is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een uitnemend middel tot belastingverhooging op Java.

Het is een feit en wel een treurig feit, dat de Eegeering, om te trachten het Indisch budget in evenwicht te brengen, tot belastingverhooging is overgegaan, die de productie, ook van de inlanders, of den handel en het vertier drukken, op het oogenblik dat de algemeene omstandigheden reeds ongemeen ongunstig zijn voor beide hefboomen van welvaart. Ongelukkige coïncidence, die weder aan onze koloniale staatkunde het karakter van hardvochtigheid geeft welke zij in de vorige jaren had verloren. Dat 't een eerste plicht der Eegeering was, er naar te streven de Indische begrootingen zoowel als de Nederlandsche behoorlijk te doen sluiten, wordt dezerzijds niet ontkend; maar te betreuren blijft het dat het fiscaal vernuft geen andere middelen heeft weten te vinden om'slands kas te stijven dan die, welke het reeds niet benijdenswaardig lot der Indische nijveren nog moeten verergeren. Men zal beweren, dat het hoogst moeielijk, zooniet onmogelijk is des Keizers te geven wat hem toekomt, zonder het van de ingezetenen in den een of anderen vorm te nemen, en dit wordt ook weder toegegeven ; doch met dat al is toch op Java de fiscus niet zóó absoluut van voor de volkswelvaart onschadelijke belastingmiddelen ontbloot als oppervlakkig schijnt. De