overdruk uit het „Rechtsgeleerd Magazijn» 1902.

Roorda (P.) zie: Grondhoud (C.) en P. Roorda. Roovers (O), 70 exercices grammaticaux, accompagnés d'un grand nombre de questions sur 1'idi-

ome, la prononciation, etc., a l usage des aspirants au diplóme de frangais primaire. La Haye, Joh. Ykema. 8°. [i35X2oJ.

Partie de 1'élève. 2me e'dition revue et corrigée. (88 blz.). ƒ -.60

Viebig (Clara), Hel dagelijksch brood. Roman eener dienstbode. Naar het duitsch noor A. Th. C. Thompson. Dl. II. Amsterdam. D. Buys Dz. 8°. [155x235]. (228 blz.). Kplt. (2 dln.) ƒ 3.90

Waarheid of leugen ? Correspondentie tusschen mevr. H. Bosman-Frank en ds. Pierson, naar aanleiding van het prostitutie-debat, op 14 October 1901, gehouden te Rotterdam, met toelichtingen. Rotterdam, Masereeuw en Bouten. 8°. [i45 x 22]. (60 bh.). ƒ -.30

Wet van 7 September 1896, S. 154, tot regeling van het kiesrecht en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer der Statengeneraal, gew. 31 Dec. 1896, S. 245, 31 Dec. 1897, S. 309, en 8 Dec. 1900, S. 208, met daarbij behoorende tabellen en register en eene inleiding, bevattende een beknopt overzicht van de geschiedenis van de regeling van het kiesreeht voor

de Eerste en Tweede Kamer van 1814 tot heden,

uitgegeven door mr. K. Meyer Wiersma. 2e druk. Groningen. P. Noordhoff. 8°. [12 X i95].

(XIV, 78 blz.). ƒ -.30

Wiersma (Mr. K. Meijer), zie: Wet tot regeling

van het kiesrecht.

Wijma (J.), Vooruit. Leesboek voor de lagere

scholen. s-Gravenhage,Joh. Ykema. 8°. [I35X 195J

III. 3e druk. (72 blz., m. atb.). / -.30

Wisselink (W. H.), Kern van de theorie der reken¬

kunde. Groningen, P. Noordhott. 8 . [14x20],

Ie stukje. 4e. vermeerderde druk. (72 blz.). j -.50 He stukje. (80 blz.). » -.50

Wisselink (W. H.), Rekenschool. Oefeningen voor

het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen. Groningen, P. Noordhoff. 8°. f135 x ig5]. 2e stukje. Getallen van 1-20. Voor school en

huis. 7e druk. (36 blz.). ƒ -.20

Wisselink (W. H.), Renkenschool. Oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hooft en schriftelijk

reken. Groningen. P. Noordhoff. 8°. [135x10]. Ille atukje. Getallen van. 1—100. 13e druk. (52 blz.). ƒ -.20

Wisselink (W. H.). Vraagstukken ter oefening in de algebra. Groningen, P. Noordhoff. 8°. [14 X 20]. Ille stukje. 6e. verbeterde druk. (72 blz.). ƒ -.50 Zernike (C. F. A.), Het aanvankelijk leesonderwijs. Amsterdam, A. Akkeringa. 8°. [i35xi93].

3c leesboekje. 5e druk. (48 blz., m. afb.). f -.20

Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften.

Biblia. . . door last van de Staten-generaal der vereenighde Nederlanden ... getrouwelijck overgeset. Naar de beste uitgave van Pieter Keur. Versierd met 50 platen van Gustave Doré. Afl. 7. Rotterdam, D, Bolle. Gr. 8°. [18x27]. (Blz. 305 —352). Per afl. ƒ -.125

Bosch N.Jzn. (A. ten), De electrotechnische school. Leerboek der practische electriciteitsleer ... Met ongev. 500 figuren tusschen den tekst. Afl. 7. Amsterdam, G. A. van Mantgem. Rotterdam, Firma J. & C. P. van Mantgem. Gr. 8°. [18 x 28J. (Bh. 97—112). Per afl. ƒ -.25

