is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (2e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

443

Het kan niet in het voordeel zijn van de Nederlandsche koffiemarkt wanneer de hoeveelheden, die er te koop worden aangeboden, in eenig jaar zeer ver blijven beneden de hoeveelheden welke de handel gewend is er aangeboden te zien. Daarom moest getracht worden het verschil tusschen de in 1888 en in 1887 te veilen hoeveelheden zooveel mogelijk te beperken. Wanneer de verdeeling van de te verkoopen koffie over de verschillende veilingen werd afhankelijk gesteld van verwachtingen aangaande de te behalen prijzen, zou men vervallen in speculatiën, waarvan de Regeering meent zich te . moeten onthouden.

Aan een gewijzigd ontwerp van wet tot regeling der concessiën voor mijnontginning zal weldra de laatste hand worden gelegd.

Met de Biliton-Maatschappij zijn onderhandelingen gevoerd, die echter nog niet ten einde gebracht zijn. De ondergeteekende vertrouwt dat eerlang de geschikte tijd zal zijn aangebroken om de onderhandelingen tot een einde te brengen.

Ten gevolge van de veranderingen in de raming der uitgaven en der middelen gebracht, zijn de eindcijfers der begrooting thans als volgt:

Uitgaven in Nederland . . / 23.992.879 Indie. . . • 115.292.481

/ 139.285.390

Middelen in Nederland . . f 29.286.876 „ Indie. . . • 104.448.684

: - 133.735.560

Zoodat het geraamde tekort bedraagt . . / 5.549.800 De Minister van Moniën, Speen geb, van Eyk.