is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 14, 18-02-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond.

Abonnement. Voor Nederland: / 3.— per 3 maanden, fr. p. post. Voor het buitenland: / 7.— per halfjaar, '■fr. p. post.

Afzonderl. nrs. 15 ct. Bewijsnrs. 10 ct.

Het abonnement voor bedienden in den boekhandel, werkzaam bij een lid der Vereeniging, of een abonnent. bedraagt, bij vooruitbetaling, per half jaar: ƒ 3.—, binnenland, ƒ 3.50, buitenland.

Advertentien voor het eerstvolgend nummer kunnen uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór tien uur bezorgd worden.

Bureau

DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN I

OFFICIEEL GEDEELTE.

Bij de Commissie tot regeling van het Vertalingsrecht zijn sedert de laatste opgave ingekomen: ]

RIEMANN, Dr. HUGO, Musik-Taschenbuch. 8e ! Auflage. Leipzig, op 13 Februari 1902, door H. A. kramers & Zoon, te Rotterdam, ten behoeve van de firau G. Delwel & Co., te Rotterdam.

'BETTASY, G. T., The world's religions. London, op 14 Februari 1902, door Cohen Zonen, te Amsterdam. Bericht:

De ter vertaling aanteekening van JEROME, Paul Keiver, op 13 Februari 1902 door de heeren Kirberger & Kesper, te Amsterdam, is geschied ten behoeve van den heer L. J. Veen, Uitgever | te Amsterdam.

Namens de Commissie: j Amsterdam, Vincent van Gogh, ,

18 Februari 1902. Keizersgracht 453-

NIET QFFICIEEiTgEDEELTE.

Nieuwe uitgaven in Nederland.

Beysen3 (J. Th.), De ontwikkelingsgeschiedenis der organische soorten van het standpunt der scholastieke wijsbegeerte. Leiden, G. F. Théonviüe. 8°. [15X23I. (VI, 174 blz.). / I 25

Familieblad (Algemeen Nederlandsen). Tijdschrift voor creschiedenis, geslicht-, wapen-, zegelkunde enz. onder leiding van A. A. Vorsterman van Oyen en J. F. van Maanen. Nieuwe serie. 15e jaargang 1902. No. i. Rijswijk, bij 's-Gravenhage, Genealogisch-heraldisch Archief. Gr. 4° r25 X32S]. Per jrg. (12 afl.) ƒ 8.20

L Afz. nrs. » I.—

Groot (H. J. de), Handboek voor timmerlieden, tevens ten dienste voor bouwkundigen, inrichtingen voor ambachtsonderwijs en voor eigen studie. 2e, verbeterde druk. Met 1346 afbeeldingen. Afl. 1. Amsterdam, S. L. van Looy. Gr. 8°. [20SX28]. (Blz. 1 -16). Per afl. / -.30

Kompleet in 25 afleveringen.

Leenheer (G.), Ken pleidooi voor het onderwijsrijkszaak. Hardinxveld, B. D. K. Busé. 8°. [15 x 225]. (40 blz.). f - 40

Lennep (Mr. J. van), Een Amsterdamsche jongen of het buskruitverraad in 1622. Tooneelspel in 5 bedrijven [11 h. 4 d.]. Leiden, A. W. Sijthoff. KI. 8°. InSx 18] (III, 57 blz.). ƒ-.25

Lohr (H. O.), Na veertig jaren. Een woord van persoonlijke herinnering, uitgesproken in de voormiddag-godsdienstoefening op 26 Januari 1902 in de Evang.-Luthersche kerk te Rotterdam. Rotterdam, D. J. P. Storm Lotz. 8°. [i5'^23J(23 blz ). ƒ T'3°

MacLeod, De wetsontwerpen op de bevordering, het ontslag en de pensioenen bij de zeemacht. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8 . [135X215]. (17 blz.). / --25

Overdruk uit het „Nieuws van den Dag» van 7, S en 14 Juni 1900, met enkeie aanteekeninjren dour den schrijver.

