is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 83, 16-10-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond. Redacteur-Administrate^S^OCH^MOWT^

— ' ~ — Advertentiên. Voor leden der Vereeniging: I—5

Abonnement. Voor Nederland: ƒ 3 — per 3 maan- ^ ^ ^ yoor niet .leden

fTP flPoPs-tPOSt- V°°r het buUenland !/7'~ PC1' Negen en Zestigste Jaarg. - No. 83. ol ™Jel jonden door tusschenkomst van een

Afzonderl. nrs. 15 ct. Bewijsnrs. 10 ct. lid: 1—5 regels / 0.75, elke regel meer 15 et.

Het abonnement voor bedienden in den boekhandel, Van n ;e t_geabonn eerden kan vooruitbetaling

werkzaam bij een lid der Vereeniging, of een abonnent, DONDERDAG dcf kosteQ yan advertee,.en gevorderd worden.

^/1jo~Swg:Perh^-/3- ' _ deling .Gevraagde- en Aangeboden Boeken,

Advertentiên voor het eerstvolgend nummer kunnen TQ OCTOBER I 9 O 2. voor leden 10 ct. per regel, voor met-leden 20CU

uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór ^ regel, h~ v00ruitbetaling in bons.

tien uur bezorgd worden. _

Bureau: Gebouw »De Koffiehandel» Raadhuisstraat, Amsterdam.

DIT nummer bestaat uit 6 BLAD/UJDEN

öf^iëelTgedêelte.

Vtreeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.

Periodieke Bestuursvergadering op Dinsdag 28 October, des namiddags te 2 uur, in het Bestelhuis.

Agenda: Ingekomen stukken.

Het Bestuur voornoemd: J. A. wormser, Voorzitter. Dr. A- G. C. de vries, Secretaris.

Amsterdam, 15 Oct. 1902.

Faillissement JACOBUS SMIT, te Haarlem. Bij vonnis der Arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 14 October 1902, isjacobus Smit, boekhandelaar te Haarlem, in staat van faillissement verklaard. Leden der Vereeniging, die mij hunne belangen wenschen op te dragen, worden verzocht mij de Nota s hunner vorderingen te doen toekomen. De prov.-correspondent v. N-Holland H. D. TJEENK WILLINK.

Haarlem, 15 October 192a

Faillissement H. T. SCHOLTEN, .te Utrecht. Bij vonnis , der Arrondissementsrechtbank te Utrecht -dd. 8 October 1902 is H. T. SCHOLTEN, Boekhandelaar te Utrecht, in staat van faillissement verklaard. Leden der Vereeniging, die mij hunne belangen wenschen op te dragen, worden verzocht mij de Nota's hunner vorderingen te doen toekomen.

De prov. Corresp. voor Utrecht. P. R. BROESE.

Utrecht, n October ^902.

Eindiging van het Faillissement van J. H. FLEUMER, te Tiel. Het door den gefailleerde J. H. FLEUMER aangeboden accoord van 15 procent is aangenomen en door de Rechtbank gehomologeerd, zoodat genoemd faillissement is geëindigd. Zoodra bij M.r. J. J. TILANUS te Tiel over het bedrag kan worden beschikt, zal daarvan door mij opgave worden gedaan.

Arnhem, S. GOUDA QUINT,

13 Oct. 1902. Correspondent van Gelderland.

Bij de Commissie tot regeling van het Vertalingsrecht zijn sedert de laatste opgave ingekomen:

HEUGEL, CARL VON, Entgöttlichtc Seelen. Realistischer Roman. Zürich, 1902, op 9 October 1902, door JOHAN PieterSE, uitgever, te Rotterdam.

BAUR, Dr. med. A., Die Ermüdung der Schuier in neucm Lichte. Berlin, 1902, op 9 October 1902, door JOHAN PIETERSE, uitgever, te Rotterdam.

LAQUER, Dr. med. LEOPOLD, Ueber schwachsinnige Schulkinder. Hade a/S., 1902, op 9 October 1902, door JOHAN PIETERSE, uitgever te Rotterdam.

SCHULTZE, Dr. SIEGMAR, Die Erhöhung des Menschen in der modernen Kunst und Litteratur. Halle a/S., 1902, op 9 October 1902, door johan pieterse. uitgever, te Rotterdam.

SCHAUKAL, RICHARD, Interieurs aus dem Leben der Zwanzigjahngen, zweite Ausgabe. Leipzig, op 13 October 1902, door Johan Pieterse, uitgever, te Rotterdam.

A girl of the multitude. By the Author of: «The letters of her mother to Elizabeth». Second impression. London, 1902, op 13 October 1902, door johan pieterse, uitgever te Rotterdam.

Namens de Commissie: Amsterdam, Vincent van Gogh,

j6 October 1902. Keizersgracht 409.

niet officieel GEDEë^e] Nieuwe uitgaven in Nederland.

«De titels der boekeD, waarvan de uitgevers verzuimden een exemplaar in te zenden, (rijn) met een • geteekend. Reglement voor het »Nieuwsbl. v.d. Boekhandel», art. II. «Astra. Geïllustreerd weekblad, ie jaargang. 1902/03. No 1 Amsterdam, Venn. »Geïllustreerd weekblad.), Roetemeijer, Witstijn & Co.Fol. [23X315]. Per jrg. (52 nrs.) f 2.50, fr. p. p. J 3-— Afz. nrs. » -.05

Bense (J. F.), Ons onderwijs en de oorzaken der overlading zoowel in als buiten de school, met een plan van hervorming. Arnhem, S. Hyman Jz. 8°. [16x24]. (111, 105 en 3 blz.). ƒ -90

Bijdragen (Nieuwe paedagogische). Red.: W. Jansen J. D. de Visser Smits, E. N y 1 a n d, L A. Jansen, J. Hobma. P. Oosterlee, P. A. Versluys, L. C. P o s t, 3e jaargang. 1902/03. Afl. 1. Rotterdam, J. M. Bredee. 8°. [i7=X255]. Per jrg. (6 afl.) / 3.—

Bolle (Bernard G.), zie: Tooneel-bibliotheek.

