is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST VAN INGEKOMEN WERKEN Bij

HET MINISTERIE VAN JUSTITIE, ENË.

O.

Odé (J.). — J. A. de Bruyne, Algemeene geschiedenis, ten gebruike van het middelbaar- en gymnasiaal onderwijs. Dl. iv. Nieuwste geschiedenis. 3e, herziene druk. 524.

P.

Pet (C). — Dr. H. Blink, Drente, van 't verleden tot het heden. 109

Pieterse (Joh.). — Frans Hulleman, Leven. 606.

. — G. van Hulzen, Van de zelfkant der samenleving. De

man uit de slop. 524.

. — Maurice Maesterlinck, Algavaine en Sélysette. Vertaling naar den 8en druk van J. Pzn. Proost. 421.

. — Oolbekkink, Wasdom. 421.

. — J. K. Rensburg, Japanse versen. I. Foedrji-no-Hana.

II. Kiko-no-Hana. 421.

Q-

QUINT (P. Gouda). — eugen Gugel, Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur. 3e, door den schrijver geheel herziene en bijgewerkte druk. Vervolgd met een hoofdstuk over de laatste twintig jaren jaren, door J. H. W. Leliman. Met ruim 1100 in den tekst en op 44 afzonderlijke platen gedrukte figuren. 134.

. — Werner, Runenschrift. Vertaling van Hermina. 109.

Quint (S. Gouda). — J. G. Klaassen, Huwelijksgoederen en erfrecht. Handleiding bij studie en praktijk. 662.

. — J. P. W. Schermer, Ontwerpen van notarieele akten.

3e druk. Volgens de aanteekeningen en mededeeling van rechtspraak en literatuur bewerkt en aangevuld door A. Moll. Dl. II, bevattende de ontwerp-akten met betrekking tot het tweede boek van het burgerlijk wetboek. 109.

R.

rahr (H ). — L. C. Keerweer, Bloempjes en blaadjes. Een veertigtal eenvoudige liedjes voor de kleintjes in school en huis, naar verkiezing met piano-begeleiding, in cijfer- en notenschrift. Woorden van D. A. Cramer. 524.

. , Het kerkklokje (Woorden van J. P. Heije),

voor mannenkoor. 524.

. — S. Moolenaar, Zes nieuwe voordrachtstukken voor

piano. 185.

. — Hendrik C. van Oordt, Zwei Gesange für eine

mittlere Singstimme, mit Pianoforte. Begleitung. Op. 7,n".i en 2.421. . , Zwei Lieder für eine Mittelstimme mit Piano-

forte-Begleitung. Op. 4, n°. 1 en 2. 421. . — Joh. Versteeg, Herfst en lente. Lied voor eene lage

stem, met piano-begeleiding. 524. Reddingius (J.). — G. H. Demmink, Over eenige gebreken in de

Nederlandsche schoolopvoeding. 478. . — J. Kleefstra, Brieven over opvoeding. I—IV. 358,

478, 662.

. — Emmy Grothe-Twiss, Swawa's terugkeer. 662.

RoelantS (H. A. M.). — Handboekje van den Algem. Nederlandschen

Wielrijdersbond 10e uitgave, bijgewerkt tot 1 Maart 1903. 246. Romijn (L. C. M). — D. Tiemeijer, Theoretische handleiding der

muziek, in het bijzonder bewerkt voor piano, orgel, viool en zang. 524. rossen (F. van). — boeka, Uit Java's binnenland. Beschaving.

2 dln. 134.

Rossum (Wed. J. R. van). — Dr. H. J. A. M. Schaepman, Menschen en boeken. Verspreide opstellen. 5e reeks. 310.

s.

Schalekamp (J. M.). — M. Spree, Mottige Janus. Tooneelspel uil het hollandsch matrozenleven in 6 bedrijven. Een phantasie op de Marine-schetsen van A. Wéruméus Buning. 310.

Scheltema & Holkema's Boekhandel. — Prof. G. Jelgersma, Het hysterisch stigma. Een psycho-pathologisch onderzoek. 246.

. — J. Pedersen-BJERGAARD, Hoenderteelt. Uitvoerige handleiding, uit het deensch vertaald door M. van Eeden-Van Vloten, onder toezicht en met eene inleiding van M. L. Spruyt. Met 107 afbeeldingen in den tekst en 3 gekleurde platen. 421.

. — JOH. F. SNELLEMAN, De volken der aarde. 30, 134,

246, 358, 606.

. — Dr. J. van der Spek, Atlas en handleiding der syphilis

en venerische ziekten. Met 90 afbeeldingen, waarvan 78 in kleurendruk. 310.

. — Mr. M. W. F. Treub, Het wijsgeerig-economisch stelsel

van Karl Marx. Eene critische studie. Dl. I en II. 30, 185.

Schenk Brill (J. C. van). — R. Husen, Geschiedenis der Hervorming in de 15, 16e en 17e eeuw. (Van John Wicliff en Johannes Huss tot op den vrede van Munster en Osnabrüg in 1648). Beschreven voor het Nederl. volk. 30, 109, 134.

Schenk Brill (J. C. van). — G. L. Kepper, Nederland en zijne bewoners. 134, 185, 311, 478, 606.

