is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

grondstofwaarde voor de suikerindustrie, a 35 centen per picol, van f 280, of meer dan het drievoud van hetgeen per zelfde eenheid grond door middel van den inlandschen landbouw verkregen wordt. Zelfs al neemt men aan, dat van een zelfde eenheid grond drie padioogsten tegen één suikeroogst verkregen wordt, dan nog blijft het verschil geheel in het voordeel van de rietkuituur, terwijl de verwerking van het riet tot suiker eene industrie heeft doen ontluiken, die onbetwistbaar de hoofdfactor van Java's bloei en welvaart is geworden.

„ Met het oog hierop kon dan ook in het verzoekschrift, dat door eenige belanghebbenden bij en belangstellenden in het behoud van de suikerindustrie op Java aan de hooge regeering van Nederlandsch Indie werd ingediend, met volle recht worden beweerd, dat die tak van nijverheid voor Java in economischen zin nog grooter beteekenis misschien heeft dan de wijnbouw voor Frankrijk en de graanteelt voor de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Toch heeft juist deze als het ware voor de hand liggende opmerking de hooge verontwaardiging opgewekt van een der leden der Nederlandscue volksvertegenwoordiging, die zich meer bijzonder geroepen achtte om den Minister te steunen in zijn verwacht verzet tegen hetgeen hij „ de hoogst overdreven eischen van heeren suikerfabriekanten" geliefde te noemen, eischen — in het voorbijgaan zij het herinnerd — zich bepalende tot het eerbiedig verzoek aan de regeering om in overweging te nemen : de opheffing der uitvoerrechten, de afschaffing van den inderdaad door niets gemotiveerden cijns van den particulieren aanplant op landrenteplichtige gronden bij de gouvernements suikerfabrieken, en eindelijk de herziening op billijken voet van de thans vigeerende voor de industrie zoo drukkende spoorweg-tarieven. Volgens dat lid verraadde die door hem zoo vinnig gewraakte opmerking „eene driestheid, die volko„tnen bewijst dat hij, die er zich aan schuldig maakte, ge„ heel onbekend is met den toestand van den graanbouw in „Amerika, waarop een beroep wordt gedaan."