is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 73, 12-09-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43Ö

NIEUWSBLAD VÖÖR DÈN BOEKHANDEL

DOYER VAN CLEEFF,

-LeerM der Seheitode, 2e stut,

wordt herdrukt.: — Exemplaren van den tweeden druk worden tot uiterlijk 20 September ter ruiling ingewacht. [3284J Haarlem. H. d. TJEENK WILLINK & z< >on.

Bij J. H. KOK, te Kampen, verschijnt weldra:

Vffklarini van k Profetlen Tan EZECHIËL

door

JOH C%I,1I.IV

Opnieuw uit het latijn vertaald. g^F" Zij die gelegenheid hebben om met dit boek te laten colporteeren gelieven zich nu reeds met den uitgever jn verbinding te stellen. [3285] jm j -

Eet M ovfir den ****** * * * MMtonsclieii oorloi.

door

Hoofdcomuiandant CHR. R. DE WET.

Binnen enkele dagen zal de aanbieding bij vooruitbestelling een aanvang nemen.

HÖVEKER & WORMSER. 12 September 1902. [328°]

AAMEDIE TOT 1 OCTOBEtl

Binnenkort verschijnt bij J. W. N. KOCH, te 's-Gravenhage :

een tweede goedkoopere en verbeterde druk van

HET OMBERSPEL

door W. BROESE VAN GROENON,

met eene inleiding van Lodewijk Mulder.

Prijs / 1.00 part. Aanbiedingspremies 4/3%, 7,6, 15/19, 30/23 met io% extra tot i Oct. [3287]

J.S verschenen:

Atetak van de Qemeente Mier.

(Inwoners: 26075).

—o— Prijs f 1.5Ü. Xetto 8O0/o. -o-

Wordt alleen voor rekening geleverd. [3288] Helder, 6 Sept. 1902. JAC. BERKHOUT.

Origineel portret van de , 3 Boerengeneraals.

CABINETFORMAAT op groot carton 70 ets. netto. BOUDOIRFORMAAT » » ƒ 1.50 »

Minder dan 3 stuks wordt niet geleverd.

Briefkaarten met bovengenoemd portret met afdruk der handteekeningen. Per 100 stuks ƒ3.—, per 500 stuks k f 2.50 p. 100 st., en 1000 stuks a f 2.25 per 100 st.

Ter kennismaking 1 foto met 1 briefkaart tegen ontv. van postw. a 75 ets. of ƒ 1.55. Bestellingen worden in volgorde uitgevoerd.

Haarlem. [3289] D. J. VAN DER WILK.

I

Bij A. H. ADRIANI, te Leiden is verschenen:

JoL Ed. Eramann's Alandlung te Leili und Seele. #*-#****#

Eine Vorschule zu Hegel's Philosophie des Geistes.

Neue Ausgabe. Preis f l.AO. (In de voorrede tot de nieuwe uitgave van dit in vergetelheid geraakte, doch door prof. Bolland als eene schoone en algemeen leesbare proeve van oude »Hegelarij>> weer opgehaalde, boekje geeft ZHGel. de hoop te kennen, dat physiologen, geneesen zielkundigen ter eene, rechtsgeleerden, letterkundigen en godgeleerden ter andere zijde er in gelijke mate uit zullen willen leeren, en er tot verdere Hegelstudiéh door zullen worden opgewekt). [329°J

Zooeven ziet het licht:

Gids tot hst doen van waarBerapa

OP HET GEBIED DER

W-eiMstaile raMerlanfl

door

Dr. BI. BLIHK.

Prijs f -.50.

BOEKHANDEL & DRUKKERIJ [3291] voorheen

E. J. BRILL.

Leiden, ii Sept. 1902.

ÜDoor ziekte van mijn zuster Mevrouw de Wed. HULSCHER, te Deventer, zal

C. STOFFEL,

Handleiding bij het onderwijs in het Engelsen,

Deel I, II en III, elk a ƒ 125 part., van heden af UITSLUITEND door mijne firma worden afgeleverd.

De aflevering blijft geschieden met facturen op naam van de firma W. Hulscher G.Jz., te Deventer.

