is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 30, 15-04-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIËÜWSBLAD VOOR DEN BOËKHANDËL

9

Bekendmaking!

KODFDehHART.

Lettertaiii Eamilie-Tijdsctirift.

Red.: .1. HE. »E VEE».

Van het April-nummer af zal de exploitatie door mij worden voortgezet. Hetgeen VRAGEN VAN DEN DAG geeft op Natuur-wetenschappelijk, Historisch en Maatschappelijk gebied, wil HOOFD EN HART geven op het gebied van Literatuur en Kunst. [T435] U gelieve proefnummers aan te vragen ter circulatie in uwe leesgezelschappen.

Prils per Kwartaal slechts f 1.35.

AMSTERDAM. S. L. VAN LOOY. _ Binnen enkele dagen verschijnt:

ANDRIES DE WET,

De Vrijheidsoorlog der Boeren.

Prijs f 0.35.

Deze brochure dankt zijn ontstaan aan het samenwerken van DE WET en den D uitschen predikant Schowalter, die hem op zijn reizen vergezelde als tolk en zijn redevoeringen stenografisch opnam.

Tot 21 April a.s. bied ik aan met 30% en premiën 7/6, 13/12, enz.

De Netto-opbrengst strekt ten voordeele van de Concentratie-kampen.

Baarn, HOLLANDI A-DRUKKERIJ

14 April 1902. [1436J Louis F. Schudel.

De bij aanbieding bestelde exemplaren zijn verzonden van

/Op reis floor Nederlanfl/

met PORTEFEUILLE-ATLAS met 11 gekleurde kaartjes en 16 pagina's druks, bevattende de voornaamste bezienswaardigheden.der

groote steden. Prijs 85 cents verkoop.

Aanb.-voorw. tot 1 MEM a. s. 30 pC. en

ÏO pC. extra, doch op niet minder dan 7/6 ex. premie 7/6, 15/12, 30/23.

Indien men dit atlasje in het winkelraam of op de toonbank bijv. naast de Spoorboekjes legt, zal dit zeker den verkoop bevorderen. tJ437]

Voor flinke bestellingen houdt zich beleefd aanbevolen

Arnhem, 15 April 1902. J. VOLTELEN. 13e volgende week verschijnt:

DE BRUIDSTIJD VAÏi AM£ DE BOOGH

door

HERMANN ROBBERS.

3de, goedkoope druk.

— Prijs f l.OO ing., f ».30 gcb. —

fpJF* Wie nog van de vooruitbestellingsvoorwaarden mocht wenschen te proflteeren, wordt verzocht per omgaande aan te vragen. [i438]

JACS. G. ROBBERS.

Amsterdam, 15 April 1902.

HJl. UITGEVERS!

H. G. SMITS, te Wassenaar, vraagt beleefd toezending van ['439] Commissiegoed, Magazijn-Catalogi enz. enz.

Bij den ondergeteekende is verschenen :

DE DERDE GEHEEL OMGEWERKTE DRUK VAN

DE CIDS VOOR DEVENTER EN OMSTREKEN

met PLATTEGROND, WANDELKAART en 25 Illustraties tusschen den tekst. Groot 365 pagina's. % Prijs part. 60 cent.

Niemand verzuime van dezen GIDS eenige expl. in voorraad te hebben, want niet alleen dat deze onmisbaar is voor den bezoeker van Deventer en Omstreken, ook de liefhebber van de geschiedenis zal in dezen Gids hoogst belangrijke bladzijden vinden.

De prijs is tot 25 April e.k. 20% met 10% extra en de premiën 4/3V2, 7/6, 15/12, 30/24 enz. Aanbevelend,

DEVENTER. [144°] JOH. H. W. KREUNEN.

IDezer dagen verschijnt:

P. TEUNISSEN,

OP EXCURSIE, 4e jaarg.

