is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 105, 05-12-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

622

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

redactie van het tijdschrift «Deutsche Praxis». Vrij gevolgd door dr. H. Pinkhof. Amsterdam, F. van Rsssen. 8°. [i95xi3l Per nr' / "•2° 7. Gezonde nieren. (16 blz.). Voer de coupé. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon. 8°. ["195 X 13J. Per nr. / -.10

Per dl. (6 nrs.) ƒ-.60; geb. » -.90 123. Koopman, Mevr.. Een misstap. Indische novelle. (48 blz.). Vries, L. J. de, zie: Kleinbentink, S. F., en L. J. de Vries.

Witvliet, M. M.: Recueil de formules et de documents commerciaux. A 1'usage des écoles commerciales, des instiuttions et des cours de com- , merce. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. [25 x i65j. (44 en 2 blz.). ƒ --6o

Wood, Michael: Woelige schaduwen en andere vertellingen. Amersfoort, Drukkerij »De Samenwerking». 8°. [20x14]. (III, 184 blz.)..

ƒ-.-; geb. ƒ-.-

Overdruk uit het maandblad //Theosophia,,.

WörishöfTer, S.: Gered! Dooltocht van twee jonge lichtmatrozen door de indische wonderwereld. Naar de 3e duitsche uitgave door Corry. Met 16 oorspronkelijke houtgravuren. 4e druk. 's-Gravenhage-Pretoria, Uitgevers-Maatschappij »Nederland. 8°. [24x165]. (495 blz.).

ƒ 2.40; geb. ƒ 2.90

Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften.

Amsterdam ,in de zeventiende eeuw. Afl. 23/24. 's-Gravenhage, W. P. van Stockum & Zoon. Fol. [41SX305]. (Blz. 179—232; i-I20; 1-8; m. pltn., portr., afb. en vign.). Per afl. ƒ6.—

Kloppers, P. J.: De zegepraal van het kruis

Afl. 9. Doesburg, J. C. van Schenk Brill. Gr. 8°. [275x 19J. (Blz. 265—296). Per afl. ƒ -.30

Lodewijk van Savoye: De reis van de »Stella Polare». Uit het italiaansch vertald onder toezicht van dr. Maurits Snellen. Afl. 2. Leiden, A. W. Sijthoff. 8°. 8°. [25x18]. (Blz. 49—96, m. «n. afb., en 2 pltn.). Per afl. ƒ -.50

Meister, F.: Cornelis Potgieter of de boerenhoeve op Spitskop. Naar het duitsch door L. A. F. H. van Wouw. Afl. S. Zutphen, Schillemans & Van Belkum. Gr. 16° [225Xi8k (Blz. 113—128).

Per afl. ƒ -.10

MuzieK. v*olff, Hanna: Drei Lied er für eine Singstimme rrïit" Klavierbegleitung. Dordrecht, J. de Zeeuw. Fol.

[345X27]. :

No. 1—3 afz. » -.60

i. Der Eichwald. (Lenau). (5 blz.). — 2. Abendfriede (Eichrodt). (3 blz.). — 3. Frühling (A. von Chamisso). (5 blz.).

Wandkalenders, enz.

)mlegkalender, 1904. Door T. van Hoytema. [Amsterdam, S. L. van Looy]. ƒ 10.—

M a g a z ij n-c a t a 1 o g u s. ;oh. G. Stemler Cz., Amsterdam. 8°. (16 blz., geïllustr.).

Boekverko op i n g. Burgersdijk & Niermans, Leiden. )—11 December 1903 : Bibliotheken nagelaten door dr. C. K. Hoffmann, dr. J. D. Boeke en A. W. van Meegen. Natuurwetenschappen, Exacte wetenschappen, Geneeskunde. Catalogus. 8°. (III, 100 blz.; 1694 en 41 nrs.)

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN, INGEZONDEN STUKKEN.

In wetenschappelijke kringen te Amsterdam, hoofdzakelijk in die van hoogleeraren en leeraren, is menigmaal geklaagd —onlangs nog door middel van het Tijdschr. voor geneeskunde — dat het, voor wie spoedig wil raadplegen eenig boek of tijdschrift, moeilijk is te weten te komen, of dat gevonden worden kan in eene der openbare bibliotheken dezer gemeente, en waar. Men moet hiertoe vaak eene wandeling doen van de universitsits-bibliotheek naar de Kon. Academie v. wetenschappen, en heeft dit niet het gewenschte resultaat opgeleverd, dan verder naar het Leesmuseum, naar Artis, naar het Centraal-bureau voor sociale adviezen.

Al deze boekerijen te vereenigen tot éene is een denkbeeld, waarvan de uitvoering nog geruimen tijd onder de vrome wenschen zal behooren.

