is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 81, 09-10-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS. Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond. Redacteur-Administrateur A. S. De Rochemont.

Abonnlment. Voor Nederland: ƒ 3.— per 3 maanden, fr. p. post. Voor het buitenland: ƒ7.— per halfjaar, fr. p. post.

Afzonderl. Drs, 15 ct. Bewijsnrs. 10 ct.

Het abonnement voor bedienden in den boekhandel, werkzaam bij een lid der VereenigiDg, of een abonnent, bedraagt, bij vooruitbetaling, per halfjaar: ƒ3.—, binnenland, f 3.50, buitenland.

Advertentiën voor het eerstvolgend nnrnmer kunnen uiterlijk op den dag van uitgaaf, 's morgens vóór tien uur bezorgd worden.

Zeventigste Jaargang. - No. 81. VRIJDAG 9 OCTOBER 1903.

Advertentiën. Voor leden der Vereeniging: 1—5 regels f 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor niet -leden ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van esn lid: 1—5 regels f 0.75, elke rtgcl meer 15 ct.

Van n i e t-g eabonneeiden kan vooruitbetaling der kosten van adverteeren gevorderd worden.

Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden 1'ocktn* voor leden 10 ct. per regel, voor n i e t-1 e d e n 20 ct. per regel, bij vooruitbetaling in bons.

Het auteursrecht op den inhoud van dit Blad wordt verzekerd volgens de bepalingen der wet van Bureau: Gebouw »De Koffiehandel», Raadhuisstraat, Amsterdam.

Juni 1881 (Stbl. n° 121).

DIT NUMMER BESTAAT UIT 8 BLADZIJDEN Met Bijvoegsel: Driem. Lijst der ter vertaling aangekondigde werken.

Van 15 October tot 15 December zal het Nieuwsblad voor den Boekhandel driemaal per week, nml. Dinsdag, Donderdag en Zaterdag, verschijnen.

De Administr.

OFFICIEEL GEDEELTE.

Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.

Het Bestuur bericht dat de Handelingen der Algemeene Vergadering morgen 10 October verzonden worden.

Het Bestuur voornoemd

P. A. M. BOELE VAN HENSBROEK.

Voorz.

Dr. A. G. C. DE VRIES, Secr. Amsterdam, 10 Oct. 1903.

Commissarissen van het Bestelhuis verklaren, dat de mededcelingen van den l ieer Van Stockum, in de Algemeene Vergadering van 12 Aug. 1.1. gedaan, en voorkokende in het verslag dezer Vergadering, aangaande het ontstaan van het Bestelhuistarief, volkomen overeenstemmen met de notulen der vergaderingen van Commissarissen over dit onderwerp.

Commissarissen zijn tot deze verklaring overgegaan, ter voorkoming van verder misverstand, veroorzaakt door onjuiste voorstellingen, over het ontstaan van dit tarief ,n- omloop gebracht.

J. A. WORMSER, Voorzitter. J. FUNKE, Secretaris.

Amsterdam, October 1903.

Bij de Commissie tot regeling van het Vertftlüiesrecht zijn sedert de laatste opgave ingekomen:

BRAUNS, Dr. REINHARD, Das Mineralreich. Lieferung i en volgende. Stuttgirt 1903. op 5 October 1903, door Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, te Amsterdam. VIEBIG, C, Kinder der Eifel. Novellen. Vierte Auflage. Berlin 1903, op 6 October 1903, door P. J. DlEHL, uitgever, te Utrecht. VIEBIG, C, Dilettanten des Lebens. Roman. Dritte Auflage. Berlin 1903, op 6 October 1903, door P. j. DlEHL, uitgever, te Utrecht. SELMER, AGOT GJEMS, Da mor var liden. Kristiania 1902, op 6 October 1903, door de Firma C. M. van GoGH, te Amsterdam, ten behoeve van W. Hilarius Wzn., te Almelo. BOOTHBY, GUY, The mysteiy of the clasped hands. London 1902, op 9 October 1903, door de Firma C. M. van Gogh, te Amsterdam, ten behoeve van de Nederl. Drukkers- en Uitgevers-maatschappij C. Misset, te Doetinchem. Zes afgedrukte bladen zijn vertoond van OLLÉ-LAPRUNE, LÉON, Lc prix de la vie, op 7 October 1903, door ]. W. van Leeuwen, uitgever, Hoogewoerd 89, te Leiden.

Namens de Commissie: Amsterdam, Vincent van Gogh,

9 October 1903. Keizersgracht 409.

NIET OFFICIEEL GEDEELTE.

Nieuwe uitgaven in Nederland.

Almanak, Zutphensche, voor het jaar 1904. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. 320. [io5xS]. (80 bi?.).

f-.io

Anema, Mr. Anne: Bijzondere universiteiten. Een woord naar aanleiding van het aanhangig hoogeronderwijs-ontwerp. Wageningen, Drukkerij »Vadar. 8°. [24X16]. (69 bh.). ƒ -.50

Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Uitgegeven door het Centraal Bureau voor de statistiek. Nieuwe volgreeks. 's-Gravcnhage, Gebr. Belinfante. 40. f295 x 245].