Part. prijs ƒ 0.40 gecart. In kommissie zend ik alleen op aanvrage. [i44>]

Amsterdam, q a . VAN DISHOECK. Gebouw Mercurius. J

•MèMMMMMê

V Bij ERVEN B. VAN DER KAMP, te Groningen, verschijnt:

WEEKBLAD

voor den Nederl. Bond van Gemeente-Ambtenaren, onder redactie van Mr. Dr. H. J. ROMEIJN, te 's-Gravenhage. ■mK^ Wordt, behalve aan de abonnés, ge§$tm& zonden aan bijna 1100 Leden van den Nederl. Bond van Gemeente-Ambtenaren, en is daardoor uitstekend geschikt voor het plaatsen van advertentiën.

[1442]

Bij JOH. YK.EMA, den Haag, is verschenen:

Het Spreekonderwijs

in het

eerste en tweede leerjaar der LS, EEN STEL

üitspraakoefeningen,

gegrond op de leer der klankvorming en zooveel mogelijk in verband met

„Het Eerste Leesonderwijs",

door

M. SCHOON BROOD,

Hoofdonderwijzer aan de Rijksleerschool te Maastricht.

MET EEN INLEIDEND WOORD

door

E. TEN BRUGGENCATE,

Oud.-Schoolopziener in het Arrondissement Leeuwarden.

[1443] Prijs f 075-

«aBHOOMW«Ba»»BM»0«WOWH»OBfflOo'

13 oor langdurige ongesteldheid was het mij niet doenlijk het commissiegoed van A° P° terug te zenden.

Binnen 14 dagen zal alles worden verzonden. Harderwijk. [1444] w. wielenga.

V erschenen: de derde druk!

* MÜLTATÜLTS LEVEN *

door MARIE ANDERSON. Met drie fraaie portretten. Een zeldzaam debiet viel dit werk ten deel. Binnen drie weken verschenen drie drukken.

Verdere aanbeveling overbodig. De particuliere prijs is f 1.—.

De aanbiedingsvoorwaarden zijn 3o°/0 en de premies 50/37, 30/23, 15/12, 7/6 en 4/3V2.

Confraters, die reeds van de ien of (en) 2en druk ontvingen en van deze uitgave bestellen, hebben het recht met den len en den 2en druk te combineeren en het premiegetal te verhoogen.

De aanbiedingsvoorwaarden en premieverhooging zijn 22 April e. k. beslist vervallen. U445J

Wordt op aanvraag in Comm. gezonden.

Amsterdam. C. DANIËLS.

I"ïet 91ste tot en met het 95ste duizendtal van den

LIEDERENBUNDEL

voor

JANMAAT en SOLDAAT

is verschenen. Prijs 15 cent. Netto 12 ct., bij 25 ex. 11 ct., bij 50 ex. 10 ct., bij 100 ex. 9 ct., bij 250 8V2 ct., bij 500 8 ct. en bij 1000 ex. 772 cent per ex. zonder premiën.

Nu de miliciens weder onder de wapens zijn, zal de bundel weder veel worden gevraagd. In commissie wordt niet gezonden. [1446] Helder, 10 April 1902. C. de boer Jr.

Zooeven verschenen:

ENGLISH GRAM MAR

FOR DÜTCH SCHOOLS

with numerous examples and sets of exercises for translation

by

C. VAN TI EL.

Fifth edition.

Prijs f 1.50.

t™,-,™ boekhandel en drukkerij leiden voorheen 12 April 1902. E j BRILL. [1447]

OPVRAAG TER RUILING

Nederlandsche Staatswetten,

ed. SCHUURMAN en JORDENS,

van:

No. 25. Geneeskundige Wetten, No. 38. Wet Veeartsenijkundig Staatstoezicht, No. 53. Wet Vermogensbelasting, No. 54. Wet Bedrijfsbelasting, No. 57. Veiligheidswet, zijn nieuwe drukken ter perse. Ruil-exemplaren worden ingewacht vóór 1 Mei.

W. e. J. TJEENK WILLINK. Zwolle, ii April 1902, [1448]

V

Leiden, 12 April 1902

van: No No No

No,