Braodon en Thomas, zie: Tooneel-bibliotheek.

Brink (Prof. dr. Jan ten), Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Geïllustreerd onder toezicht van J. H. W. Unger. Met gekleurde en ongekleurde afbeeldingen, facsimile's tekstfiguren en portretten. [Nieuw-titel uitgave]. Afl. 1. Amsterdam, Uitgevers-maatschappij «Elsevier». Gr. 8 . [185X 275]. (Blz. 1—4S). Per afl. / --95

Kompleet in =3 afleveringen. .■»'»'*

Broese van Groenou (W.), Het omberspel. Met eene inleiding van Lodewijk Mulder. 2e, verbeterde druk. 's-Gravenhage, J. W. N. Koch. 8°. 125X19]- (VI, 213 blz.). ƒ!.-

Brisson (A.), zie: Tooneel-bibliotheek.

Coppens (H. J. A.), Algemeen overzicht der kerkgeschiedenis van Noord-Nederland van de vroegste tijden tot het jaar 1581. 2c, vermeerderde uitgaaf. Utrecht, Wed. J. R. van Rossum. 8°. [15x23]. (XII, 607 blz.). ƒ2.25; geb. / 2.85

Aanvulling met prijsopgave.

Develstein (Jan van), zie : Tooneel-bibliotheek.

Diederik, zie: Tooneel-bibliotheek.

Doornveld (Y.), Door vele verdrukkingen in het

koninkrijk Gods. Leerrede over Handel. 14 : 22 c.

Gorinchem, J. H. Kinerum. 8°. [14.x 21*]. (16

blz.). . / --2°

Uitgave ten voordeele van „onze Roerenvricnden b Zuid-

D'Ennery (Ad.) en Jules Brésil, zie: Tooneel-bibliotheek.

Feydeau (G.) en M. Desvallières, zie: Tooneel-bibliotheek.

Fulda (Louis), zie: Tooneel-bibliotheek.

Gillissen (M. J.), zie: Tooneel-bibliotheek.

Gouwe (P.), zie: Tooneel-bibliotheek.

Groot (J. de), De bijbelsche geschiedenis en verstandelijke vorming. Groningen, Jan Haan. 8°. [14x20]. (VIII, 168 blz.). / -70

Holtey (Carl von), zie: Tooneel-bibliotheek.

Hoogendoorn Jr. (G.), zie : Tooneel-bibliotheek.

Hübner (Paul), zie: Tooneel-bibliotheek.

Janssen (J. Hubertus). zie: Tooneel-bibliotheek.

Jules, zie: Tooneel-bibliotheek.

Kuiper (A. C), Anneke. Geïllustreerd door L. W. r Wenckebach. 2e druk. Haarlem, Vincent Loosies. 8°. [15X215]. (III, 286blz.,m.4pltn.).

/ 1.50; geb. ƒ 1.90

Kuiper (A. O.), Elsje. Geïllustreerd door A. Wijthoff. 2e druk. Haarlem, Vincent Loosjes. 8°. [15 x 21']. (II, 282 blz., m. 2 pltn.). / i.5°; geb. / 1.90

Labiche (E), zie: Tooneel-bibliotheek.

Lautner (E. A.), zie: Tooneel-bibliotheek.

Leonard, zie: Tooneel-bibliotheek.

Lier (Lion van), zie: Tooneel-bibliotheek.

Meerwaldt (W.) en J. G. Nijk, In woord en beeld. Leesboek voor de lagere school. Amsterdam, A. Akkerïnga. 8°. [^xig3!. _ ' .

6e stukje. 7e, herziene en verbeterde druk. (106 en 2 blz., m. afb.). ƒ --35

Nieuwmeyer (A. E.), zie: Tooneel-bibliotheek.

Nijk (J. G.), zie: Meerwaldt (W.) en J. G. Nijk.

Notilem, zie : Tooneel-bibliotheek.

Pauli (Karl), zie: Tooneel-bibliotheek

Rasa, zie: Tooneel-bibliotheek.

Reepmaker (M.), Reïncarnatie. 2e druk. Rotterdam, Nijgh & 'Van Ditmar. 8°. [13X195]. (155 blz.).

ƒ 1.60; geb. ƒ 1.90

Reeser Cuperus (L. O. J.). zie: Tooneel-bibliotheek.

Saan (H. de), zie: Tooneel-bibliotheek. Sandeau (J,) en A. Decourcelle, zie: Tooneel-bibliotheek.

Sehumacher (Hubert), zie: Tooneel-bibliotheek. Spoorboek (Algemeen) van Nederland. Winterdienst,

1902/03. Amsterdam, J. H. de Bussy. Gr. 4°.

r2.iX3i5l. (166 blz., m. 6 pltn. en 1 krt.).

ƒ-.25; gecart. /-.50 Sprinkhuysen (A. Van), zie: Tooneel-bibliotheek. Sylvester, zie: Tooneel-bibliotheek. Teixeira de Mattos (Jhr. dr. E.), Over bescherming

en verpleging van jonggeborenen. Rotterdam,

Nijgh & Van Ditmar. 8°. [16X 245J. (45 blz.). ƒ-.90