XXVIII: Statistiek van de steifte naar den leeftijd en naai' de oorzaken van den dood, over het jaar 1902. (XIX, 93 bh.). ƒ - 75

Bogenboekje voor centesimale verdeeling van den cirkelrand. Delft, J. Wakman Jr. Sm. 8°. f19x ioS"]. (43 blz., m. fig.). ƒ-.75

Bosscha, Dr. j.: Leerboek der natuurkunde en van hare voornaamste toepassingen. Leiden, A. W. Sijthoff. 8°. [225X 15].

Ve bock. Magneetkracht en electricitait. Ie stuk, bewerkt door dr. C. H. Wind. (XVI, 396 blz , m 241 fig.). ƒ 5.25

Daubanton, Dr. f. e.: Wetenschap en zonde.

Rede, bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt vanwege de Nederlandsche hervormde kerk aan de rijks-universiteit te Utrecht, op den 28c" S'plen ber 1903. Utrecht, Kcniirk & Zoon. 8°. [245x17]. (36 blz ). ƒ-.60

Denkers, De groote, der eeuwen. Algemeene bibj ibliotheek van wijsbegeerte. Amsterdam, CoIilii Zonen. 8°. [21 \ 155j.

Per dl. bij inteek. ƒ 1.—; geb. f i.to Af?, dln. » 1.80; geb. » 1.10

Verschijnt ook in 40 afleveringen a 2^ ct.

X. Nietzsche, Friedrich : De wil lot inac' t. l'roeve eener omzetting aller waarden, lieweikt door J. A. llergmeijer. (V, 388 blz.).

Dienstregeling van het postkantoor 's-Hertogenboscb, aanvangende i October 19C3. ['s-Hert(jg« nbosch, W. C van Heusden]. 8°. [21 x 135]. (22 blz.). ƒ-.10

Dijkstra, H., zie: Scholten, H„ en H. Dijkstra.

Examen voor aspirant-gemeente-secretarissen of ambtenaren ter secretarie, uitgeschreven door de Nederlandsche Vereeniging voor gemeeme-bjlangen. Instructie voor de examen-commissie 1 n vraagstukken, opgegeven voor de schriftelijl e examens van 1884-1902. 3e uitgave. Goes, I*' Kleeuwens & Zoon. 8°. [195x135] (48 blz.)./-75

Gids voor Amsterdamsche ouders, voogden, verzorgers en onderwijzers. Inlichtingen omtrent voor ieder toegankelijke inrichtingen voor voo bereidend-, vervolg-, en vakonderwijs, alsmede van inrichtingen voor lichamelijk of geestelijk abnormale kinderen. Amsterdam, A. Akkerin< .1. 8°. [19x135]. (XIV. 77 blz.). /-.-e

Uitgave der afdeeling „Amsterdam* van de vcreenigi 'g „Volksondei*ijs».

Groen van Frinsterer, Mr. G.: Ongeloof en rev o¬

lutie. Eene reeks van historische voorlezingen. Nieuwe (3e) uitgave. Met een inleidend woord vnti prof. dr. H. Havinck. Afl. 1. Kampen, J, 11. Hos. 8°. [245x16]. (Blz. 1—32). Per afl. ƒ-.co

Kompleet in 14 of 15 afleveringen.

Handelingen der buitengewone vergadering en van de 88e gewone vergadering van de algemeen j synode der Nederlandsche hervormde keik, te i jare 1903. [Met bijlagen], 's-Gravenhage, De Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij vrhn. H. L. Smits. 8°. [225xi4]. 2 dln. (622 en ic; blz.; 463 blz., m. 5 uitsl. tab.). ƒ6.—

Heijermans Jr., Herm.: Ora et labora. Spel-vanhet-land in 3 bedrijven [6 h., 6d.]. Amsterdam, S. L. van Looy. KI. 8°. [i£Sx (111, 112 blz ■.

Hermans, L. m.: Van de dorpspastorie naar Int torentje. Leven en lotgevallen van doctor Abrnham Kuyper. Anti-revolutionair heldendicF. Rotterdam, Masereeuw & Bouten 8°. [245xi6J. (37 blz , m. af b.). / -. >

Honig, Dr. A. G. : Godgeleerdheid en wijsbegeerte.

Rede, gehouden bij de aanvaarding van lu t ambt van hoogleeraar aan de theologische scho I te Kampen, op 8 April 1903. Kompen, |. H. Bos. 8°. [25 x i65]. (52 blz.). ƒ-.60

Huizinga, Priv. doe. Dr. J.: Over studie en waai -

deenng van het Buddhisme. Openbare les, gi houden op den 7en October 1903, aan de universiteit te Amsterdam. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8°. [23 x 15=]. (35 blz.). ƒ -.50

Hulzen, G. van: Van de zelfkant der samenlevin; . Rotterdam, Johan Pieterse. 8°. [215 x 16].

De man uit de slof. 2e druk. (VI, 275 blz.).

/ 2.90; geb. ƒ 3 ;o