Elders wil men thans reeds aan de eveneens lang gevoelde en ook uitgesproken bezwaren dei verdeeldheid tegemoet komen, en wel in Züirch. waar de voornaamste verte?enwoordie"ers der weten-

ichap aan de. belanghebbende en belangstelbellende inwoners der stad een schrijven gericht lebben, waarin zij geld, veel geld vragen voor de itichting van een gebouw daar, dat alle openbare vetenschappelijke boekverzamelingen zal kunnen ïerbergen, [die nu binnen Zütich op verschillende jlaatsen toegankelijk zijn gesteld.

Een bedrag van 235000 frs. is door vermogende ingezetenen tot dit doel reeds bijeengebracht.

Daar de kosten van het gebouw, zooals dit in teekening gereed is, op ongev. éen millioen frs. geraamd worden, en de genootschappen, alsook de gemeente zelve, niet meer dan de helft van dit kapitaal fourneeren kunnen, moet er dus nog 250.000 frs. uit de particuliere beurzen toevloeien.

De bekendlT firma Noël Charavay te Parijs, de specialiteit in autografen van beroemde personen, laat binnenkort [weer een gedeelte van haar omvangrijken voorraad verkoopen. Voor de geschiëdenis der Fransche revolutie is dit gedeelte van groot gewicht, daar uitvoerige stukken van allen,, die in dezen tijd op den voorgrond zijn getreden, hier te vinden zijn, zooals b.v. van Napoleon I, keizerin Joséphine, koning Jéiöme, Hv.rtense de Beauharnais, Camille Desmoulins enz. In den catalogus worden verschillende uittreksels dezer brieven meegedeeld, zoodat hij, behalve door verzamelaars, ook door den geschiedschrijver met belangstelling ontvangen zal worden.

Zoo is er een brief van Napoleon I, geschreven, in Verona op den 22en Thermidor van het jaar IV (9 Augustus 1796). Hij beklaagt zich daarin o. a. over de tegenwerking, die hij ondervindt,, daar men hem voor te eerzuchtig houdt en spreekt het voornemen uit, zich eenigen tijd uit het openbare leven terug te trekken. Camille Desmoulins schrijft over zijn letterkundigen aanleg. Hoewel men hem prijst, gelooft hij zelf toch niet te veel daaraan en wil zich bescheidenlijk onder de dichters van den tweeden of derden rang; plaatsen. Voor hem is dit roem genoeg. Verder zijn er nog verscheiden brieven van bekende mannen uit den eersten tijd der revolutie, van wie de meester», geguillotineerd zijn geworden, en van personen. uit de omgeving van Napoleon.

(A7. R. Ct.).

ADVERTENTIEN.

JtLen uitgever in eene kleine Z.-H. gemeente -vraagt IEMAND, P. G., voor administratie en correctie. Salaris f 500.— a ƒ 600.—, naar bekwaamheid.

Aanb. met voll. inf. onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. [4293]

iEen net JONGMENSCH, v. g. g. v., 5 jaren in den Boekhandel werkzaam, zelfst. kunn. werken, bekend met de moderne talen, zoekt met 1 Jan. een hem passende betrekking. Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [4294]

5 CEMTS-SPEIXEJl.

Ganzenbord Schoolmeester en Col-

Zevenzak „ l«,tM* .

_. v., . . Kat en Muis

St. Nicolaasspel Apenspel

op best papier, in kleuren gedrukt; formaat 46 x 58, j>er boek ©O cent. per riem f ÏO.—. [4295J

J. VLIEGER, Amsterdam.

StmutsuënêmnaU tfPO t.

De groote toevloed van bestellingen dit jaar, wegens het niet verschijnen der RESIDENTIE-ALMANAK, noopt mij mijne Commissie-zending van. deze uitgave tot een minimum te beperken.

In geen geval wordt ongevraagd gezonden. Daar de verschijning binnen weinige dagen zal plaats hebben, worden bestellingen van hen die tot. heden verzuimden, per keerende post tegemoet gezien. [4296! 's-Gravenhage, 3 Dec. 1903. MARTINUS NIJHOFF.

"V erschenen:

De Nieuwe Benrs te Amsterdam en de Proletariërs. (Toorop, Derkinderen, Berlage),

door

E. R.

PRIJS IO GENT.

Amsterdam. L4297] J- A. FORTUYN. Wordt op aanvraag in commissie gezonden.

Huurt & Meyer's Offlcleele Reis&iis

Winterdienst 1903/04

is uitverkocht. Nog voorhanden exemplaren nemen wij in ruil voor den a.s. Zomerdienst teiug, mits door ons ontvangen vóór i Januari a.s. [4298] VAN HOLKEMA & WAREN DORF. Amsterdam.