is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEK BEOORDEELINGEN.

23

noordhoff (p.). — R. buchanan, The Gruno series UI. 540.

, — j. b. Cohen, Hoofdlijnen der staathuishoudkunde.

540, 663.

. . — , Oppenheiraer's kolonisatie-idee. Een pleidooi

voor gemeenschappelijk grondbezit. 540, 663.

. — G. H. Coops, Leerboek der scheikunde. 540, 663.

. — L. P. H. Eijkman, Handleiding voor de beoefening

der engelsche taal, ten dienste van eerstbeginnenden, bewerkt

volgens de leerwijze van Gouin. 327.

. — Th. GlESEN, Voor school en huis. 663.

. — G. J. Gramberg, Deutsche Handelscorrespondentz für

Handelskurse und zum Selbstunterricht. 663.

. — C. Grondhoud en P. Roorda, Engelsch leesboek. 663.

. — w. H. de Groot Wzn., Zangoefeningen. 663.

— H. Heukels, Geïllustreerde schoolflora voor Neder¬

land 663. druk. 663. kunst. 663

wijs. 663.

He

RICHARD HOL, De jeugdige zanger, ie ditje

M. b. Hoogeveen, Voorlooper van de Nederl. spraakj. van Hoorn, Rekenboekje voor herhalingsonder

L. van Hoorn, Historisch-critisch overzicht der in de

vorige eeuw verschenen methoden voor het stelonderwijs. 327. , — G. Hulsman, Intree-rede gehouden op den 11 den

October 1903 voor de Ned. Herv. gemeente van Groningen, naar

aanleiding van Jesaja 40 : 6—8. 663. . — D. Huizinga, Nieuwe uitstapjes in het rijk der Natuur.

10e druk. 408, 540. . — E. ƒ. Jonkers, Beschouwingen over de oorzaken der

groote kindersterfte (meer speciaal in het ie levensjaar) en de

middelen, die tot verbetering daarvan kunnen leiden. 327, 408, 540.

. — J. KORS, Leerboek der algebra met opgaven. 663.

. — E. E. B. Lacomblé, Histoire de la littérature franc ïise.

2e édition. 663.

. — Prosper Mérimé, Columba, accompagné d'une notice

et de notes explicatives. 540.

. — K. Meijer Wiersma, ie de Wet van 6 Februari

1901 S. 62 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke macht en de voogdij. 2e. Tekstuitgave van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. 327.

. — , Nederlandsche staatswetten. 540.

. — F. B. Mossel, Beknopte handleiding bij de beoordeeling van ongeval-patiënten. 327.

. — S. F. van Oss, Amerikaansche spoorwegwaarden. 663.

. , Effectenboek voor 1903. 327.

. — H. de Raaf, Herbart's paedagogiek. 540.

. — Rapport omtrent de werking der leerplichtwet uitgebracht door het hoofdbestuur van het Nederl. Onderwijzers genootschap, Noord Brabant en Limburg. 327.

. E J. Reinders, De ambachtsjongen. 6.63.

. F. C. J. de Ridder en L. de Vries, Het rekenen op

de herhalingsschool, inleidende cursus voor jongens en meisjes, 2e stukje en 3e stukje voor meisjes. 663.

. — p, roorda, Engelsche spraakkunst voor schoolgebruik.

663.

, - v. A. Seket, Lecons de lecture, d'arès la méthode

intuitive, mises en rapport asce le cours de langue et de conversation francaises. 663.

. — p, V. sormani, Gymnasiaal en mid 'elbaar onderwijs.

327, 408.

. — H. C. Spruyt, theoretische-practische inleding tot de

hoogduitsche taal. 327.

. André Theuriet, Contes choisis modernes. 663.

. — F. J. v. Uildriks en Vitus Bruinsma, Onze bloemen

in den tuin. 408, 540. _1 J, N. Valkhoef, The english-reader, selected from

the best authors and periodicals. 327.

, , The traveller's companion. 327.

. — M. Valkhoff, Erstes deutsches Lesebuch. 327.

, O. Veenstra, Deutsche Sprachschule. 663.

; . Nieuwe duitsch leesboek met oefeningen. 663.

, Alfred de Vigny, Conteurs modernes, 8 contes

choisis. 540, 663.

JaCS. M. vos, Van oude tijden tot heden. Geschiedenis

van ons vaderland. 3e druk. 408.