Aanvragen dus voorlaan NIET MEER naar Deventer, maar dadelijk aan de ondergeteekenden te richten. [3292]

Amsterdam, J. H. VAN HETEREN,

9 Sept. 1902. Firma J. H. & G. van Heteren.

Van

MaeterM, Wijstói en Levenslot,

verschijnt in dit najaar een tweede druk. Confraters, die frissche ex. (zonder étiquet) wenschen te ruilen voor den nieuwen druk, gelieven die ex. voor 1 Oct. te retourneeren. [3293j Amsterdam, 12 Sept. 1902. C. L. G. VELDT.

Door W. P. VAN STOCKUM & ZOON, te 's-Gravenhage, is uitgegeven:

HEDEELAND ei DÜITSCHLAP

door

Luitn. Genl. DEN BEER POORTUGAEL,

Lid van den Raad van State. Prijs f -.60.

Deze brochure over een onderwerp, dat zoowel in Duitschland en Nederland aan de orde van den dag is, en waarover met zoo veel hartstocht wordt gepolemiseerd, zal zeker zeer de aandacht trekken. Ook voor Indië is het boekje van zeer veel belang, daar onze koloniën in de eerste plaats bij deze kwestie betrokken zijn.

Wordt alleen op aanvraag in comm. gezonden.

Alle aanvragen per keerende post. [3294]

V l*ij H. D. TJEENK WILLINK & ZOON, te Haarlem, is verschenen:

Reformateurs

Geschiedkundige studiën over de Godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer gouden eeuw

door

C. B. HYLKEMA,

Theol. Doctor er.. Predikant bij de Doopgez. Gem. ie Zaandam.

Twee deelen. Prijs f 7.40 particulier.

Op aanvrage in Commissie verkrijgbaar.

[3295]

!♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦!

HH. BOEKHANDELAREN!

Indien gij uw voordeel beoogt, raad ik U asm, uwe duitsche Tijdschriftenen Boeken te bestellen aan den Duitschen Import-boekhandel van de firma P. W. SOMBEEK. & ZOON,

te Zaandam. ——

Conditiën: L3296] Tijdschriften met I272% op Mark a f -.do. Boeken » i5°/0 » d i> » -.60.

TERUGGEVRAAGD.

Met omgaande terugzending van

SCHOLTEN, LIJNTEEKENEN I,

verplicht men mij. Voor rekening bestelde exemplaren worden geruild. [3297] Tiel. D. MIJS.

TERUGVRAAG.

JULIÜS, EINDEXAMENS, 9e int

Na i Oct. is het ons niet mogelijk meer Ex. terug te nemen voor den nieuwen druk. Utrecht. [3298] Erven J. BIJLEVELD.

TERUGGEVRAAGD.

Met omgaande terugzending van

KLEINBENTINK en DE VRIES, HET STELLEN no 2, 11e druk,

verplicht men mij. Voor rekening bestelde exemplaren worden geruild. [3299] Tiel. d. MIJS.

TERBRÜuGMlIllilEraiIGEN.

DERDE STUKJE.

Van dit werkje is een derde druk ter perse. De nog voorhanden exemplaren van den tweeden druk verzoek ik ten spoedigst, uiterlijk 1 October a.s. ter ruiling terug. [3300J

Amsterdam, ii Aug. 1902. W. VERSLUYS.

DRINGENDE TERUGVRAAG

wegens gebrek aan exemplaren van [33°i]

MELSTER, MISHANDELINGEN.

Enschede. Firma M. j. VAN DER LOEFF.

Cjevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie:

Hlldebrand, Camera obscura, ed./ 5.90 en ƒ 1.80; Huet, Land v. Rembrand, geïll.; Van Maurik, Toen ik jong was; 1 of meer Calisch, Wrdnbkn , in bus; Ebers, Werken; Darwin, Werken; Alg. Adresbk. van Nederl.; Kepper, Encyclopaedie, ed. / 2.50; Rogge-V. d. Aieulen, De 19e eeuw, 3 dln. Alle geb.

[3302]