Opgaven (Wiskundige en litterarische) van eindexamens gymnasia in 1900 en 1901. Leiden, G. F. Théonville. 8°. [I4X22]- i^2 blz.)- / l-2S

Redacteur-Administrateur A. S. de Rochemont.

Negen en Zestigste Jaar^. - No. 14. DINSDAG 18 FEBRUARI 1902.

1: Gebouw »De Koffiehandel» Raadhuisstraat, Amstei

Pothast (C. W. A.), Overzicht der algemeene geschie- 1 denis. Amsterdam, S. L. van Looy. 8°. [ [ 55 x 23].

Kompleet in 4 deelen.

III: De XVlIlde eeuw 1683—1789 (metregister). (VII, 127 en 19 blz.). ƒ '-25 '

Royer (J.), zie: Seket (V. A.) e'. J. Royer. Seket (V. A.) et J. Royer, Vocabulaire du Cours de langue frinciise d'après la méthodeintuitive. Anvers, La Librairje néerhndatse. Groningen, P. Noordhoff. 8°. [14^x20 .

2me partie. (28 bU.). / 3me » (32 blz.). * -12

Seket V. A.) et J. Royer, Cours de langue fran- ( caise d'après la méthode intuitive. Exercices de iangue et de conversation francaises a 1'usage des écoles primaires el des cours préparatoires des établissements de 1'enseignement moyen de Ia région flamande. Anvers, La Librairie néerlandafse. Groningen, P. Noordhoff.

ire partie. 8°. [l4sX20s]. (69 en 3 bU.,m. afb.).

f --37s

2me partie. 8°. [i4*X20s]. (VI, 136 blz:., m. afb.).

ƒ-50

3me partie. 8°.[l4' X 20!~|. (VIII, 184 blz., m. afl).).

/ "-75

Partie du maltre. 8°. [131 X 19']. (64. blz). » -.50 Tijdschrift voor kadaster en landmeetkunde. Red. I. Boer Hz. en C. W. Hoffma n. (Uitgegeven voor rekening van de Vereeniging van kadaster en Undmeetkunde). 18e jaargang. 1902. Afl. 1/2. Utrecht, Stoomdrukkerij ode Industrie», T. van Druten. 8°. [15x235].

Per jrg. (6 afl.) / 2.50 Verslag (Algemeen) der protestantsche kerken in Nederlandsch-Indie over 1899. Batavia, Landsdrukkerij ['s-Gravenhage, Martinus Nijhoff]. Gr. 8°. [18 x 265], (IV, 159 blz.). / 1.—

Zondervan (P.), De vergankelijkheid van ons aardsche leven. (In memoriam Jb. van Mesdag). Godsdienstige toespraak. Leeuwarden, R. van der Velde. 8°. [i35x2i5]. (16 blz.). ƒ -.10

Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften. Doumerge (E.), Calvijn's jeugd, jongelingsjaren, omzwervingen ene. Vertaald door ds. W. F. Winckel. Afl. 5. Amsterdam, W. Kirchner. 8°. [17x24]. (Blz. 129—169). Per afl / -.35

Flammarion (Camille), Het weer en de dampkring. Bewerkt door dr. B. C. Goudsmit. Nieuwe goedk. uitgave. Afl. 12/13. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. 8°. ri65 X 245]. (Blz. 497—592! m- afb-)-

Per afl. ƒ -.30

Krauth (Theodor) en Franz; Sales Meyer, Het woonhuis in zijne uitwendige vormen. Bewerkt... door G. A. Scholten. Met 30 groote platen en 180 gravures tusschen den tekst. Afl. 5. Leiden, A. W. Sijthoff. Gr. 40. [23x31]. (Blz. 97 — 120).

Per afl. ƒ -.50

Maitres (Les anciens) flamands et hollandais et ses ouvrages reproduits en phototypie, d'apres les originaux. Haarlem, H. Kleinmann & Co. Fol. [30x40].

Quinten Matsys. 36 planches.3e livr. (Pit. 25—36).

