is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

250

dat voor eene concessie als die voor de ontginning der Ombilien-kolen met spoorweg-aanleg genoegzame concurrentie zou bestaan om den Staat de ontvangsten te verzekeren, waarop hij als eigenaar van de delfstoffen aanspraak mag maken.

En de ontginning van het Ombilien-kolenveld, die zonder spoorweg-aanleg onmogelijk is, mag niet worden uitgesteld tot het hoogst onzekere tijdstip, waarop het vertrouwen zoover is teruggekeerd dat het kapitaal zich in ruime mate weder beschikbaar stelt. Het algemeen belang van Nederlandsch Indie vordert dat de uitstekende steenkolen, welke aan de oevers der Ombilien-rivier liggen, niet langer ongebruikt blijven, en de belangen van het gewest, waar dat steenkolenveld zich bevindt, eischen niet minder dat met de verbetering der verkeersmiddelen niet langer worde gedraald. Volgens het oordeel der Eegeering is de tegemoetkoming aan die belangen alleen mogelijk wanneer de Staat zelf den spoorwegbouw ter hand neemt. De vraag, of de ontginning van het steenkolenveld van Staatswege zal plaats hebben dan wel aan particulieren zal worden overgelaten, blijft geheel ongepraejudicieerd. Daaromtrent behoeft op dit oogenblik nog geene beslissing genomen te worden. Die beslissing zal echter zoo tijdig moeten genomen worden, dat met de ontginning een aanvang kan worden gemaakt, zoodra de spoorwegverbinding van eene nabij het kolenveld gelegen plaats naar de Brandewijnsbaai voor exploitatie gereed is. Gelijktijdig zal dau ook moeten beslist worden of de Staat dan wel particulieren dien spoorweg zullen exploiteeren. Spoorweg-exploitatie en steenkolen-ontginning staat in zoo nauw verband, dat eene eventueele concessie tot kolen-ontginning onvermijdelijk bepalingen zal moeten bevatten betreffende de spoorweg-exploitatie. Met andere woorden: een contract betreffende de ontginning van de steenkolen zal, indien de concessionaris niet tevens den spoorweg geheel exploiteert, bepalingen moeten inhouden nopens het verkeer der kolen en de prijzen daarvoor te betalen. Zonder zulke bepalingen kan de concessionaris