is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (2e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

383

vergoeding over uit 's Rijks schatkist voor te schieten gelden ook eene rentevergoeding staat over de Indische kas saldo's, die tijdelijk in 's Rijks schatkist aanwezig zijn.

In eene der afdeelingen werd de opleiding der aanstaande Indische ambtenaren ter sprake gebracht. Men achtte de wijze, waarop deze tegenwoordig plaats heeft aan twee gemeentelijke instellingen, waarop de Regeering geenerlei controle uitoefent en waarvan de eene slechts enkele leerlingen telt en ten vorigen jare bijna ware opgeheven, niet vrij van bedenking. Bij de keuze van het onderwijzend personeel dier instellingen moeten de gemeentebesturen zich uit den aard der zaak tot de op een gegeven oogenblik beschikbare krachten bepalen ; zij kunnen niet, gelijk de Regeering voor de afdeeling B van het gymnasium Willem III te Batavia wel gedaan heeft, voor sommige vakken leeraren doen opleiden. Om deze redenen meende men, ten einde werkelijk goed onderwezen ambtenaren te verkrijgen, de stichting eener Bijksinstelling voor de opleiding van Indische ambtenaren te moeten aanbevelen. Op de in de afdeeling gedane vraag, of hiermede niet aanzienlijke kosten zouden verbonden zijn, luidde het antwoord dat deze niet hoog zouden stijgen, indien de inrichting der afdeeling B van het gymnasium te Batavia tot voorbeeld werd gekozen, en dat de gemeente Delft ongetwijfeld bereid zou worden bevonden om hare instelling, waarvoor zij zich sedert het jaar 1863 niet onbelangrijke offers getroostte, aan het Rijk over te dragen en kosteloos geschikte lokalen als anderszins ten dienste van het onderwijs af te staan. In die onderstelling zouden de kosten der bedoelde Rijksinstelling naar raming niet meer dan ƒ 30.000 'sjaars kunnen bedragen, in mindering waarvan dan nog de collegegelden zouden komen; eene uitgaaf, waartegen niet mocht worden opgezien, wanneer daarvoor betere waarborgen voor eene deugdelijke opleiding van Indische ambtenaren konden worden verkregen. Gaarne zoude men de zienswijze der Regeering over den aan-