is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsen Indië.

Onlangs zijn hier te lande exemplaren ontvangen — ook bij de firma Nijhoff te 's Hage verkrijgbaar gesteld — van bet te Batavia verschenen Algemeen vijfjarig verslag van het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch Indie, over de jaren 1878 t/m 1882. De uitgave van dit verslag is vertraagd geworden door de late indiening van gegevens betreffende het oostelijk gedeelte van den Archipel, doch het bevat nu ook de in 1884 en 1885 genomen regeerings-besluiten, welke eene belangrijke bezuiniging en vereenvoudiging in het van gouvernementswege gegeven onderwijs hebben gebracht: men vindt ze in de bijlagen.

, Het verslag is met veel zorg en zoo volledig mogelijk opgemaakt, — zegt de Nieuwe R o 11 er d a m s c h e C o u r a nt, die er, op zijn beurt, het hier volgende zeer juiste résumé van geeft; — het munt uit, door duidelijkheid, ook wat de overzichten en tabellen betreft, en in leesbaarheid, en doet den redacteur, inspecteur bij dit onderwijs, eer aan. Hij voert den lezer geleidelijk door dezelfde rubrieken: aantal scholen, onderwijzend personeel, kweekelingen of leerlingen, onderwijs en examens, eerst bij de kweekscholen van het gouvernements onderwijs, vervolgens bij de scholen voor zonen van hoofden, dan bij de openbare lagere scholen. Op gelijke wijze worden de scholen van het bijzonder onderwijs