is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 8, 27-01-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

53

fpP** VERSCHENEN:

HIT MISÜWË ÏISTiMINT

Een Feestgeschenk hij Belijdenis, Huwelijk, Verjaardag, enz. Geïllustreerd met circa ÏOO uitmuntende afbeeldingen.

PRIJS IN PRACHTBAND MET ÉTUI f 4.50.

Proeve der Afbeeldingen.

************** f

Qirca RonÓQrè pracfiticje afêeel* dingen en

Raarfen.

ï

**************

********* *

aerfif <Xwario

formaat.

**************

TARSEN.

DE GEÏLLUSTREERDE BIJBEL, een Feestgeschenk, bij Belijdenis, Huwelijk, Verjaring, enz., die hiermede wordt aangeboden, is een uitgave waaraan een geheel oorspronkelijk idee ten grondslag ligt.

De tot dusverre verschenen Bijbel-illustraties waren producten van de phantasie der kunstenaars: de afbeeldingen in deze uitgave daarentegen zijn direct aan de werkelijkheid ontleend of aan gelijktijdige kunstwerken die de werkelijkheid zoo dicht mogelijk nabij komen.

Het meerendeel dezer platen is al. vervaardigd naar uitstekende fotografische opnamen van de heilige plaatsen, waaraan de herinnering van zoo menig gewichtig voorval uit de gewijde geschiedenis verbonden is Die opnamen werden vervaardigd ter gelegenheid van de reis van Z M. den Keizer van Duitschland naar het Heilige Land, bij de inwijding der Duitsche Evangelische Verlosserskerk te Jerusalem.

Voor de afbeeldingen, gereproduceerd op houtvrij, zwaar en glanzend kunstdrukpapier is een keuze gedaan uit die plaatsen waar de voornaamste gebeurtenissen uit het Oude en Nieuwe Testament zijn voorgevallen.

Een ander, en wel het kleinste getal der platen zijn genomen naar

fotografiën van oude gedenkteekenen, kunstwerken, munten, enz. enz.

Niet de phantasie maar de werkelijkheid is derhalve bij verreweg de meeste dezer afbeeldingen aan het woord, en in dit opzicht vormen zij een collectie, die haars gelijke niet heeft.

Het verdient vermelding dat deze uitgave in het ^nhtó met bijzondere sympathie is ontvangen. Z. M. de Ke.zevm DmtscHaad heeft bii Kabinetsorder van 31 Dec. 1898, derhalve nadat hij de heilige plaatsen persoonlijk bezocht had) zijne hooge tevredenheid met de wijze van illustratie te kennen gegeven.

Wat de tekst betreft, daarbij is met grootste nauwkeurigheid de authentieke tekst der Staten-vertaling gevolgd.

Uitvoering van druk en prachtband voldoen aan de eischen var, ?• , .m-„v np srhets van den stempelband is bekroond een zeer verfijnden smaak, ue scueii u" ,„„„„0,1, „tut? cTimm. : met goud, bij een wedstrijd door het bekende kunstwerk »THE STUDIO» uitgeschreven en sluit zich derhalve in alle opz.chten op de gelukk,gste wijze bij den inhoud en de illustratiên aan.

Aan den Boekhandel.

Alle exemplaren, van dit altijd verkoopbare FEESTGESCHENK, worden geleverd met ïcstig percCUt Kon g.

Een groot getal geïllustreerde prospectussen graiia. compleet exemplaar in commissie bekomen. Wie het

Zij, die met het boek willen laten colportceren, kunnen voor den colporteur gratis een compiec den Boekhandel op de voorjaarsreis persoonlijk willen aanbieden, wenden zich tot de ^ «Tontimn . ..nvu! .

Nederlandsche Drukkers- en Uitgevers-Maatschappa. „C. MISSET te Doetinchem. üg3] C. MISSET, Directeur.