is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

130

ting van de gronden der Oost-Afrikaansche Maatschappij inet de in Witu door de gebroeders Denhardt verkregen terreinen onmogelijk gemaakt. Voor de toekomst is dit van veel belang, wanneer men bedenkt, dat het rijk Witu eene zeer goede haven heeft, die geheel onafhankelijk van den sultan van Zanzibar is en gedeeltelijk reeds in handen der Duitsche Witu-maatschappij was.

Toen de woordelijke inhoud van het verdrag was bekend gemaakt, heeft men in het eerst op die inschuiving van een gereserveerd gebied niet gelet. Maar de daaromtrent gemaakte bepaling schijnt bij oppervlakkige lezing ook zoo doodonschuldig, dat men van hare veelbeteekenende strekking niets bemerkt alvorens de speciale kaarten nauwkeurig er bij te hebben geraadpleegd. Misschien zal de toekomstige Rijksdag zich wel er over doen hooren. Intusschen wordt echter door belanghebbenden reeds zoodanig* op eene herziening van het verdrag aangedrongen, dat prins Bismarck wellicht ook buitendien bij het Londensche kabinet er op terug zou willen komen.

Ten slotte nog enkele opmerkingen omtrent de beide genoemde maatschappijen.

De Duitsche Oost-Afrikaansche onder Carl Peters is eene conservatieve onderneming, die een geruimen tijd zelfs een eenigszins anti-joodsch karakter had. De aristocratie schijnt er belang in te stellen: zelfs wordt er verhaald, dat de Keizer uit het vermogen der Kroon voor 500.000 mark aandeelen heeft genomen om de zaak te steunen. Daar nu Peters en zijne vrienden zich ook ijverig in onze binnenlandsche politiek mengen, is het geen wonder, dat de liberale pers hen scherp op de vingers kijkt en, waar het maar te pas komt, niet alleen die bestuurders, maar ook de Maatschappij zelve onbarmhartig te lijf gaat. Menigmaal geschiedt dit zelfs in een vorm als van eene waarschuwing tegen eene bende gauwdieven. Het heet nu, dat er sprake is van eene financieele operatie voor een bedrag van 4 milioen mark, waarvan