is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (2e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

201

ving te openen, door ontdekkingstochten in Afrika voor te bereiden."

„ Een gevolg dezer bijeenkomst was de oprichting der Internationale Associatie tot civilisatie van Centraal-Afrika. Het bestuur van deze vereeniging, die hare takken in Duitschland, Frankrijk en Nederland had, werd gevormd door een comité, aan welks hoofd Leopold II stond en waarin bekende personen als Nachtigal en Quatrefage zitting hadden. — Eeeds had dit comité zijne werkzaamheid begonnen en waren er stations te Zanzibar aan de oostkust van Afrika opgericht, toen de berichten van Stanley's ontdekkingen van den loop der Congo Europa bereikten. Thans openden zich nieuwe uitzichten. De Congo wees den weg aan, waarlangs de beschaving op vreedzame wijze Afrika zou worden binnengevoerd. Door Stanley's ontdekkingen werd de stoot gegeven, en in November 1878, eveneens onder de medewerking van Leopold II, werd eene tweede internationale vereeniging te Brussel opgericht, onder den naam: „ Comité d'études du haut Congo." Beide vereenigingen traden in nauwe verbinding met elkander; de algemeene secretaris van de eerste, de overste (thans generaal) Strauch, werd president van de tweede. Aan deze gelukte het om Stanley, die juist in Europa teruggekeerd was, voor hare plannen te winnen.

„In Augustus 1879 bevond Stanley zich reeds weder op Afrikaansch gebied. Op ruime wijze uitgerust door het Comité d'études du haut Congo, vergezeld door een staf van Europeanen en 140 inlanders, begon hij zijn tocht langs deze rivier.

„ Op de plaats, waar de Congo ophoudt bevaarbaar te zijn, legde hij het eerste station Yivi aan. Het is een heuvel, besproeid door de Congo en aan het uiteinde van een vruchtbaar zijdal, waar dit station ligt, ongeveer 1 6 kilometer verder landwaarts dan het laatste Europeesche station in dit gebied.

„Bij afwisseling is nu verder de Congo bevaarbaar en. onbevaarbaar. Waar zij niet bevaarbaar is, moest met veel moeite door uitgestrekte wildernissen een weg over land gebaand