is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 1, 02-01-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond.

Redacteur-Administrateur A. S. de Rochemont.

Abonnement. Voorl>ïederland: j 3.— per 3 maanden, fr. p. post. Voor het buitenland: ƒ 7.- per halfjaar, fr. p. post. ..

Afzondert, nrs. 15 ct. Bewrjsors. 10 ct.

Het abonnement voor bedienden m den boekhandel, werkzaam bij een lid der Vereeniging, of een abonnent, bedraagt, bq vooruitbetaling, per halfjaar: ƒ 3-—1 hanenland.

/ 3.50, buitenland. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer kunnen uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór

tien uur Dezorga woraen.

DIT NUMMER BESTAAT UIT 6 BLADZIJDEN

OFFICIEEL GEDEELTE.

Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.

Het Bestuur heeft de eer den Leden te berichten, dat het deeltje met de bijlagen op het Reglement aan alle leden verzonden is met de onderstaande circulaire : Aan da Leden der Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Sedert geruimen tijd heeft zich de behoefte doen gevoelen eenige regelmaat te brengen in het behandelen der zaken in gevallen van faillissement in onzen handel.

Het Bestuur, daartoe door één zijner leden aangezocht, benoemde een commissie van onderzoek bestaande uit de heeren P. A. M. Boele van Hensbroek, W. P. van STOCKUM Jr. en onzen Secretaris. Deze commissie ontwierp eenige

«Regelen in acht te nemen door Provinciale Correspondenten en Crediteuren — Leden der Vereeniging — in gevallen van faillissement», die door het Bestuur werden aangenomen en thans voorloopig reeds aan de lcdon worden rondgezonden, gedrukt als > Bijlage van het Reglement, met verzoek, bij voorkomende gelegenheden deze Regelen in acht te nemen.

Het is de bedoeling van het Bestuur deze Regelen iri de Algemeene Vergadering in Augustus a- s. in behandeling te brengen en als een deel van ons Reglement te doen vaststellen.

Het Bestuur voornoemd: J. A. WORMSER,

Voorzitter. Dr. A. G C. DE VRIES, Secretaris.

Amsterdam, Januari 1903.

Bii de Commissie tot regetiner van het Vertalingsrecht zijn sedert de laatste opgave ingekomen:

SCHUBIN, OSSIP, Refugium peccatorum. Roman. Uif Deutsche Rundschau 1902, October en volgende nummers, op 31 December 1902 door de Firma C. M. van Gogo, te Amsterdam, ten behoeve van Joh. Enschedé & ZoNEN,te Haarlem.

Zeventigste Jaargang. - No. i. VRIJDAG 2 JANUARI 1903-

Advertentiën. Voor leden der Veieeniging: 1—5 regels / 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor n i e t -1 e d e n ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid : 1—5 regels / 0.75, elke regel meer 15 ct.

Van niet-geabonneerden kan vooruitbetaling der kosten van adverteeren gevorderd worden.

Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Boeken» voor leden to ct. per regel, voor niet-leden 20ct. per regel, bij vooruitbetaling in bons.

Burla^Gebo^rTDe Koffiehandel», Raadhuisstraat, Amsterdam.

MANTEGAZZA, PAOLO, Testa. Libro par ig.uunetti 23e migliaio. Milano, 1901,0031 December mc.2 door de firma C. M. van Gogh, te AmS» ten behnrve van J. f. Marsman, Zeister Boek- en Kunsthandel, te Zeist.

Namens de Commissie : Amsterdam, Vincent van Gogh,

2 Januari 1903. Keizersgracht 409-

NIET OFFICIEEL GEDEELTE. Nieuwe uitgaven in Nederland.

Accountancy. Hfdred.: W. Kreukniet. Red.: mr. 1> G H. Dop, J. Hagers, Th. Limperg, mr. G. van Slooten, J. G. Ch.Volmer. ie jaargang. 1903. No. i. Rotterdam, G. Delwel & Co. Gr. 4°[29SX23S]. Per jr. (12 nrs.)/ 5.-, fr. p. p. / 5-24

Bazuin, De. Stemmen uit »de gereformeerde kerken in Nederland». 51e jaargang. 1903- No. I. (2 Jan.). Kampei), G. Pb. Zalsman. Fol. [53 x 3ö5JPer jrg. (52 nrs.), fr. p. p. ƒ 6.— Afz. nrs. » -.125

Bibliotheek, Geïllustreerde. Amsterdam, Cohen Zonen. 8°. [20x13]. Per dl. /-.25

6. Lay, Max: De Llmerhoeve. (154 blz.).

Coffee. Extensive information and statistica (Reprinted from the original edition puolished by the International Bureau of the American Reoublies). Amsterdam, J. H. de Bussy. 8°. [24 x 15J. (II, 108 blz.). / r-*>

Dirkzwager Mzn., G.: Guide lo the new-vvaterway, for 1903 .. 29A year. Rotterdam, G. B. t Hooft. [22'x 145]. (104 blz., m. afb., 2 graph. tab. en 7 krtn.). f 1,50

Emants, Marcellus: Een nieuwe leus. Haags kluchtspel in één bedrijf. [4 h., 3 d ]. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8°. [25* X 175]. (3°. blz., m. 6 afb.). / -9°

Erica. Jaarboekje der Maatschappij van weldadigheid voor 1903. Amsterdam, D. B. Centen. 8°. [ibxi25]. (XXIV, 144 blz., m. e. afb.). L ƒ 1.— ; geb. ƒ 1.35