Kepper (G. L.). Wapenfeiten van het NederlandschIndisch leger, voor het Nederlandsche volk beschreven. Afl. 18-20. 's-Gravenhage, M. M. Couvée Gr. 4°. [22x29]. (Bh. .449—506 en 4 bh., m. afb. en 1 krt.). Per afl. ƒ -.75

Weelde-uitg. » » » 2.50

Lenting (Mr. L. Ed ), Schets van het Nederlandsch staatsbestuur en dat der overzeesche bezittingen. 6e uitgave, bewerkt door mr. H. J. R o m e ij n. 3e stuk. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8°. [I55X23]. (Bh. 237-362). ƒ i._

Verslagen der algemeene vergaderingen van het Indisch genootschap te 's-Gravenhage, igoi.

L s-ijravenhage, De Nederlandsch Boek- en steendrukkerij vrhn. H. L. Smits]. Gr. 8°.. [17S x 255].

Niet in de handel. (Blz. 143—171). P. J. Kooremans, Adat en beteekenis voor het bestuur in Indië.

Muziek.

Morks (Jan), Gebed van Paul Krüger. Woorden van J. D. Wetsels. Voor eene zangstem met orgel, harmonium of klavierbegeleiding. Op. 140. 3e druk. Middelburg. M. W. Hildernisse J. Jzn. Gr. 4° [27x34]. (5 bh.). ƒ -.50

Uitgave ten voordeele van de Boeren.

Morks (Jan), Gebed van Paul Krüger. Woorden van J. D. Wetsels. Voor gemengd koor met orgel, harmonium of klavierbegeleiding. Op. 140. M. w. Hildernisse J. Jzn. Gr. 4° [27x34]. (3 bh).

Uitgave ten voordeele der Boeren,

Morks (Jan), Licht. Woorden van J. D. wetsels. Voor eene zangstem met orgel, harmonium of klavierbegeleiding. Op. 123. Middelburg, M. w. Hildernisse J. Jzn. Gr. 40. [27 x 34]. (5 blz.). ƒ -.70

Atlassen en Kaarten.

Plattegrond (Nieuwe) van Utrecht. 19e druk. Met volledige nauwkeurig samengestelde lijsten van straten, pleinen, grachten, bruggen, merkwaardige gebouwen, hotels, restauraties, cafés, stoombooten, tramways, diligences, enz. Utrecht, P. J. Diehl. Fol. plano, [685 x 56], in 8° gevouwen.

ƒ -75

Platen en Portretten.

Prentbriefkaart. Zoo gij het roer niet wendt, vrees de wraak der volken! In den handel gebracht door de sUnion d'indépendance». Amsterdam, Joh. G. Stemler Cz. ƒ -.05

Prospectus

op: Geïllustreerde bibliotheek. Amsterdam, Cohen Zonen.

op: J. M. Hoogvliet, Het tweede halfjaar fransch volgens normale methode. Met proefblad. Amsterdam, S. L. van Looy.

op : A. Soutendijk, De hypothecaire en kadastrale boekhouding en die der schepen en vaartuigen in Nederland. 2e druk. Tiel, A. van Loon.

op: Waarheid of leugen? Rotterdam, Masereeuw & Bouten.

Inteekenlijst

op: E. F. E. Douwes Dekker, Wilhelmina-dag op Ceylon. Haarlem, H. Kleimann & Co.

Magazijn-catalogus.

Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage. No. 309. Livres anciens et modernes. Sciences

exactes et naturelles. 8°. (16 blz.; 264 nrs.). No. 310. Livrës anciens et modernes. Beaux-arts.

8°. (20 bh.; 216 nrs.).

Nieuwste uitgaven in het Buitenland.

FRANKRIJK.

Adam (Paul), L'enfant d'Austerlitz. Roman. Paris

Librairie Paul Ollendorff. Gr. in-18. 3 fr. 50. Barrès (Maurice), Leurs figures. Roman, Paris,

Felix Juven. In-18. 3 fr. 50. Bordeaux (Henry), La vote sans retour. Roman.

Paris, Plon-Nourrit & Cie. In-16. 3 fr. 50. Bruno (Camüle), Les vibrantes. Poésies. Paris, Al-

phonse Lemerre. In-i8. 3 fr.