is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

139

Door degelijk en goedkoop onderwijs beveelt deze gemeente zich boven vele andere aan. De voordeelen zijn niet uitgebleven. Een groot aantal familiën, die aan Leiden volkomen vreerad waren, hebben zich hier gevestigd om de opvoeding hunner kinderen te voltooien.

Leiden, dat zelf aan de wetenschap zooveel verplicht is, heeft steeds getoond het bezit der eerste universiteit van ons land waardig te zijn door op onbekrompen wijze hare eigene onderwijs-instellingen tot een hoog peil op te voeren.

Toen in 1877 de staat zich onttrok aan de opleiding harer Oost-Indische Ambtenaren en de Rijks-instelling, die hier gevestigd was, werd opgeheven, begreep de gemeente, dat zij die taak moest voortzetten, niet op grond van de directe voordeelen, welke uit die inrichting voor de gemeente zouden voortspruiten, neen, Mijnbeer de Voorzitter, ondanks de zekerheid, dat die rechtstreeksche voordeelen nog vele jaren zouden kunnen uitblijven. Het eenig motief van het toenmalig bestuur dezer gemeente was, zooals het door verschillende sprekers werdt uitgedrukt, te voorkomen, dat aan de keten van het onderwijs één schakel zou gaan ontbreken. En dit zou het geval geweest zijn bij de opheffing der Rijks-instelling, wanneer de gemeente dat onderwijs niet had voortgezet.

Dit nu, Mijnheer de Voorzitter, acht ik ook nu nog voor de gemeente Leiden het eenig juiste beginsel.

En zal men nu aan dit beginsel ontrouw worden ? Zal men gaan afbreken wat met zooveel moeite en opoffering werd opgebouwd? Ik zou het diep betreuren, Mijnheer de Voorzitter, want naar mijn innige overtuiging zou dit zijn de eerste stap op den gevaarlijken weg, die noodwendig leidt tot het andere stelsel, het stelsel, dat de gemeente voor onderwijs slechts doen moet het volstrekt noodzakelijke, datgene, waartoe de wet haar absoluut verplicht. Dit stelsel te omhelzen acht ik eene gevaarlijke politiek voor deze gemeente, die juist aan het andere stelsel voor een groot deel haar bloei en welvaart te danken heeft.