is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 82, 14-10-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$00

NIEUWSBLAD VÖÖR DEN BOEKHANDEL

.Bij P. N. VAN KAMPEN & Zn., te Amsterdam, is verschenen:

ANDERSON'S

Mercantile Correspondence.

Voorbeelden van Handelscorrespondentie, vijfde druk

geheel herzien en vermeerderd door

HENRy F. VOGIN. [3768]

— in linnen band f 1.35. —

f"Ieden ziet het licht:

DOOPSGEZINDE BIJDRAGEN

42ste JAARGANG

Verzameld en uitgegeven door

Dr. S. CRAMER.

Prijs f 1.35.

BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ

voorheen E. J. B R I L L.

Leiden, 15 October 1902. [3769]

Kamerplanten,

Hare cultuur en verzorging met vele afbeeldingen — door J. K. BÜDDE.-

Van dit werkje, dat zeer grooten aftrek heeft, ligt de uitvoerige circulaire ter verzending gereed. Confraters, die hiermede willen werken, worden beleefd verzocht op te geven hoeveel ex. zij wenschen te ontvangen.

Utrecht. [3770J A. W. BRUNA & Zn.

2/ ooeven verscheen:

Belang en minderwaardigfheid.

REDE

b. h. aanvaarden van het Hoogleeraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Leiden,

door

J. E. HEERES. Prijs f-.50.

BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ

voorheen

E. J. BRILL.

Leiden, 15 October 1902. [3771]

PRIJSVERJVÏÏNDERING.

Het bekende sprookje van

AGATHA SNELLEN,

Klaproosje en KorenMoempje

met Tele Penleekeningen en 5 Lithograflen van WENCKEBACH, heb ik op denzelfden prijs gebracht als het dezer dagen te verschijnen eveneens artistiek uitgevoerde nieuwe sprookje van dezelfde schrijfster getiteld:

Ella in het Peeënrijk.

Met 5 Lithograflen en de bandversiering van EDZARD KONING:.

't Zijn zeldzaam mooie litho's en een prachtige band.

Prijs: fraai ingenaaid f 1.40. Gebonden f 1.90.

Tegen aanbiedingsvoorwaarden noteer ik (beide) tot aan den dag der uitgave van »Ella».

Verzoeke omgaand per post een flink getal te bestellen, 't Zal zeker een groote attractie zijn bij 'ta. s. St. Nicolaas-feest. [3772] C. A. J. VAN DISHOECK.

Bussum, 14 Oct. 1902.

Telegram-adres: Lettergieterij.

LETTERGIETERIJ j^m—^^^^

A M ^TPDDA M" voorheen n.tetterode.

^t\.L%YLJ 1 l^iVS^lJ JlVLJY Bloemgracht, AMSTERDAM.

Ons Magazijn is steeds ruim voorzien van Snelpersen, Trappersen, Bostonpersen, Snijmachines, Hechtmachines, Perforeermachines, Letterkasten, Bokken, enz., enz.

*

VERSCHEIDENE HOOFDAGENTUREN.

SNELPERSEN van auqsburg, klein-forst &

bohn, mann en andere fabrieken.

TWEETOEREN-SNELPERSEN voor Groote Oplagen, Kleuren- en Illustratiedruk.

TRAPPERSEN, als de „matador", de „felicïa"

de „liberty", de „phönix", enz.

BOSTONPERSEN. HANDPERSEN. SNIJriACHINES van karl krause, dietz &

listing en anderen.

HECHTMACHINES van gebrüder brehmer,

preusse en anderen. PRO EVENTREKKERS in verschillende soorten.

Gezet uit Romaansch en Vette Romaansch der Lettergieterij „Amsterdam".

[3773]

Beleefde uitnoodiging aan. H.H. Uitgevers om prospectus of present-exemplaren van nieuwe drukken of uitgaven van schoolboeken en leermiddelen ter kennismaking te zenden aan [3774] W. KOOIMAN en W. VAN WICHEREN Pzn., Instituteuxs

soekaboemi (Java).

D e bestelde exemplaren van het groot 40

ALGEMEEN SPOORBOEK YAN NEDERLAND,

Winterdienst 1902/1903.

Prijs iug. f 0.35; gecart f 0.50 part.

zijn heden verzonden.

Amsterdam, De Uitgever

14 October 1902. [3775] J. H. DE BUSSY.

H.H . Uitgevers van SCHOOLBOEKEN worden beleefd verzocht om toezending van een presentexemplaar ten behoeve eener inrichting van onderwijs in Indië, door [3776] Amsterdam, Uw dw.

Oct. 1902. H. EISÉNDRATH.

JVÏet omgaande terugzending van Miss Braddon, Een geheimzinnige verdwijning, Old Sleuth, Mirra de vrouwelijke detective Van

het Westen, Idem, Strijd tegen moordenaars, Green, Een zonderlinge verdwijning,

zult u ons ten zeerste verplichten, daar we gebrek aan exemplaren hebben en zoodoende vele orders niet uitgevoerd kunnen worden. Utrecht. [3777] A. W. BRUNA & ZOON.

C2 onfraters die nog afl. I. van de NIEU WË GIDS (18e jrg.) ongebruikt hebben liggen, worden verzocht deze per eerste couvert terug te zenden» Haarlem, 13 Oct. 1902. A. E. v. d. HEIDE.

[3778]

M. HAMSTRA, te Harlingen, vraagt per kee« rende post aanbieding van

1 Sicherer-Akveld, Hoogd.-Ned. Ned.-Hoogd. woordenbk., 2 dln. geb. (nieuw).

Voor de uitbreiding mijner bibliotheek: de werken van Borel, Couperus, Reyneke v. Stuwe, Anna de Savornin Lohman. Gelezen kan dienen. [3779J