is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

439

doch, volgens schrijvers zeer rijke ervaring, in een tiental residentiën opgedaan, is het aantal onmatige schuivers op Java zóó uiterst gering, dat het niet der moeite waardig te achten is voor den wetgever, om aan hen eenige aandacht te schenken.

„Het matig gebruik van opium, d. w. z. (al naarmate van de meer of minder sterke constitutie van den consument) tot eene hoeveelheid van 2 tot 5 mata (3/4—2 gram) per dag, oefent daarentegen noch op de gezondheid, noch op de geestkracht van den mensch eenigen nadeeligen invloed uit. Een ieder, die eenige jaren achtereen in Indie heeft doorgebracht, zal — als hij eerlijk wil zijn — moeten erkennen, dat er op Java duizenden bij duizenden matige opiumschuivers worden aangetroffen, die volmaakt gezond zijn, met ijver hun werk verrichten en zich zelfs meermalen krachtiger toonen dan de niet-schuivers. Als eene niet-aanprijzenswaarde gewoonte is zulk matig schuiven, als de Javaan pleegt te doen, uit een hygiënisch oogpunt volstrekt niet méér te laken, dan het drinken van een paar borrels daags door den Europeeschen werkman; zoowel dezen, als den minvermogenden inlander, behoort men dit genot te ontraden, omdat door het gebruik van jenever of opium een te groot deel van het kleine inkomen verslonden wordt en er gevaar bestaat, dat de consument van matig tot onmatig gebruik overslaat, —■ maar voor het overige zijn beide genietingen volmaakt onschuldig te achten.

„Zeer algemeen, bovendien, maakt men zich eene verkeerde voorstelling van den omvang en de beteekenis van het hier bedoelde euvel — indien men het zoo noemen wil — omdat men uit het oog verliest, dat het zich (wat Java en Madoera betreft) uitstrekt over eene bevolking van meer dan 20.000.000 zielen. Indien men aanneemt — en volgens adressants waarnemingen en berekeningen zal dat niet ver van de waarheid zijn —• dat er op Java dubbel zoo veel opium ter sluik wordt ingevoerd en verkocht als door het Gouvernement aan de gezamenlijke pachters wordt verstrekt (170,000 kati) dan komt men tot het resultaat, dat de geheele opium-