is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 27, 04-04-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEÜWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDËL

|-|oogstbelangr_jke pondsveiling.

SCHLEYER, DE VRIES & KRAAY te Amsterdam zullen Dinsdag en Woensdag 8 en 9 April, in het Lokaal Krasnapolsky, onder genoodigde Boekhandelaars, in veiling brengen de FONDSARTIKELEN, uitgegeven en aangekocht door

ie liürttsclü „ELSEVIER"

De Catalogus is verzonden en alle inlichtingen zijn ten onzen kantore, Singel bij Bergstraat 146, te bekomen, waar ook de tafelexemplaren ter bezichtiging zijn.

[1294] SCHLEYER, DE VRIES & KRAAY.

De met WATERMERK voorziene

NORMAALPAPIEREN

uit de Fabrieken van SCHOELLER en BAUSCH, zijn, voor Nederland, de Koloniën en Zuid-Afrika, alleen verkrijgbaar bij

E. G. VOLK E RSZ

—o— ZUTPHEN. —oGROOTHANDEL IN PAPIEREN.

Intercomin.-Teleph. N° 818. [I295J

ONZE

VI Export-Copiëer-Inkt

/ \ (BLUE BLACK)

_ _____ . J geeft prachtige Copieën, hij schrijft met een aangenaam blauwe

I $J&s|-i= kleur, terwijl het geschrevene zoowel als de Copieën spoedig

]j _rbl- _ zwart worden.

pRTCOPlEtSINKI Hij doet voor de buitenlandsche soorten geenszins onder.

!__£_■ ri2q61 NEELlf EMER <fc CO.

L Hofleveranciers. APELDOORN. ÉC PRIJSCOURANTEN OP AANVRAGE.

LEVERING UITSLUITEND AAN WEDERVERKOOPERS.

_______________

_____________ B____MlT_S_fflB^I___^rrfl_i [I297]

170

H.H. UITGEVERS.

Ondergeteekende, gevestigd te Almelo, en i Mei een BOEKWIX'KEL openende, zag gaarne ruime toezending van Commissiegoed op elk gebied. Niets zal onbewerkt blijven liggen; aangesloten met het Bestelhuis. De aanbeveling van mijn patroons vindt men in het A^. v. d. B. N°. 61 van 30 Juli 1901. [1285 '

Beleefd aanbevelend

Th. H. VAN DIJK. Goedkoopste binderij voor H.H. Boekhandelaren.

Vv egens gevorderden leeftijd te koop aangeboden een in volle werking zijnde BOEKDRUKKERIJ met BINDERIJ en KANTOORBOEKENFABRIEK, van niet te grooten omvang, in een provincie-hoofdstad. Huis waarin de zaak gevestigd is kan tegen matigen prijs gehuurd en een deel der koopsom voorloopig in de zaak gevestigd blijven. Serieuse aanbiedingen met volledige inlichtingen onder nr. 801 aan den Boekhandel van B. de Graaf Az. te Nijmegen. [1286]

E. L E. VAN DANTZIG

UITGEVER

IS VERHUISD NAAR

MUZENSTRAAT 3, ZZZ

DEN HAAG.

[1287]

Gezocht te SCHIEDAM of ROTTERDAM gelegenheid tot plaatsing als

VOLONTAIR

in een BOEKHANDEL of DRUKKERIJ voor een net JONGMENSCH, P. G., van bijna 18 jaar. Offerten onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [1288]

Volontair of aankomend bediende,

extern, kan ten spoedigste geplaatst worden in een zaak waar veel te leeren valt in een der hoofdplaatsen van Overijsel. Br. fr. or.der het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. [1289]

In SCHELTEMA & HOLKEMA'S BOEKH. kan terstond een

AANKOMEND BEDIENDE

geplaatst worden. [I29°l

Gevraagd, op een Drukkerij in een provinciestad (Gelderland), IEMAND, om den eigenaar bij de administratie en exploitatie behulpzaam te zijn. Men moet genegen zijn af en toe de clientèle te bezoeken en in staat zelfstandig prijsberekening te maken. Adres met volledige inlichtmhen onder het Nr dezer Advert. aan h. Bureau v. dit Blad. 1291J

Aankomend bediende, p. g, gevraagd,

omstreeks Mei, extern, eenige ondervinding en kennis hebbende van den Boek- en Kantoorboekhandel en op de hoogte van de moderne talen en administratie. Een nette hand schrijvend en goede referenties kunnende overleggen. Br. fr., met opgaaf van leeftijd en verlangd salaris, onder het Nr. dezer Advert. a. h. Bureau v. d. Blad.

[1292J

BEDIENDE.

Plaatsing gezocht, intern voor een JONGMENSCH P. G., 18 jaar, H. B. S. bezocht, reeds eenigen tijd in het vak werkzaam geweest. Salaris geen vereischte. Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [1293]

H.H. UITGEVERS.

IEMAND, de moderne talen machtig, b. z. a. tot het leveren van FEUILLETONS.

Fr. br. met opg. van conditiën onder het Nr. dezer Advertentie a. h. Bureau v. d. Blad. [1298]

Een JONGMENSCH, p. G., reeds geruimen tijd in den boekhandel en aanverwante vakken werkzaam, zag zich gaarne verplaatst. Bekend met de moderne talen. Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau v. d. Blad. [1299]