is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

282

160 M. waaraan twee stoombooten van de maatschappij welke de stoompaketvaart in Nederlandsch Indie bedient, kunnen liggen.

Er is voldoende ruimte aanwezig, om een of meer hoofden uit te brengen, geschikt om daarlangs de schepen aan te leggen, welke de kolen direct uit de wagens innemen. Deze inrichtingen, waarvan de aanleg misschien geheel aan den mijn-exploitant overgelaten kan worden, en in elk geval in overleg met dezen moeten worden uitgevoerd, zijn niet in de begrooting opgenomen.

§ 35. De aard van den bodem is voor baggeren zeer geschikt, terwijl de baggerspecie met voordeel tot ophooging van het terrein kan worden gebezigd. Uit vaste klei bestaande, heeft hij voldoend draagvermogen voor den steenen zeebreker, zoodat geen bijzondere voorzorgen bij het storten daarvan te nemen zijn.

§ 36. In het afgesloten gedeelte der baai bestaat geen gevaar voor verzanding. Geen beekjes of riviertjes monden er in uit.

§ 37. "Voor de verschillende werken in zee is natuurlijke steen het hoofdmateriaal, dat het naastbijgelegen trachietgebergte in voldoende hoeveelheid oplevert; zoodat een kort landtransport voldoende is om het te bestemder plaatse te brengen.

De dam bestaat geheel uit stortsteen van verschillende grootte, de grootste en zwaarste op het buitenoppervlak. Het meest bedreigde gedeelte moet uit de grootste steenen bestaan en met de meeste zorg gezet en onderhouden worden.

De bekleeding met groote blokken reikt tot ongeveer 2.50 M. onder laag water (3 M. — PP.)l).

Ter diepte van 6.5 M. — PP. zijn bermen ontworpen, aan de buitenzijde van 3 M., aan de binnenzijde van 2 M.

1) PP- — Padangpeil — is de gemiddelde zeehoogte, door de Commissie Cluysenaer uit de waarnemingen te Padang afgeleid.