is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 24, 25-03-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

153

ADVERTENTIËN

Heden overleed mijn geachte vriend en mede- j directeur, de heer

G. W. UHLENBROEK, in den ouderdom van 35 jaar. ! Amsterdam, 23 Maart 1902. „ 1

J. TETTERODE nzn. Directeur der Lettergieterij [lij;] » amsterdam •>.

Eenige kennisgeving.

In eene der Akademiesteden wordt eene sedert lang gevestigde, flinke DERIETZAAK met Huis, firma enz. te koop aangeboden. Onderhandelingen zonder tusschenpersonen. Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie a. h. Bureau v. d. Blad. [1156]

~b¥rTc1ïT~

aan H. H. Uitgevers en Engroshandelaren. Ondergeteekende bericht door deze dat hij 15 April een

BOEK- EN PAPIERHANDEL |

zal openen.

Beleefd verzoek om toezending van catalogussen, commissiegoed en winkelbiljetten.

Achtend

UEd. Dw. Dnr. Voorburg, J- LOKKER. Heerenstraat 91. [»S7J

Onderstaande circulaire werd algemeen aan den Boekhandel verzonden:

Amsterdam, Maart 1902.

M. M.

De ondergeteekende heeft de eer U mede te deelen, dat hij om gezondheidsredenen zijn Kantoorboek- en Papierhandel, in de 2e Van Swmdenstraat No. 7, op 1 Maart heeft overgedragen aan den Heer H. Gregorius Jr., die vele jaren in den Boekhandel is werkzaam geweest.

Op de levering van

BINNEN- en BU1TENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN, DAG en WEEKBLADEN, LEES- en LEERBOEKEN der verschillende Scholen,

zal hij zich bijzonder toeleggen en verzoekt daartoe Uwe medewerking.

Beleefd beveelt hij zijn opvolger in Uwe welwillendheid aan, tevens de geachte Clientèle dankzeggende voor het genoten vertrouwen, hetwelk hij steeds mocht ondervinden.

Hoogachtend,

Uw dw. dienaar, P. BERTOEN. Kantoorboek- en Papierhandel.

Amsterdam, Maart 1902.

M. M.

Onder beleefde referte aan bovenstaande Circulaire, heb ik de eer mij beleefd aan te bevelen, en hoop' ik het vertrouwen dal mijn voorganger zoo ruimschoots genoot, te mogen behouden.

Daar ik mij in 't bijzonder zal toeleggen op de levering van

BINNEN- en BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN. DAG- en WEEKBLADEN,

zoomede van

LEES- en LEERBOEKEN der verschillende Seholen,

zie ik Uwe gewaardeerde orders gaarne tegemoet.

Van verschillende artikelen den Kantoorboekhandel betreffende, zal steeds een ruime voorraad aanwezig zijn, terwijl ik voor de levering van Drukwerk mij speciaal aanbeveel.

Met de meeste hoogachting,

Uw dw. dienaar, H. GREGORIUS Jr. MT* Grootste sorteering Ansichtskaarten voor Muiderpoort en Omstreken. ["58]

I ROBERT FRUIM, |

| VERSPREIDE GESCHRIFTEN, i

M Nu van dit werk dc eerste vijf deelen compleet verschenen zijn, || »1 heb ik voor hen, die FRUIN's GESCHRIFTEN nog niet bezitten, M ff een nieuwe inteekening opengesteld, en een uitvoerig prospectus hiervoor //A\ M doen drukken. Op aanvrage staat hiervan een ruim aantal ten dienste. M )I 'S-GRAVENHAGE. ' ["59] MARTINUS NIJHOFF. §

Uoogstbelangrijke pondsveiling.

SCHLEYER, DE VRIES & KRAAY te Amsterdam zullen Dinsdag en Woensdag 8 en g April, in het Lokaal Krasnapolsky, onder genoodigde Boekhandelaars, in veiling brengen de FONDSARTIKELEN, uitgegeven en aangekocht door

16 Ipis-Mattiï „ESEÏ1"

De Catalogus is verzonden en alle inlichtingen zijn ten onzen kantore,

Singel bij Bergstraat 146, te bekomen, waar ook de tafelexemplaren ter bezichtiging zijn.

fn6o] SCHLEYER, DE VRIES & KRAAY.

8 Prentbriefkaarten „Delft". 1

S De alom bekende DELFTKAARTEN, 12 fijn uitgevoerde 5 S DELFTDESSINS in omslag & 30 cents particulier, zijn mm S heden voor het seizoen 1902 wederom verschenen, verkrijgbaar g S in blauw en groen. ■ £ De aanbieding luidt, met vermelding van kostprijs, opbrengst ® 2 en winst:

# 1000 Kaarten vormen 83 Seriën kosten f 12.50, brengen op W

■ f 41.50 waaruit f 29 winst voorspruit.

• 500 Kaarten vormen 42 Seriën kosten f 8.50, brengen op f21 9 J waaruit f 12.50 winst voorspruit. jg: 2 300 Kaarten vormen 25 Seriën kosten f6.25, brengen op f 12.50 5

: 5 waaruit f 6.25 winst voorspruit.

1 3 Ter kennismaking is monstercollectie verkrijgbaar alleen na jj| m ontvangst van 30 cents. [ll6l]

■ PASSAGE-BOEKHANDEL - DEN HAAG. jg

SiMM«MiM«^Btl9ISBtItm

I