. — P. J. Kloppers, De zegepraal van het kruis. Het kerkelijk, godsdienstig, maatschappelijk en huiselijk leven en de vervolgingen der eerste Christenen. Beschresen voor het Nederlandsche volk. 30, 134, 246, 311, 421, 478.

. . — W. B. Renkema en R. T. W. Rudolph, De gelijkenissen onzes Heeren Jezus Christus voor de gemeente verklaard. Met een aanbevelend woord van prof. H. Bavinck, prof. P. Biesterveld, en prof H H. Kuyper. 606.

Schillemans & Van Belkum. — Marie Honig, Mies. Een verhaal voor mei jes. Met een titelplaat. 662.

. — G. Kalsbbeek, Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen.

Geïllustreerd handboekje voor de verzorging en verpleging van deze siervogels. Naar verschillende bronnen bewerkt. 30.

. , Maandelijksche werkzaamheden in den hoenderhof. Geïllustreerd handboekje voor den hoender-, duivenkonijnen- en vogelvriend. 421.

. — P. Louwerse, 500 raadsels, voor de jeugd verzameld. 30

. — E. A. L. Quadekker, Het paardenboek. Een geïllustreerd.

handboek voor iederen bezitter en liefhebber van paarden. Met ongeveer 900 fraaie afbeeldingen in den tekst, 20 groote houtgravuren, en 7 platen in kleure ïdruk. 606.

. — A. Simonsz, Geïllustreerd kookboek 606.

-. — ïpsilon, Onder vier oogen. Een bundel sermoentjes. 662.

Stal (Jac. C. van der). — A. von Blomberg, Doornroosje. Uit het hoogduitsch door N. K. Bieger. 109.

—. Het voornaamste gebod. Uit het duitsch door

N. K. Bieger. 524.

. , Woudstilte en wereldsmart. Uit het duitsch

door N. K. Bieger. Met een inleidend woord van Jhr. mr. D. J. de Geer. 30.

• , Onder Geuzen en Armeniërs. Twee verhalen.

Naar het fransch en duitsch bewerkt. 660. . — HENRIF.tte BREDIUS, Kiekjes in het maanlicht en

andere schetsen. Met illustratiën naar teekeningen van Th. van

Schermbeek. 358.

. — H. B. van LUMMEL, Zeevolk. Een zeeman naverteld. 3c.

. — U. Z. van manteuffel, De vrouw alleen? Naar het

duitsch door N. K. Bieger. 358. . — Frank Thomas, Levensvragen. Bewerkt door G. Gas-

pardin. 358.

Stockum (W. P. van) & Zoon. — Amsterdam in de zeventiende eeuw. 478.

. — Jonkvr. A. von Schmidt auf Altenstadt, Van het

land van de rijzende zon. 606.

. — Nederland's Adelsboek, 1903. 134.

—;—. — A. S. H. Booms, Neerlands krijgsroem in Insulinde.

Schitterende daden van moed, beleid, trouw en zelfopoffering in de negentiende eeuw sedert de instelling van de Militaire Willemsorde. Dl. I. 30.

. — N. Hofmeyr, Zes maanden bij de commando's. 30.

SlJN (D. van) & Zoon. — Kitab Tahlil Ambon. I. 421.

. — S. Ulfers, O.istloorn. Dorpsschetsen. 606.

SlJTHOFF (A. W.). — Aristophanis Lysistrata. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. van Leeuwen J. f. 524.

. — Thesmophoriazusae. Cum prolegomenis et

commentariis edidit J. van Leeuwen J. f. 662.

. — Dr. J. bosscha, Leerboek der natuurkunde en van

hare voornaamste toepassingen. Vijfde boek. 7e druk. Magneetkracht en electriciteit. ie stuk, bewerkt door dr. C. H. Wind. 606.

. — Dr. H. Brugmans en dr. G. W. Kernkamp, Algemeene geschiedenis. Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes. De middeleeuwen door dr. H. Brugmans. 30.

. , Algemeene geschiedenis. Geïllustreerd onder

toezicht van E. W. Moes. Nieuwste geschiedenis door dr. G. W. Kernkamp. 358, 478, 606, 662.

. — Dr. L. a. T. Burgerdijk, De treurspelen van Aeschylos

en Sophokles, vertaald in de versmaat van het oorspronkelijke. Na den dood des vertalers uitgegeven door dr. L. A. T. Burgersdijk Jr. 606, 662.

. — Dr. H. J. Calkoen, Dieren-atlas. Naar het duitsch

bewerkt.

I. De zoogdieren. 32 fraai gekleurde platen en talrijke afbeeldingen in den tekst.

II. De vogels. 32 fraai gekleurde platen en talrijke afbeeldingen in den tekst. 311.

. — Christine, Stille wijding. Vrij naar het hoogduitsch. 30.

. — Dr. P. van Geer, Ons hooger onderwijs. Naar aanleiding van het ingediende ontwerp. 421.

. — H. C Grosjean, Het nieuwe boek der uitvindingen. 606.

. — Henricus van Herwerden, Collectanca critica, epicri-

tica, exegetica, sive addenda ad Theodori Kockii opus connicorum atticorum fragmenta. 524.

ii