is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 103, 02-12-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

613

VERHUISD.

Ondergeteekende brengt door dezen ter kennis van H.H. UITGEVERS en andere LEVERANCIERS,

dat hij zijn

Boek-, Papier-, Met- en MoortoeMiel, ïenevens HmüelalraM

VERPLAATST HEEFT

van Entehuizen naar SNJEEK

Beleefd verzoekt hij geregelde ruime IN COMMISSIEZENDING, vooral op Christelijk gebied (geen Romans), Aanbiedingen, Prospectussen. Wmkelbiljetten, enz. enz. Niets zal onbewerkt blijven liggen. Van 4 Dec. af verzoekt hij derhalve alles naar SNEEK te zenden, Kruizëbroederstraat.

Sneek. [45<"] O- VISSER.

Ontw. bekw. BEDIENDE gevraagd P. G., letterk. en adm. g. op de hoogte. Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad.

[4563I

EEN BEL1IGRIJH WEHK.

DE PSALMEN

door

Prof. l>r. J. J. I\ VALETON Jr.,

Hoogleeraar te Utrecht.

Uit te geven in 3 gebonden deelen. - Prijs per deel f 6. particulier.

Het ie deel is thans verschenen; het 2e deel komt in 1903; het 3e in 1904. Afzonderlijke deelen worden niet verkocht; het werk mag niet beneden den vastgestelden verkoopsprijs worden verkocht; althans niet vóór 12 maanden

na de uitgave van het 3e deel.

Vooruitbestellingsvoorvvaarden blijven tot 1 Januari a.s. van kracht. Dispositie 1 Mei 1903. In comm. wordt niets gegeven. Nijmegen, 2 Dec. 1902. [4568] Firma H. TEN HOKT.

H.H. UITGEVERS.

Litterator met jrrondlge kennis van de mod. talen (ook corr.), met Latijn, r..ipk«rh en Hebreenwsch bekend,

eenige kennis van Spaansch en ItaMaansch, nauwkeurig werker, praktisch ervaren, zoekt plaats op een Ultgeverskantoor als Corrector ol anderszins. Hoog salaris geen verelschte.

Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [4564]

H.H. COURANT-UITGEVERS.

In den vorm van ROTTERDAMSCHE BRIEVEN *Wf& is een Dagblad-Verslaggeefster bereid tegen een zeer mat ig honorarium wekelijks een aangenaam geschreven Causerie over Tooneel-, Muziek- en andere onderwerpen te leveren.

H.H. Uitgevers die een dergelijke rubriek in hun blad wenschen te openen, ontvangen op aanvraag gaarne eene Proeve van Bewerking met opgave van prijs. Adres onder het Nr. dezer Advertentie aan 'net Bureau van dit Blad. [4565l

"Einde December verschijnt:

StenoirafisÉ Jaartóje voor 1903

van de

DELFTSCHE STENOGRAFEN- CLUB.

Een hoogst practisch zakboekje voor stenografiebeoefenaars van alle stelsels. Prijs / -.20. Voor dit werkje wordt druk geadverteerd. V raag het aan vóór 10 Dec. a.s. en ge ontvangt het direct na verschijnen in commissie. Bij latere aanvrage wordt uitsluitend voor rekening gezonden. [4566J De ie Secr. der D. St.-Cl. R. E. VERBEEK, Buitenwatersloot 31, Delft.

P/ïeden is verschenen:

SIBOGA EXPEDITIE

LIVR. IX. MONOGR. Vla.

The Porifera of the Slp-Expeüïtioü

1.

THE GENUS PLACOSPONGIA

by

G. C. J. VOSMAER and J. H. VERNHOUT. With 5 plates f 2.40.

Buiten inteekening » 3 —• BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ

voorheen E. J. BRILL. Leiden, 29 Nov. 1902. [4567]

Fransche Romans, TaitehnitzEdition, Duitsche Romans*****

en verder alle Fransche en Duitsche Prachtwerken, Gedichten, Werken voor de jeugd, Geschiedkundige werken, Studieboeken enz. —ook die welke door de buitenlandsche uitgevers niet gebonden in den handel zijn gebracht - steeds in keurige banden ten spoedigste verkrijgbaar bij J. M. MEULE NH O F F, IMPORT-BOEKHANDEL, AMSTERDAM. [4569]

Voor spoedbestellingen : Intercouiin. Telefoon 1609.

J Ë l Cr II.

De le afl., prosp., Intcckenl. en reclaincpl. van dit nieuwe Maandschrift voor kinderen van 10—15 jaar zijn thans algemeen verzonden.

Wie nog van bovenstaand materieel wensent om mee te werken, gelieve aan te vragen. Wie het heeft ontvangen, maar ongebruikt laat liggen, verplicht ons met terugzending.

Zwolle. [457°] DE ERVEN J. j. T1JL. _

Uitgave van H. HARSVELD, Loppebsum.

J. R. ROFFEL Hz., Bloemkrans,

OORSPR. VERZEN, DEN BOEKEN ctwiju. Ruim 5 vel druks. — 30 ets. Aanb.voorw.: 5 ex. met 25, 10 met 30, 20 met 331/, 30 met 35 en 50 ex. met 40°/0 korting.

De netto opbrengst wordt in 't Boerenhulpfonds gestort. In comm. wordt niet gegeven. Inteekenlijsten worden op aanvraag gezonden. [4571!

BERICHT.

ALLE BESTELLINGEN ZIJN 1 a i1/, UUR NA ONTVANGST AAN HET BESTELHUIS.

Zet mijn adres BUSSUM en niet Amsterdam, zooali nog zooveel gebeuit.

Telefoon-nr. Interc. 111.

Telegramadres Vandishoeck—Bussum. [4572] BuSSUM. C. A. J. VAN DISHOECK.

IVIeIJER elte, 13 Korte Poten, te 's-Gravenhaue, geeft de hoogste waarde voor oude Boeken en° Restanten in Boekwinkels, en is door geheel Nederland te ontbieden. [45731

HeNRI COEBERGH.te Haarlem, verzoekt aanb. p. p. van alle werken van Jules Verne, compleet, goedkoope editie. TI .<

Vraagt k contant: Album Inhuldiging H. M. Wilhelmina, luxe-edilie. [4574]