. — Vraagstukken ter oefemng in de algebra. 327.

. — L. de vries, De samengestelde zin. 663.

) Eenvoudige proeven uit de natuurkunde. I.

Handleiding II. Vragen en opgaven ter verwerking der leerstof. 327.

. , Herhalingsoefeningen. 327.

, j. v. Wageningen, Gids voor gmnasiasten. 663.

NOORDHOFF (P.). — W

lijk. 327, 409, 063

H. Wisselink, Een en ander uit de prak-

—. Kern van de meetkunde. 327. 400.

' Kern v. de theorie der rekenkunde. 327.

' Nieuwe eerste verzameling van vraagstukken

ter oefening in het practisch rekenen, methodisch gerangschikt. 663. noorduyn (J.) & zoon. — Jaarboekje voor de ambtenaren der

directe belastingen, invoerrechten en accijnzen voor 1903. 327.

r Visser, Leesoefeningen voor t bord. 409.

" _ jrR. DE witt Huberts, Methodisch commandeeren 327.

Nooten (S. & W. N. van). — J. H. Letzer en Leon C. Bouman,

Practische muziek-opgaven. 327.

, — p. Louwerse, Lachen en leeren. 327.

._ w. C. H. Staring, Maten, gewichten en munten, 4e

druk. 327.

O.

Olthoff ([.)• — O. Doekes, Het gebed. 663.

Opwijrda (G. C). — H. C. v. d. Bijllaardt, De vaccinatiekwestie en dr. Schouten. 327, 409.

Oudsten (Gebr. Den). — Meindert Boogaerdt Jzn., Uit blijde tijden. 540, 663.

P.

Pauls (W. G. F.). — J. H. Geraets Jr., Poëzie. 327.

pEÏ (c ). H. Blink, Drente van het verleden tot heden. 327.

Petersen (C. L.). — Maria Ypes-Speet, Over spreken en zingen. 327.

PeurSUM (f. H. van). — De innerlijke macht van Gods woord. 327. Peijl (J. J. v. d) — Liederenbundel voor volks- en kindersamenkomsten. 327, 409. PieterSE (|ohan). — A. baur, Vermoeienis bij schoolonderwijs. 663. . _ Boleslas prus, Pharao. 663.

, Dixï, Uit de vakbeweging van handels- en kantoorbedienden. 328. Frans Hulleman, Leven. 663.

' _ g. van Hulzen, Van den zelfkant der samenleving.

De man uit de slop. 663. , _ maurice Maeterlinck, Aglavaine en Selysette. 409,

540, 663.

. — Oolbekking, Wasdom. 409, 540, 663.

, _ J. R. ReNSBURG, Japanse verzen. 540, 663.

. _. ShakeSPAERE, De koopman van Venetië. Vertaald door

dr. Edward B Koster. 663, 663.

Plantinus (Jan). — L. J. de Jong en W. J. v. d. Veen, Handleiding voor gemeenteraadsleden. 409.

Popping (J. H.). — J. H. Popping, Verzameling van oudheidkundige aanreekeningen. 409.

Querido (Em.). —Robert Blatchford, Julie. 663.

, _ Felix Hollaender, Thomas Truck. 663.

Quint (P. Gouda). — Eugen Gugel. De gescheidenis van de bouw-

stijlen. j93.vy- HeimbURG, Lizette's liefde. Vertaling v. Hermina.319.

\ — E. Werner, Runenschrift. 319, 393, 656.

__ h. A. Weststrate, Gelderland in den patriottentijd. 393.

ouint (S. Gouda). — W. E. van Meurs, De nieuwe militaire strafwet-

geving. Wetboek van militair strafrecht en wet op de krijgstucht. 393.

R.

Rahr (H.). — Bloempjes en blaadjes. 663.

reddingius (J.). - J. Kleefstra, Brieven over opvoeding. 409,

Rekberman (Rich.). - Het gewaand herstel der bisschoppelijke

hiërarchie in Nederland 1853-1903. 3=8revers (f. P.). — FlORE della Neve, Geen druiven zonder

doornen. 328, 409. 54°, 663.

. m. v. WALDRICHEM, Incognito. 328, 540, 663.

Reijdt (J. de). — A. C. bertens, De katholieke kerk het werk

Gods. 663. _ . , .

Riënts Balt. — A. M. Diermanse, De ineensmelting. 409.