is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 33, 24-04-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DËN BOËKttANDËL

"Vrijdag i Mei verschijnt bij ons Nr. i van het

Predikbeurtenblad

Weekblad voor de Prot. Gemeenten van Arnhem en Omliggende plaatsen,

onder redactie van Predikanten der N. H. Gemeentere Arnhem. Prijs per jaar bij vooruitbetaling / 1.25 franco p. ^ post ƒ 1.50.

Prijs der advertentiën 1—5 regels ƒ-.50, elke regel meer ƒ -.10.

Boekannonees 20°/0 en 3 2 maal.

Van de Nrs. I en 2 worden telkens 5000 ex. in Arnhem en de omliggende plaatsen verspreid.

Advertentiën voor deze Nrs. worden ten spoedigste ingewacht.

[1+20] H. B. BREIJER & ZOON.

Arnhem, 24 April 1903.

Nieuwe Liederentandel voor

ZONDAGSSCHOOL en HUISGEZIN.

Verzameld door H. W. S De Be druk verschijnt laatst van Mei. Exemplaren van den 5en druk kunnen tot 1 Mei a.s. ter ruiling voor den nieuwen druk worden ingezonden.

De Naaml. Venn. «EGELING'S BOEKHANDEL». [1421J Amsterdam.

"LAATSTE OPVRAAG TER RUILING.

Van

No. 13 WET INKWARTIERING, No. 49 ARBEIDSWET,

No. 59 WET FIN ANCIEELE VERHOUDING, No. 60 LEERPLICHTWET, No. 63 GEZONDHEIDSWET, No. 64 WONINGWET, zijn nieuwe drukken ter perse. No. 49 en No. 60 komen deze week ter verzending gereed. Ruilexemplaren worden ingewacht vóór 1 Mei.

W. E. J. TJEENK WILLINK. Zwolle, 20 April 1903. [1422]

"Van onze uitgave

De EleetroteeMsclie School

door A. TEN BOSCH N.Jzn.

verschijnt binnenkort de tweede veel vermeerderde en verbeterde druk. Confraters, die ex. van den ien druk mochten willen ruilen, gelieven deze te zenden vóór 10 Mei a.s. aan de uitgevers

VAN MANTGEM & DE DOES.

AMSTERDAM. [1423]

Ter verzending ligt gereed:

ONZE PERS.

Serie van 8 prentbriefkaarten voorstellende onze pers en hare lezers. Prijs per 1000 f 30.—.

KUNSTINRICHTING JOS NUSS, Amsterdam. Kantoor Oude Schans Nr. 30, b/d Montalbaanstoren.

[1424]

TERUGVRAAG.

Wie exemplaren ruilen wil van

DUEOIS, Nouvelle Grammaire, Première année, 24e éd.; DUBOIS, Nouvelle Grammaire, Troisième année, 17e édit.; DUBOIS, Nouveau Recueil, Première année, A, 24e édit.; DUBOIS, Nouveau Recueil, Deuxième année, A, 19e édit., gelieve ons die vóór 7 Mei terug te zenden.

Na dien datum kunnen wij ze niet meer aannemen.

FIRMA ROBIJNS & CO.

's- Hertogenbosch, 23 April 1903. [1425]

AANBIEDING AGENDA'S 1904.

Wij maken onze afnemers beleefd opmerkzaam, dat einde dezer maand le vooruitbestellingsvoorwaarden vervallen.

Van hen. die ons nog geen order deden toekomen, zien wij dus alsnog le opgave gaarne ten spoedigste tegemoet.

•s-Gravenhage, April 1903. jgg__. PH. SIMONS & Co.

[1427]

1 Mei a. s. verschijnt bij GEBR. NOBELS, te Iaarlem, firma Gebr. van Staden:

1. REISWIJZER

OF

faandelyksehe opgaven van alle Vervoermiddelen uit de voornaamste plaatsen van ons land. ZOMERDIENSTNUMMER. Prijs: netto f 0.22 72; verk f0.30.

2. Nederlandsche Spoorweggids.

ZOMERDIEN S,T. Prijs: netto / o.0372; verk. / 0.05. Premifin : 12/10, 25/20, 64/50, 130/100, enz.

Aanvragen, hetzij voor Rekening, hetzij in Commissie, worden omgaande ingewacht. [1428]

TER BBEGCJEJÏ,

SPROKKELINGEN OP HYG, (MED,

8e bundel, is verzonden. Vervolg-Exeinplaren gelieve men aan te vragen.

Verzoeke dezen bundel ook mede aan leden van Gezondtaeldscouiinissiën ter Inzage te zenden.

Klassieken afl. 3 en * verzenden wij a.s. week. [H29] H. J. VAN DE GARDE * Co. Zalt-Bommel.

"lÖrLJÏTG^VËR^T

Door familie-omstandigheden is mijn administratie wat verachterd, daarom ver2oek ik om eenig geduld met afrekeningen en commissiegoed.

Firma ALEXANDER S. MEIJER.

[,43o] Dr. C. H. ph. Meijer.

TERUGVRAAG COMMISSIEGOED.

Allen, die nog in bezit zijn van COMMISSIEGOED van wijlen den heer J.C.J VAN VRIJBERGHE DE CONINGH, en dit niet op rekening wenschen te behouden, worden verzocht per eerste gelegenI heid terug te zenden. L143

Heden verschijnt:

Dr. G LUCHTMANS,

Hygiënische Schetsen.

Prijs ingenaaid f 1.25. —0— Gebonden f 1.76.

Dit belangrijke hygiënisch boek zal gretig koopers vinden. Wanneer nog niet gedaan gelieve u het omgaande te bestellen. Behalve algemeen voor iedereen, die iets voor hygiëne voelt, is 't een aangewezen boek voor vegetariërs, anti-vivisectie-aanhangers enz. enz.

Zooeven verschenen:

de tweede druk van

MARIE MARX-KONING,

Het beeld op de rots.

en de derde druk van

MARIE MARX-KONING,

M 't mi flat wéi wil.

Dezer dagen verschijnt de 5e Jaargang van het bekende Wandelboekje

OP EXCURSIE

door P. TEUNISSEN.

Prijs f O.-êO gecartoneerd. II vel (Bij aanb. niet minder dan 4/31/2 Ex.). .

Tegen aanb.-voorwaarden lever .k tot t Me, bovenstaande nieuwe uitgaven. ,

Compleete voorjaars-aanbiedmgsarculaire en lijst der groote keuze Jongens-en Meisjesboeken, Prentenboeken, enz. op aanvrage verkrijgbaar.

BUSSUM. [1432] C. A. J. VAN DISHOECK.

Wie exemplaren in voorraad heelt (voor rekening of in commissie) van

VAN PELT, HanfllÉii III, 5fi M,

o-elieve deze vóór 15 Mei terug te zenden. Na dien datum worden deze niet meer teruggenomen.

Voor rekening genomen exemplaren worden geruild. [1433J „ „_„

Tiel. D. MIJS.