is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 104, 03-12-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6i8

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Letterkundigen, Onze. Amsterdam, L. J Veen Fol. r„X2rSl Kplt. (12 afl.). ƒ9.—

L33XZ5 J *■ Afz_ afl_ „ __g5

UT. Suze la Chapelle-P.oobol._ Door mr. M.G.

ƒ ƒ L. van Logliem. (8 blz, m. e. portr.).

Rechtspraak, De, van den centralen raad van beroep inzake 'srijks- ongevallen- verzekering. Red. van mr. W. H. M. Werker. Dl.I. Vel 2—4. s-Gravenhage, Boekhandel v.h. Gebr. Beiinfante. 8 . [25x17=]. (Blz. 17-64). Per vel ƒ-.20

Spurgeon, C. H.: De wonderen van den Heiland. .. In 't hollandsch overgebracht door E U bels. Afl. 9 en 10. Doesburg, J. C. van Schenk Bnll 8°. [24 x 17]. (Blz. 257-304)- Per afl. ƒ -.22=

Straf- en tuchtrecht, Militair. Dl. II. Geschiedenis van het wetboek van militair strafrecht. (Tweede boek). Verzameling van ontwerpen, stukken, beraadslagingen enz. door mr H. van der Hoeven. Afl 2 's-Gravenhage, Boekhandel v.h. Gebr. Belinfante. Leiden, Boekhandel en Drukkerij v.h. E. J. Brill. 8°. [25X165]. (Blz. 65—128)

Per afl. ƒ -.60

Atlassen en Kaarten. Plattegrond van R o 11 er da m. 1904. Schaal i- xocoo. Vervaardigd door J. J. Claus. Rotterdam, P. M. Bazendijk. Plano, [5c5 x 52=, lithogr kleurendr.], in 160 gevouwen./ -ö0

M a g a z ij n-c a t a o g u s. ^ A N. Govers, 's-Gravenhage. " 0»

No. 71. Oude en nieuwe boeken. S°.(36 blz.; 1123 nrs.). M. Lobo Mzn., Amsterdam.

Kaleidoskoop II. Kunst en wetenschap. 8 . (4b en 8 blz.; 783 nrs ).

Inteekenlijst.

W. H. Gispen, Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem. Kampen, J. Kok.

berichten^iTmededeelingen, ingezonden stukken1___

Aanbestedingen. — Wij ontvingen nog de hie: volgende mededeelingen:

Bij de laatst te Rotterdam gehouden aanbeste ding der leveranUVvoor de gemeentescholen is oj schoolboeken alleen ingeschreven door den boek handelaar P. J. Verlooy, aldaar, met 26% kortin; van den partic. prijs.

De levering van leerboeken en schoolbehoefte: voor de openbare lagere scholen in de gemeent Staphorst, gedurende IQC4, is door B. en W. ge gund aan den boekhandelaar W. C. Meilink, (Zul

phen), laagsten inschrijver, met 23% korting op j . den winkelprijs. j .

Oude prenten en portretten. — In de van 19 tot 24 I November door de firma W. P. van Stockum & c Zoon ('s-Gravenhage) gehouden veiling van oude prenten en portretten zijn 0. m. de navolgende prijzen besteed:

Abraham Bosse, oeuvre, ƒ 325; Jan Gerritz, Bronck- , horst, La nymphe ƒ28; A. d. Bruyn, Isabelle , d'Autriche, ƒ22; H. Goltzius, D. Vz. Coornhert, , ƒ 41; H. Goltzius, id., zonder kader ƒ41; H. Goltzius, le fils de Th. Frisius av. un chien, ƒ 161 ; H. Goltzius, portr. in ovaal form., ƒ 24, ƒ 25, ƒ 22: ' Melchior Kuesel, Meer, Porten 11. Palazzia, ƒ 50; B. Montagna, La sorcière, ƒ 20.50; Paulus Potter, 1 chevaux, ƒ 40; Cornelis Florisz (de Vriendt), recueil ] de coupes, / 95; Asv. Londersee', veel schoone stucken (voor goudsmeden) ƒ 400; Ramm, Uniformen d. K. Preuss. Armee (180c), ƒ 96; Darstellung d. k. Preuss. Infanterie (c. 1810), / 95; Lanté, Galerie franc, de femmes célèbes, ƒ65; Victor Adam, études de chevaux, ƒ 87; Ridinger, Der Fürsten Jagdlust, ƒ 70; Ridinger, cerfs etc, / 30; Ridinger, Jagd-Scenen, ƒ 3o; Ridinger, chevaux, ƒ 26.50; les funérailles de Napoléon I, 22; W. Hondius, Pieter Pzn. Hein, / 44; W. Hondius, Th. v. Weerdenburg, ƒ20 ; portr. v. Matth. ! v. d. Broeck,/26; Portr. v. Joos v. Trappen (Banckert), ƒ 37; J. Matham, Jac. v. Wassenaar Obdam» ƒ 31 ; C. H. Hodgts, Jan Willem de Winter, ƒ15; gezichten op Buitenzorg v. omstr. 1750. O.-I. inkt-teekeningen), ƒ 71; gezichten van Heemstede, ƒ 44; van Honselaarsdijk, ƒ 32; van 't Loo ƒ 35; van Middaghten, ƒ47.50; van Rozendaal, ƒ60; van kasteelen in de prov. Utrecht, ƒ46; van het huys van Zeyst, ƒ 30; De groote markt te's-Gra' venhage (teekening van Lafargue), ƒ 50; verzameling prenten over de ramp te Leiden (1807), ƒ 30; de zeilwagen van Simon Stevin te Scheveningen (1600), ƒ 20; adreskaart van Peeter de Colenaar te Amsterdam (1650), ƒ20; aankomst van koning Lodewijk te Amsterdam, (gekl.), ƒ 30; ongeval van Johan Maurits van Nassau te Franeker (1666), ƒ 22 ; Amalia van Solms, d. ; W. Akersloot, ƒ 27; de kinderen van prins Willem V. d. Smith n. Tischbein, ƒ30; Napoléon, 1 I, d. Levacher n. Carle Vernet (gekl.), ƒ 295; : Mary lady Coke, d. McArdell, 64; Miss Jones