Geb., verg. op sn. » 2.—

Gids, De. Red.: W. G. C. Bijvanck, C Th. van Deventer, J. N. van Hall, A. G. van Hamel, A. A W. Hubrecht, W. L. P. A. Molengraaff en R P J. Tutein Nolthenius. 67e jaargang, (IVe serie, 21e jaargang. 1903. Afl. 1. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 8°. L24X 145.1Per irg. (12 afl., 4 dln.) / 16.—,fr.p.p. / i7-8o J Afz. nrs. » 1.50

Handboek voor cultuur- en handelsondernemingen in Nederlandsch-Indic. 15e jaargang. 1903. Amsterdam, J. H. de Bussy. 8°. [22 X15]. (XII, 1182 blz.). Gecart. / 5.90; geb. ƒ 6.70

Geb. m. wit papier doorsch. » is.—

Hof-, rijks- en residentie-almanak voor het ko! ninkrijk der Nederlanden en zijne koloniën. 1903. I 78e jaargang. Uit officieele bronnen samengesteld.

I 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebr. Belinfante. 8°. [195X 13]- (IV, 777 blz.). Gecart/ 4-

Jaarboekje, Geneeskundig, voor Nederland. Op

verzoek van de Kout-ruam^"*- x.v«..5 «... Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst uitgegeven. Red.: dr. T. Lycklama K Nyeholt, dr. A. A. Hijmans van den Bergh, dr G H. Moll van Charante. 22e jaargang. 1903. Dl'. I. [Met notitie-kalender 11° 1-4 . Rotterdam, W. J. van Hengel. KI. 8°. [ióx95]- (VII, XXI,

208 WZ.). , ,. r

2 dln. (m. 4 notitie-kal.) geb., hnn. / 2.75 , 0 » led. » 3.—

Jaarboekje, Utrechtsch, voor 1903. 62 e jaargang. Utrecht, J. G. van Terveen & Zoon. 8°. [18 X 13]. (360 en 79 blz., m. 4portr.). / 1.40; geb. ƒ 1.65

Katholiek, De. Godsdienstig-, geschied- en letterkundig maandschrift, onder bestuur van M. W. van der Aa, A. J. Brouwer, A. M C. van Cooth, I V. de Groot, dr. A. H. L. Hensen, J. M L. Keuller M. I. A. Lans en dr. H. J. A. M. Schaepman. Dl. CXXIII. Afl. r. Leiden, I W van Leeuwen (Hoowwoe'd 8g). Utrecht, Wed. J. K. van Rossum 8° ['45X l6]-

Per jrg. (12 afl., 2 dln.) / 5-— fr. p.p. / 5-9°

Kok, J. : Handleiding bij het onderwijs aan landen tuinbouwwintercursussen. Veendam, M. D.

de Lange. 8°. [19*'3]-

II Scheikunde. 2e, herziene druk. (43 blz.).

Gecart ƒ -.50

Kunstwerken, Mod-rne. Schilderijen, teekeningen, en bee'dhouwwerken. Red.: H. P. Bremmer. ie jaaro-ang. 1903. Afl. I. Amsterdam, W. Versluys. Fol. [33X25]. Per jrg. (12 afl.,96 pltn.) ƒ 12.—

Landbouw-almanak, De Lange's Practische, voor 1903. Red.: K. de Vrieze. Veendam, M. de Lange. KI. 8°. [i55xio]. (284 blz., ni. e. krt.).

In hnn. ƒ -.60

Lay, Max, zie: Bibliotheek, Geïllustreerde.

Leeskabinet, Het. Maandschrift gewijd aan vaderlandsche- en buitenlandsche letterkunde. Red.: Joh. Gram. 70e jaargang. 1903. Afl. 1. Leiden, L. van Nifterik Hzn. 8°. [23x15]Per irg.(l2 afl.,4 dln.m.pltn.en bibliogr.alb.) ƒ 11.50 J 6 v Afz. afl. » 1.25

Maandschrift, Elsevier's Geïllustreerd. Red : mr. L T Plemp van Duiveland, F. Lapraoth, Ph. Zilcken. 13e jaargang. 1903. No. I. Amsterdam, Uitgevers-maatschappij «Elsevier». Gr. 8°.

f3°X Per jrg. (12 nrs., 2 dln.) / 12.-; geb. / 13.— Gratis bijvoegsel: Blink, Dr. h.. De bewoners der vreemde

On^utf^T- 'laarboekje van NederlandschMettray Red ■ dr. E. Launllard. Amsterdam, D. B. Centen. KI. 8°. [17 xn]. (XII, 95 blz.).

ƒ 1.—; geb., verg. op sn. / 1.0c Oud-Katholiek, De. Godsdienstig maandblad. Hfdred.: T. van Santen. 19e jaargang. 1903. No. i. Rotterdam, Richard Reisberman, firma H. T. Hendriksen. Fol. [33x245].

Per jrg. (12 nrs.), fr. p. p. ƒ 2.— Af?, nrs. » -.25

Reiswijzer, of maandelijksche opgave van alle vervoermiddelen uit de voornaamste plaatsen van ons land. 50e jaargang. 1903. No. 1. Haarlem, Gebrs. Van Staden. KI. 8°. 115 X95].

Per jrg. (12 nrs.) / 3.—, fr. p. P- / 3-5° Afz. nrs. » -.30