is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 21, 13-03-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

130

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

In den BOEK-, MUZIEK-, PAPIER- en KANTOORBOEKHANDEL van O. Visser, te Sneek, wordt terstond een flink

Aankomend Bediende

gevraagd, gewend met net publiek om te gaan en van Geref. beginselen. Aanb. met volled. inlicht. [923]

IN AMSTERDAM

gevraagd EEN JONGSTE BEBIENDE, bekend met de Fransche taal. Goed handschrift.

Fr. br. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [924]

ordt gezocht een DRUKKER voor de rotatiepers en stereotypie. Uitvoerige inlichtingen omtrent tegenwoordige betrekking, loon enz. bij den Directeur van »Het Nieuwe Dagblad voor Overijsel en Gelderland», Brink 69, te Deventer. L925]

Gevraagd : een JONGMENSCH, P. G., die een paar jaar in den Boekhandel werkzaam is geweest (intern). Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [926]

Een JONGMENSCH, 20 jr. oud, P. G., ruim 6 jaar in een Boek-, Kantoor- en Kunsthandel werkzaam, zag zich gaarne als BEDIENDE in een dergelijke zaak geplaatst. Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie a. h. Bureau v. d. Blad. [927]

Een Letterzetter

zoekt plaatsing. Brieven fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [928]

Opleiding lloekli.

Plaatsing aangeboden extern voor een net JONGMEISJE ter opleiding, tegen billijke voorwaarden.

Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [929J

BOND VAN NEDERLANDSCHE

BOEKVER KOOPERSBEDIENDEN.

Afd.: Amsterdam. Vergadering, Dinsdag 17 Maart, des avonds te 9V3 uur, in Café i>D e Karseboo m». Punten van behandeling:

1 Opening.

2 Lezen notulen.

3 Mededeelingen.

4 Verkiezing bestuur.

[930] J. V. D. LEEST,

Waarn. Secr.

"V erschenen:

H. STERNEBERG,

Potten, KoepoMflfiiitii, Vottspnlkeiil.

Met 5 Tabellen.

0 PRIJS: 90 cent. o

Verkrijgbaar bij SCHALEKAMP, VAN DE GRAMPEL & BAKKER, Amsterdam. [931]

NIEUW. NIEUW.

PRENTBRIEFKAART voorstellende

Z. K. H. Prins Hendrik üer Nederlanden

de troepen inspecteerende, te 's-Gravenhage, op Zaterdag 7 Maart 1903.

Particulier: 5 ct. per stuk. Netto: 100 a ƒ2.25.

Uitgave:

M. VAN DER BEEK'S HOFBOEKHANDEL, ^32] 's-GRAVENHAGE. ——

omtrent tegenwoordige betrekking, loon enz. bij den Directeur van «Het Nieuwe Dagblad voor Overijsel en Gelderland», Brink 69, te Deventer.

L925]

Bij den Uitgever G. H. VAN ECK, te 'S-GRAVENHAGE, verscheen zooeven:

MJ»W*£ vah BEETHOVEH

EN ZIJN

Negen Symphonieën ==

Haar üet Engelsen ra &R0VE, vertaalü door Dr. J. DE JONG.

Gebonden f 3.5© met 20%. Aanbieding geldig tot 15 Maart: 3 Exempl. met 25°/o> 5 Exempl. 30%.

Men houde dit prachtig geschreven Standaardwerk voorhanden en is zeker van den verkoop. Kan niet in Commissie gezonden worden. • [933]

De eerste druk (5000 Ex.) van

De Socialistische Hemel op aarde

is reeds geplaatst. Een tweede druk, waarvan alléén voor rekening geleverd wordt, ligt ter perse. Conditie 20% korting (zonder verdere premie) op de volgende particuliere prijzen:

1 JEx. 25 ct.; IO ex. ƒ 2.25; 25 ex. ƒ5.—; 50 ex. ƒ8.75; ÏOO ex. ƒ 15.— ; 250 ex. ƒ 31.25; 500 ex. ƒ 5©.—.

Van dit interressant geschrift zijn in deze dagen nog duizendtallen te verkoopen. Rotterdam, 13 Maart 1903. [934] De Uitgever D. VAN SIJN & ZOON.

WANSINK & DAEMBERG

AMSTERDAM.

Warmoesstraat 98 - Beursstraat SS.

Meest uitgebreide Boekbinderij voor alle voorkomend werk. Specialiteit in het vervaardigen van prachtbanden in kleurendruk enz. BROCHEEBINBICHTIJfCr.

gr Spoedige levering. [935] Billijke prijzen. ~»

H.H. Uitgevers wordt dit adres bizonder aanbevolen.

AALDERINK, MicMinp omtrent cie oijMfiiigder ScMterpe Nationale Militie, de Landweer,

— PRIJS 75 CTS. —

is voor velen bij de a.s. invoering der landweerwet een onmisbaar handboekje. [93°] Commissie-ex. op aanvrage bij de Uitgevers Groningen. SCHOLTENS & ZOON.

J"I eden verschijnt:

NEOERLANDSCH-ENGEtSCHE

[i h ziBverwaiile woorflen

door

M. G. VAN NECK.

Tweede druk.

(VIII, 306). 8°. Prijs f 1.90.

BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ

voorheen

[937] E. J, BRILL.

Leiden, 14 Maart 1903.

~V"e rschenen:

SPIRITUALISME.

Wat ik gezien heb.

PHENOMENO GRA PHIE.

Persoonlijke ervaringen op het gebied der minder bekende menseheiyke eigensehappen, door

Prof. Dr. M. V. FALCOMER,

vertaald door Majoor H. B. KENNEDY VAN DAM.

Met 13 afbeeldingen naar photogr. opnamen.

Prijs ff l.SS Particulier,

( 1-5 exempl. met 25% \

Bij aanbie- ^ 6-10 » » 30% / na dien

ding vóór \ 11-20 » » 33'/3°/o( datum

1 April, f 21-30 » » 35% jmet2o°/0

1 31 »en meer 4o°/Q '

Naaml. Venn. Bred. Boekh. en Uitgevers-Mij. voorheen BROESE & COMP., te Breda.

[938]