is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (2e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

364

lijden, wanneer in zijne residentie slechts een assistent-resident gevestigd werd, terwijl ook in de oneenigheden tusschen dien Sultan en den rijksbestuurder, die blijkens het Koloniaal Verslag nog onlangs door den resident zijn bijgelegd doch zich vroeger of later opnieuw kunnen voordoen, een bezwaar tegen de verplaatsing van den resident naar Medan kon gelegen zijn. Andere leden merkten hiertegen op, dat de Sultan van Siak blijkens de Memorie van Toelichting ook in het vervolg met alle eerbewijzen, aan zijnen rang verschuldigd, zou worden bejegend, en dat de vestiging van een assistentresident ter beschikking te Medan den resident in de gelegenheid zou stellen om zich naar Bengkalis te begeven, zoo dikwijls dit wegens staatkundige of andere redenen noodig mocht blijken.

In eene afdeeling werd de wensch geuit, een overzicht te mogen ontvangen van de gezamenlijke uitgaven, met inbegrip van die van militairen aard, voor de Oostkust van Sumatra vereischt, alsmede van de baten, die deze residentie voor de schatkist afwerpt.

Met belangstelling had men op bladz. 58 van het Koloniaal Verslag gelezen, dat de Gouverneur-Generaal bij Indisch besluit van 28 December 1885 een hoofdambtenaar in commissie gesteld heefd, die o. a. zal hebben na te gaan of sedert de invoering van het hoofdgeld inderdaad geen der afgeschafte heerendiensten, zij het ook onder de benaming van cultuur-, gemeentelijke of politiediensten, dan wel onder welken anderen vorm ook, meer gevorderd worden, alsmede welke heerendiensten, alsnog voor afschaffing en beperking in aanmerking komen, en voorts, aanvankelijk voor één gewest, namelijk voor de residentie Kadoe, eene speciale heerendienstregeling zal hebben te ontwerpen. Intusscheu gaf het eerste gedeelte dezer opdracht aan sommige leden aanleiding tot de vraag, of de ambtenaren van het binnenlandsch bestuur niet in staat zijn tegen dergelijke misbruiken voldoende te waken. Ook zouden zij gaarne vernemen, of het onderzoek zich mede zal uitstrekken