is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

125

Maar — zoo is gezegd — de generaal van Swieten ging veel verder dan Coen, want hij verklaarde het bestuur te hebben aanvaard over eene landstreek die hij nog niet bezat, en daardoor verklaarde hij tevens, dat het vorig bestuur, dat des Sultans, afgedaan had. — En Coen? Was het dan geene verklaring van de aanvaarding van het bestuur een baljuw aan te stellen over het gedeelte van Java, hetwelk lag tusschen Bantam en Cheribon van de noord- tot zuidkust?1) En was die aanstelling niet tevens eene verklaring dat het vorig bestuur, dat van den Koning van Bantam afgedaan had ? Wat men ook moge aanvoeren : Zeker is het dat de generaal van Swieten, na de verovering van den kraton te Atjeh precies handelde als Coen na de verovering van Djacatra enten rechte heb ik dan ook in het Indisch Militair Tijdschrift van 1884 gezegd: Was de proclamatie van den generaal van Swieten eene groote fout, dan was het ook de verklaring van in bezitneming van het geheele tusschen genoemde grenzen gelegene land, door Heeren bewindhebbers en Jan Pieterszoon Coen.

De geachte schrijver geeft toe, dat de Oost-Indische Compagnie haar doel, vestiging van eigen bestuur in het land, dat zij in 1620, als zijnde gewonnen en geconquesteerd in een goeden, oprechten en wel gefondeerden oorlog in bezit nam, en waarover zij door het benoemen van een baljuw het bestuur aanvaardde, zeer langzaam bereikte. Maar hij meent dat zulks in den tegenwoordigen tijd minder goed zou gaan. Men moet nu de peer spoediger plukken of een ander plukt ze, zoo zegt hij. 't Is waar, bij de conferentie over den Congo-

1) „ Door de verovering der hoofdplaats werd het geheele gebied als „veroverd beschouwd, en dien tengevolge strekte de Nederlandsche souIvereiniteit zich reeds uit over dat gedeelte van Java, hetwelk gerekend Iwerd te leggen tusschen Bantam en Tjeribon van de Noord tot de ZuidIkust." J. J. Meinsma. „Geschiedenis der Nederlandsch Oost„Indische bezittingen."