is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 57, 17-07-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

350

nieuwsblad voor den boekhandel

DE STOOMBOEKDRUKKERIJ van L. VAN NIFTERIK Hz., te LEIDEN, blijft zich bij Heeren Uitgevers steeds minzaam aanbevelen. Nette uitvoering. Billijke prijzen. Groote lettervoorraad. [2512]

Gevraagde Boeken.

Voor leden 10 ets. per regel, voor niet-leden 20 ets. per regel, bij vooruitbetaling te voldoeD in daartoe verkrijgbaar gestelde bons.

2488 Duparc, De oude knecht. (Guld.-ed.).

2489 De Wet, Strijd t. Boer en Brit.

2490 Ben Viljoen, Herinn. Anglo-Boerenoorlog.

2491 Penning, Oorlog in Zuid-Afrika.

2492 Bijdr. gesch. en oudheidk. v. Groningen, III.

2493 Gron. volksalmanak, 1895.

2494 Kuyper, De 12 patriarchen.

2495 Brooshooft, Plicht.

2496 Kuyper, E voto Dordr. Breijer, Arnh.

2497 Querido, Levensgang, ie druk.

2498 Aimard, Werken, 12 dln., ed. 30 ct.

2499 Vragen v. d. dag. Kplt. tot u° Dec'02. Zind.gel.

2500 Winkler Prins, Encyclopaedie. Geb.

2501 Geluk, Wrdnbk. v. opvoed, en onderw., 1880-82.

2502 Staring, Huisboek voor den landman.

2503 Van Lummel, Bijb. platen, opgepl. m. handl.

2504 Schols, Landmeten en waterpassen, m. atl.Oud.

2505 Bölsche, Van bacil tot aapmensch. Geb.

2506 Hand. Ned. Juristenvereen. Kompl. serie.

2507 Lapidoth-Swarth: alle versbundels., ook premières poésies. Geb.

2508 Booms, Neerl. krijgsroem in Insul. Ing.en geb.

2509 Coolsma, Soendan. woordenbk.

2510 Van Kol,Uit onze kolonièn.Geb.Mestdagh,Vliss.

2511 Weekblad v.h.recht,1885 t.m. i394.0ngejchond.

2512 VanGoch, Arkel's veste.Geb.Groeneveld,Haarl.

2513 V. d. Meulen, Boekenwereld.

2514 V. d. Meulen, Liefhebb. v. boeken.

2515 V. d. Meulen, De courant.

Aangeboden Boeken.

Voor leden 10 ets. per regel, voor niet-leden 20 ets. per regel, bij vooruitbetaling te voldoen in daartoe verkrijgbaar gestelde bons.

145 De Roever, Leven voorouders, zoover verschenen (dl. 1 en 2 geb.J. Goed als nieuw. M.4o°/0.

146 Brehm, Leven d. dieren. In afl. en geb. N. 40%.

SCHOOLBOEKEN,

Schoolbenoodigdheden, enz., adverteert men met succes in de »Nieuwe Paedagogische Bijdragen», welke door de meeste onderwijzers der Bijzondere Scholen gelezen worden.

Vraag Conditiën bij den Uitgever J. m. Bredée, te Rotterdam. [2513 ]

ijsopgaaf gevraagd voor het drukken (steendruk) van 12 MUZIEKSTUKJES. Oplage van elk 500 stuks, met of zonder gelithografeerd omslag, op groot formaat muziekpapicr, 4 pagina's. Pagina 1 titelblad, 2e en 3e bedrukt met noten, 4e reclame. Proeven van bewerking met papiermonster en prijs onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [2514]

De Muinck & Co, Singel 309a Amsterdam.

PHOTOGRAVUREN, ETSEN, PHOTOGRAFIÉN, LIJSTEN EN ENCADREMENTEN. [2515!

Uitsluitend Engros. Monsterkamer §PF* Zichtzendingen met 4o°/Q rabat op aanvrage.

De STOOMBOEKDRUKKERIJ van

GEBROEDERS JUTEN,

TE BERGEN OP ZOOM,

is uitstekend ingericht voor Heeren Uitgevers. Levering in korten tijd. Uitstekend werk. Illustratiedruk.

Groote Lettervoorraad.

Concurreerende prijzen. Betaling bij overeenkomst. [2516]

CJ Jk W'§ Vul-Pcnhouders.

^-y-^m- BLIKMAN & SARTORIUS,

■HOBBBHHM Amsterdam.ViaagJIijs-CourailI.

L2517]

GjEBRS. VAX BIJKOM,

AMSTERDAM.

Inrichting voor de vervaardiging van

BRIEFKAARTEN

in artistieken lichtdruk. Monsters en prijsopgave na aanvraag.

Albums met stadsgezichten enz. [2518]

HECHT-, BROCHEER- en BINDMACHINES

erkend als de soliedste en meest praktische Agentschap voor Nederland en Koloniën: BOEK-, KUNST- en HANDELSDRUKKERIJ

V/H. GEBROEDERS BINGER, 174/176 Warmoesstraat, Amsterdam.

In Magazijn steeds voorhanden :

Diverse Machines — Nietjes — Draad. Zinkdraad, roestvrij, tegen denzelfden prijs als het gewone staaldraad. [25igj

djevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie: werken van Lode Baekelmans, G. van Eeckeren, Ed. Verburgh en Marie Marx-Koning. [2520]

Telephoon No. 165 intercommunaal.

I2521] I

P. VAN DIJK, Warmoesstraat 155, Amsterdam.

Agentschap voor Nederland en Koloniën van BREHMER'S HECHT-, BROCHEER- en BINDMACHINES.

In magazijn steeds voorhanden: verschillende machines, koperdraad, zinkdraad tegen fabrieksprijzen. [2522]

INHOUD.

Officieel Gedeelte: Kennisgevingen van het Bestuur. - Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet Officiéél Gedeelte: Nieuwe uitgaven in Nederland. - Vervolgafleveringen van boeken en tijdschriften. — Berichten en Mededeelingen, Ingezonden Stukken: Carthogo delenda. Door Ch. Dixon. - Unfair. Door D. Buys Dz. (firma A. van Klaveren). - Over het boekenkoopen en de prijzen der boeken in Duitschland. - »Duizend-en-éennacht-vertellingen.» - Inhoud van tijdschriften. — AdvertentiëN.

Boek- en Courantdrukkerij: De Roever Kröber & Bakels, Amsterdam.