Per afl. f 7.20

; Meyer (Franz Sales), zie: Krauth (Theodor) en ' 1 Franz Sales Meyer.

-1 Pierson (Allard), Uit dé" verspreide geschriften.

1882—1894. Afl. 3. 's-Gravenhage, Martinus -1 Nijhoff. 8°. [14X 22]. (Blz. 171—240). Perafl. ƒ-.60

Advkrtentién. Voor ledeu der Vereeniging: 1—5 regels / 0.50, elke regel meer $ ct. Voor niet-leden ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: 1—5 regels f 0.75, elke regel meer 15 ct.

Van niet-geabonneerden kan vooruitbetaling der kosten van adverteeren gevorderd worden.

Afdeeling .Gevraagde- en Aangebodea Boeken» voor leden 10 ct. per regel, voor niet-leden 20ct per regel, bij vooruitbetaling in bons.

rdam.

Raad van State. Afdeeling voor de geschillen van bestuur. Dl. XL. (Vel 51—56). 's-Gravenhage, Gebrs. Belinfante. 8°. [i5sX25]. (Blz. 801—880).

Per vel ƒ -.25

Teekenin»ea van oude meesters der Hollandsche scho>l.°IVe serie. Afl. 2. Haarlem, H. Kleinmann & Co. Fol. [28x37]. (Pit. 9-i6)- , ,

Per afl., bij inteek. ƒ 2.50 Afz. afl. » 3.—

Prospectus

op: Flammarion, Het vergian der wereld. Voor Nederland bewerkt door dr. B. C. Goudsmit. ZutDhen, W. J. Thieme & Cie. op: H. J. de Groot, Hindbiek voor timmerlieden, bouwkundigen, inrichtingen voor ambachtsonderwijs en voor eigen studie. 2e, verbeterde druk. Met 1346 afbeeldingen. Amsterdam, S. L. van Looy.

op: C. W. Pothast, O verzicht der algemeene geschiedenis. Amsterdam, S. L. van Looy.

BERICHTEN EN VIEOSOSELINGEN, INGEZONDEN STUKKEN.

Papierhandel. — Met betrekking tot hetgeen onder dit opschrift is meegedeeld in Nbl. n°. 13, vermelden we nu een daarbij aansluitend bericht van de N. R. Ct., luidende:

Van den Nederlanden» oasal te Wtrschiu hebben wij het volgende schrijven,id. 1(14) Februari, ontvangen;

Het officieele Russische dagblad alhier IVirszawski Diiiewnik gaf voor eenige dagen een artikel onder het hoofd »Tegen de Daitschers», waarin o-esproken werd over den omvang die de antiduitsche beweging hier te lande, op handelsgebied, gekregen heeft.

Uit de vele en verschillende verzoeken om inlichtingen van allerlei aard welke mij uit Nederland bereiken, blijkt dat deze strooming bij ons bekend is; maar de genoemde ambtshalve erkennin» van haar bestaan geeft mij het recht er openlijk gewag van te maken. Het belang van onzen exporthandel vordert dat men wete, dat de Polen werkelijk al het mogelijke doen om, in andere landen, bronnen te vinden voor de verschillende artikelen welke tot nog toe uit Duitschland betrokken werden.

Ten gevolge hiervan is er dus voor Nederland gelegenheid om een deel dezer, in menig opzicht, nieuwe markt met zijn produkten te voorzien. Mijne landgenooten schijnen echter te vergeten dat zij niet alleen staan; het tegendeel is waar, ook thans is de concurrentie groot en wordt van alle ; zijden hoog ernstig opgevat. Oostenrijksche vak' genootschappen zenden afgevaardigden naar hier ' om informaties in te winnen en zoo mogelijk contracten voor leveringen te sluiten. Uit Engeland, ; Frankrijk en Scandinavië komen tal van kooplieden naar Polen en bereizen Lithauen, PodoliS, ' Wolhynie, en gaan tot naar Kief om te trachten tot zaken te komen. '

Maar de Nederlandsche handel heeft, voor zoo \ ver mij bekend, nog niets degelijks gedaan en