■ d. J. Watson, ƒ 45; Henry, duke of Norfolk, d.

■ Blooteling, ƒ 55 ; generaal Suwarow, d. Hodges

f 30; Auguste Bellegarde Berlichingen d. Geiger^ f 30; Rembrandt van Rijn, d. Earlon, ƒ 41; ]., leynolds d. Watson, ƒ 48 ; Kphraim Bonus, medius hebraeus, d. J. Lievens, ƒ 30.

Tentoonstelling te Ostende — In Juli, Augusus en September van het volgende jaar zal er te Dstende eene internationale tentoonstelling van dies wat betrekking heeft op mode en vrouwen deeding gehouden worden.

Er wordt ook eene afdeeling ingericht voor literatuur : boeken over de geschiedenis der kleeiing, modejournalen, enz.

De tentoonstelling staat onder de bescherming van prinses Clementine en het gemeentebestuur yan Ctende.

Fritz Reuter. — In den nieuwen jaargang van het sjahrbuch des Vereins für niederdeutsche Srpachforschung» vindt men een opstel van prof. W. Seelmann, oberbibliolhekar aan de Koninklijke Bibliotheek te Berlijn, over de bronnen waaruit Fritz Reuter zijn sLauschen un Rimess, Ivoor ongeveer een halve eeuw in het pommersche stadje Treptow vsrs:henen zou hebben samengesteld. Dit werkje, Reuter's eerste boek, dat in zeer korten tijd werd geschreven, bevat, volgens prof. Seelmann een aantal anekdoten, die zijn overge-drukt uit .... de Fliegende BIcitter. Ook bij de samenstelling van den tweeden bundel «Lauschen»schijnt Reuter uit dezelfde bron geput te hebben. Tot staving zijner bewering drukt S. in zijn opstel een achttal «Witzes uit de jaargangen

x8^g 1857 van de F. B. af, welke door Reuter

zouden zijn omgewerkt.

De redactie van het Berliner Tageblatt, waarlaan wij het bovenstaand ontleenen,kan zich met de conclusie van prof. Seelmann niet vereenigen. Zij acht het volstrekt niet bewezen, dat Reuter het Münchener blad nageschreven heeft, maar acht het heel goed mogelijk, dat een Mecklenbutger een paar in den volksmond voortlevende vertellingen aan de Fliegende heeft opgezonden en dat Reuter dezelfde geschiedenissen heeft hooren vertellen en ze voor zijn boek heeft gebruikt. Zoo werden ze op de eene plaats voor anecdote, op de- andere voor novelle omgewerkt.

ADVER.TENTIEN.

T egen Januari of later wordt, op den besten stand* van een kleine maar drukke welvarende stad in Gelderland, ter overname aangeboden:een flinke BOEK-, PAPIER- en KUNSTHANDEL

Adres onder het Nr. dezer Advertentie aan het. Bureau van dit Blad. [4273J

SERIEUS AAMBOD!

Door dubbele zaken wordt direct ter overname aangeboden, voor spotprijs, een ruim iV2 jaar bestaande BOEKHANDEL.

Br. fr. onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [4274]

ZEGELLAKKEN VOOR EXPORT WORDEN GELEVERD IN GEËMAILLEERDE BLIKKEN DOOZEN ONDER GARANTIE ALS BESTAND TEGEN HET TROPISCH KLIMAAT.

Telegram-Adres : Intercommunaal-Telephoon : POWALKY, Apeldoorn. N°. 58.

H. C. VAN BLOMMESTEIN POWALKY,

APELDOORN.

köiielijkTstFömfabriek

VAN [4275]

Schrijf-, Copieer-, Fantaisie- en Stempel-inkten,

Zegel- en Flesseheiilakkeii. VLOEIBARE TRAKSPARASTLIJM, — BRANDBLUSCHGRANATEN.

OPGERICHT 18G5. 8*"* Prijscourant op aanvraag.