is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 11, 06-02-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Burgemeester en .Wethouders gegund aan de firma J. G. van Terveen & Zoon met eene korting van z2s°/0 op de courante prijzen.

Volgens een bericht in Het Volk, 't welk ons van particuliere zijde bevestigd wordt, is aan de typografen van de Amsterdamsche courant medegedeeld dat zij op 31 Maart a. s. ontslagen zijn, aangezien dat blad zal ophouden te bestaan.

Daarmede zal dan de oudste der Nederlandsche nieuwsbladen verdwijnen en het predicaat op de Opr. Haarlemsche Courant overgaan. De Amsterdamsche Courant heeft gedurende haar bijna 300-jarig bestaan heel wat veranderingen, zoowel in de wijze van uitgaaf als in formaat en prijs ondergaan. Van 1734 tot 31 December 1852 was het blad

eigendom van de stad Amsterdam en werd het dan ook als «Stadscourant» uitgegeven aan de Stadsdrukkerij.

Mr. T. C. Hespe. — Uit de verzameling advertentiën berustende in het Genealogisch en heraldisch Archief te Rijswijk blijkt, zooals de heer A. A. Vorsterman van Oven ons meedeelt, dat J. C. Hespe te Amsterdam den 14611 Dec. 1818 overleden is.

De eerstvolgende aflev. van bMannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen» zal bevatten een levensschets, met portret, van dr. H. j. A. SJchaepmann, door dr. G. Brom, rector te Utrecht.

Binnenkort zal de rechtbank te Parijs uitspraak moeten doen in eene zaak die door alle uitgevers

en drukkers in Frankrijk met belangstelling wordt gevolgd.

Een der exposanten van de vijfde tentoonstelling van automobielen en sportartikelen heeft het bestuur deze expositie als uitgever van den catalogi;; der inzendingen, alsook den drukker van dien catalogus in rechten aangesproken tot betaling van 50.000 frs, schadevergoeding, omdat in de vermelding van zijne inzending een fout is geslopen. In den catilogus staat: Stand VIII. M. de Eichen piles et accumulateurs d' Allemagne, wat zijn moet d'allumage. De eischer beweert dat hij, me: het oog op het uitsluitend nationaal karakter der tentoonstelling, door deze fout aanzienlijke schade heeft geleden. Zeker een kostbare drukfout, althans wanneer de rechtbank de vordering toewijst.

ADVERTENTIËN

Boekhandel te koop.

In bloeiende provincie-stad wordt een BOEKHANDEL, met annex woonhuis, ter overname aangeboden.

Br. fr. onder het Nr'. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [503]

Boekhandel met LeeÉMMtó

te koop te Amsterdam, oude stad, sedert ruim 12 jaar bestaande. Koopsm, met inbegrip van inventaris ƒ 3500.—.

Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [504]

ASSOCIÉ.

Eene uitgeversfirma vraagt een ASSOCIÉ met den boekhandel en de moderne talen bekend, om de leiding op zich te nemen van een zeer origineelc onderneming (intern, markt), met geïll. tijdschrift, productie en handel van Photo's, Stereocopen, Lantaarnplaatjes, Prentbriefkaarten enz

Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het 'Bureau van dit Blad. [505] _

VOLONTAIR BOEKDRUKKERIJ.

Voor een jongmensen wordt, liefst in een provinciestad, in eene drukkerij van niet te grooten omvang, plaatsing gezocht. Bij voorkeur daar waar gelegenheid bestaat voor interne plaatsing. Brieven fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [506]

Aankomend Bediende

gevraagd, tegen 1 .Maart, accuraat en vlug werker en gewoon met net publiek om te gaan. Salaris f 400.— p. j., met verhooging. Br. fr. onder het Nr. dezer Adv. a. h. Bureau

v. d. Blad. i _. 150- j

BOND VAN NEDERLANDSCHE

BOEKVERKOOPERS BEDIENDEN. Afd Amsterdam. Vergadering. Dinsdag 10 Februari, des avonds te 9V2 uur, in Café tDc Karsebooun. Punten van behandeling:

1 Opening.

2 Lezen notulen.

3 Mededeelingen.

4 Voorstel deelname vergadering Verbruikersbond.

5 Indiening voorstellen jaarvergadering.

6 Rondvraag en sluiting.

[508I ' J. v. d. LEEST, Secr.

: TER PERSE om in den loop dezer week bij mij te verschijnen: I Beknopte Handleiding bij de beoordeeling van

Ongeval-Patiënten,

voor medici betver Ut,

met een Aanhangsel bevattende o. a. Tarieven, Kon. Besluiten, I Alg. maatregelen van Bestuur, enz.

I DOOR

Dr. F. B. MOSSEL,

Officier van Gezondheid 2e Klasse.

l»rijs ƒ l.OO gebonden. (Banden netto 10 ets.).

| Wet van 6 Febr, 1901, S. 62,

TOT WIJZIGING EX AANVULLING VAN DE

BEPALINGEN IN HET BURGERLIJK WETBOEK

OMTRENT DE

VA DERLIJ KE MACHT EN DE VOOGDIJ

en daarmede samenhangende artikelen, alsmede van een daarmede verband houdend voorschrift in het Wetboek van Burgerl. Regtsvordering-

Met aan de geschielenis der Wet ontleende aanteekeningen, door

Mr. K. MEIJER WIERSMA,

Substituut drifter bij ie Arrondisnements-Rechtbank te Winschoten.

Circa 8 vel druks. Prijs f 1.59, ptoiÉn f 2 --. (Banden netto 40 cents).

Bovenstaande nieuwe uitgaven worden bij vooruitbestelling tot en met 7 Februari op aanbiedingsvoorwaarden. aangeboden. 10 pC. extra en de premiën 4/3V2, 7/6, 15/12. LSn] Groningen, 3 Febr. 1903. JP. NOOBDHOFF.

Ter overname gevraagd: een in goeden staat zijnde BÖEK enk ast, niet tegroot. Aanb. motto Boekenkast, firma WED. löretz, te 's-hertogenbosch. [ 509]

ïrüït; onze stamverwanten.

Confraters, die nog exempl. hiervan in commissie hebben, gelieven deze onverwijld terug te zenden, daar een tweede druk ter perse gaat.

De Naamlooze Vennootschap [510]

«egeling's boekhandel», amstehdam.

REFORMKAARTEN.

HOBBEZAK of GBACIEUSE is de titel op het p a k k e 11 (1 reclamebillet van de serie prentbriefkaarten in kleuren, 10 stuks per mapje.

MT Prijs per 100 f 3.50. ""^Sf Amsterdam. [512] Kunst in richting JOS. STUSSi.