is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

de teelt waarvan die landen alleen geschikt zijn, het juist dringend noodzakelijk maakte zich met zeer matige eischen te vreden te stellen, opdat Nederlandsch Indie op dit gebied in staat zij de mededinging vol te houden met de galijksoortige ondernemingen in de nabij gelegen Britsche bezittingen, waar in dit opzicht mildere begrippen gehuldigd worden."

De „Memorie" beroept zich op het adres door belanghebbenden, den 17den Augustus 1884, bij de regeering ingediend (te vinden in het Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 1884, II, blz. 288). In dit adres is met authentieke cijfers gestaafd welke fiscale lasten eene thee-onderneming in de Preanger Regentschappen in de jaren 1882 en 1883 heeft te dragen gehad. Van eenige harer leden ontving de Vereeniging van beheerders van landbouwondernemingen te Soekaboemi meerdere opgaven van dien aard over het jaar 1884 en kan zij daardoor nog nadere cijfers geven, voor de juistheid waarvan zij instaat. Bijzondere aandacht verdienen de gegevens omtrent de koffieonderneming Sitiardja, district Tjitjalenka, omdat zij vooral duidelijk maken hoe ontzettend de fiscale lasten op de erfpachtsperceelen drukken bij een minder gunstigen oogst. Dit was werkelijk het geval in het jaar 1883. Toen werden slechts 1100 picols koffie verkregen en moest nagenoeg ƒ 10.000 belasting, of circa één derde van de waarde van den oogst, aan den lande worden betaald. Verder blijkt uit de verzamelde cijfers in 't algemeen dat de fiscale lasten, die in de Preanger op de voortbrenging drukken, voor de koffie p. m. f 4y3 per picol en voor de thee p. m. 41/2 cents per kilo of f 23/4 per picol bedragen, hetgeen respectievelijk met 15 en 5ys p.Ct. van de tegenwoordige marktwaarde van koffie {f 30 per picol) en thee (85 cents per kilo) gelijk staat.

„Met dergelijke lasten," wordt in de „Memorie" beweerd, „ hebben de ondernemingen in Britsch Indie en Ceylon zoo goed als niets te maken, en is het buiten kijf aan dit ver-