is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

hij op de aangehaalde regelen laat volgen, namelijk dat de geringe koopkracht, waardoor de bevolking van Bagelen zich onderscheidt, overal wordt aangetroffen, „waar de bevolking alleen gewassen voor de voeding en niet voor den handel teelt, geen koffie of suiker plant, geen steun ontvangt van een stad of groote plaats, en geen ondernemingen van landbouw en nijverheid in de nabijheid heef t."

„ Maar, waar suikerfabrieken bestaan, kan, volgens de verklaring van Dr. Gelpke op bl. 91 van zijn aangehaald geschrift, „ de inlander overvloedig geld verdienen," en van daar de groote mate van welvaart, die de bevolking geniet in die afdeelingen van de residentie Soerabaja, waar, gelijk dit in het Modjokertosche en Sidoardjosche het geval is, de eene suikeronderneming als het ware aan de andere grenst, terwijl in de meer noordelijk gelegen afdeelingen Lamongan en Sidajoe, waar geen enkele onderneming van nijverheid bestaat, de welstand der bevolking niet veel met dien van de bevolking in Bagelen zal uiteenloopen.

„Ware dit laatste gewest daarentegen even rijkelijk met suikerondernemingen bedeeld als de residentien Soerabaja en Pasoeroean geen twijfel lijdt het of de algemeene volkswelvaart zou daar tot een even hoog peil stijgen als ginder, en hierdoor alleen zou de schatkist indirect met tonnen schats worden bevoordeeld, ook al werden de daar op te richten fabrieken van alle directe fiscale lasten geheel vrijgesteld.

„ Volkomen terecht komt dan ook de Minister in zijne memorie van toelichting tot de slotsom, dat de belangen bij het lot van de suikercultuur op Java betrokken zóó exceptioneel groot en van zoodanigen exceptioneelen aard zijn, dat er voor de Regeering alleszins aanleiding bestaat om ten opzichte van deze industrie af te wijken van de gedragslijn, die zij in andere gevallen zou moeten blijven in acht nemen, en om van haar kant maatregelen te beramen, die hare instandhouding best mogelijk kunnen verzekeren."