is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154

Maar de goede en respectieve bewoners van deze gewesten zijn vast overtuigd, dat de zaak zich zoo toegedragen heeft en laten zich niet weinig op hunne hooge afkomst (van de kruin van den „ Merapie") voorstaan. Ik neem ten deze hunne partij, en tart onze oude adellijke geslachten uit, om te bewijzen, dat ze van eene betere, laat staan hoogere afkomst zijn. De ,, Merapie" is, tusschen twee haakjes gelegd, tien duizend voet hoog; het kasteel Hohenzollern b. v. om maar iets te noemen, is daarentegen slechts een voet of vier honderd. Ook zijn de katten van de twintig kotta's en de tijgers van Agam niet slechter geboren, dan de honden van Küring en de katten uit Hessen. Om op onze inboorlingen terug te komen, zoo vind ik veel in hunne overleveringen, dat een eigendommelijk karakter draagt en uit hun eigen volksleven voorkomt. Wel is waar vindt men het een en ander, dat zij van de Hindoes hebben overgenomen, maar zeer veel is hun eigendom.

Op den weg van Batoe-Beragong (de hol klinkende steen) naar hier aan een der hellingen van de „Merapie", ontmoette ik een Maleier, die voor mijn paard bleef staan en mij tamelijk ernstig vroeg: „ Mijnheer, waar komt U van daan ?" en toen ik hem hierop had geantwoord, vervolgde: „Mijnheer, waar moet U heen." Ik vond deze vragen min of meer overbodig, en schreef zijne handelwijze toe aan nieuwsgierigheid en brutaliteit. Dit laatste vooral, daar dit heerschap mij, die eene cigare rookte, zonder de minste verlegenheid te toon en om vuur verzocht. Toen hij dit ontvangen had, groette hij beleefd en vertrok. Wilt U wel gelooven, dat deze nieuwsgierigheid, zooals wij ze noemen, reeds herhaalde malen het gevolg is geweest van hevige standjes.

Onze landslieden stellen zich, in de meeste gevallen, op een veel te hoog standpunt tegenover den Inlander, en kunnen niet begrijpen, dat hij ook een standpunt wil innemen.

Zij komen hierheen met Hollandsche begrippen en gewoonten en stooten zich aan alles wat zij hier vinden, ja verlangen,