is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 105, 05-12-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

624

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

VAN KLAVEREN S

REALISTISCHE BIBLIOTHEEK.

Tot heden verschenen:

I. Reboux, Liefde ccner gevallen Vrouw ƒ 1.50

II. Merlin, Misdadigers en Prostituccs ƒ 1.50

III. Richard, Ondieren ouder de nienschen. 2e druk ƒ 1.50

IV. Belder, Op de vlakte. 2e druk. «0.50 V. Hercules Eros, Gedenkschriften

va» een erotomaan ... ƒ 0.75

Wordt voor rekening bij aanbieding geleverd, met io°/0 extra. Een stel dezer 5 uitgaven,

f 5.35 part.

ter kennismaking

netto f 8.5©.

Prospectussen gratis. Commissie-exemplaren alléén op aanvraag. [4310J

A. VAN KLAVEREN.

Amsterdam, December 1903.

±s verschenen:

Algemeen Register

op de jaargangen 1886—1903.

(Deel I—XV)

van het

yoor

Dp IJskaart van Friesland

en

De Uitkaart Tan N.-Hollaiid,

ten dienste der Schaatsenrijders,

verschijnen binnen acht dagen. Allen H.H. Boekhandelaren in Friesland en N.-Holland wordt een proefexemplaar met winkelbiljet en aanb. toegezonden.

I>e kaarten zijn *•> kleurendruk, gevouwen op xaklormaat.

l*rfis t' ©.85 part. met 85%. Hfi 85 Ex. I ©.85 part. met 4© ltyS5Ex.rO 85 „ „ 3©%. „ 1©© „ f ©.85 „ „ 5©%

's-Gravenhage. « j. SMULDERS & Co.

DE STOOMBOEKDRUKKERIJ van J_. VAN NIFTERIK Hz, te LEIDEN,

bHjft zich bij Heeren Uitgevers steeds minzaam aanbevelen. Nette uitvoering. Billijke prijzen. Groote lettervoorraad. [43°Sj

Bij J. H. KOK, te Kampen, verscheen:

Eiiie Moti ai en Yiini le Mm.

door

Ds. W. H. GISPEN,

Prijs f 2.25. In stempelband f 2.75.

Verschijnt tevens in 10 aflev. a / 0.225.

9V De bij aanb. bestelde ex., zoomede de comm.-ex., werden alle verzonden. Wie meet" ex. verlangt (vooral van de ie aflev.) gelieve even aan te vragen.

Er is van dit uitnemende boek veel te verkoopen. [43°9]

, o

J. . J. BORGESIUS, te Sappemeer, zoekt, ing., desnoods gelezen:

Frenssen, Zandgravin; Naeff, Veulen; Roobol, Bartje; Brusse, Boefje; Lohman, Gelukswegen ; Gogh, Jeugd; Noordwal, Géraldine; Lohman, Roeping; Meyier, Tropische bloemen; Koning, Gabriêlle; Eigenhuis, Werkers; Clausen, Inga Heine; !d, Verl. tooverland; De Wit, Godin die wacht; FoKker, Heilige banden; Lundegard, Else Finne; Buysse, Daarna; Blatchford, Julie; Hoven, Zoo men zaait; Kievit, Ab en zijn vrienden; Snellen, Dierenkluchten; Noyon, Strafrecht, 3 dln. geb.

Biedt aan: Wouw, Potgieter, in afl., met So°/0.

[4313]

BREHMER'S HECHT-, BROCHEER- en BINDMACHINES

erkend als de soliedste en meest praktische Agentschap voor Nederland en Koloniën: BOEK-, KUNST- en HANDELSDRUKKERIJ

V/H. GEBROEDERS BINGER,

174/176 Warmoesstraat, Amsterdam.

In Magazijn steeds voorhanden

Diverse Machines — Nietjes — Draad. Zinkdraad, roestvrij, tegen denzelfden prijs als het gewone staaldraad. [4314J

bewerkt door

JU*. M«*. RH. FEITH,

Rechter in de Arrondissements-Rechtbank te Breda.

83: :::::::::: : : Prijs f 1.50.

BOEKHANDEL 4 DRUKKERIJ

Leiden, voorheen 5 Dec. 1903. E. T. BRILL. [4311]

P. VAN DIJK, Warmoesstraat 155, Amsterdam.

Agentschap voor Nederland en Koloniën van BREHMER'S HECHT-, BROCHEER- en BINDMACHINES.

In magazijn steeds voorhanden: verschillende machines, koperdraad, zinkdraad tegen tabrieksprijzen. [43'S]

Oe Muinck & Co, Singel 3DOa Amsterdam.

PHOTOGRAVUREN, ETSEN, PHOTOGRAFIÉN, LIJSTEN EN ENCADREMENTEN. [4316]

Uitsluitend Engros. Monsterkamer. SUF"- Zichtzendingen met 40°/0 rabat op aanvrage.

Gevraagde Boeken.

4512 Weekblad v. h. recht, 1890—1894.

4513 Verheerlijkt Nederland, 10 dln.

4514 Tafereelen van Nederland.

4515 Cooper, Lederkous-vertellingen.

4516 L'lllustration, 1895.

4517 Algem. Nederl. familieblad. Kplt. )Quint,

4518 Wapenheraut. Kplt. )Arnhem.

4519 Raimund, Verschillende werken.

4520 Fischer-D.. Gulden vrouwenboek. Geb. of ing.

4521 V. d. Es, Grieksch woordenbk. 1 of meer ex.

4522 Lewis-Clarke, Reizen naar de Missouri, 3 dln.

4523 Luther, Levenswoorden.

4524 Multatuli, Werken,garni.-ed., 14 dln. geb. N.

4525 Heitzmann, Anatomie, voor oud.

4526 Weber-Van Bosse, Aan boord H. M. Siboga.

4527 De Bruyne, Gesch. v. Nederl. i. o. tijd, 5 dln.

Aangeboden Boeken.

249 Gispen, Eenige brieven Ing.ofgeb.4o°/0.iofm.ex.

250 Buekers, Onze gevederde vrienden Ing 33'/:,° °-

SCHERP. EN.DIEP. GE ËTSTfl

INHOUD.

Officieel Gedeelte: Kennisgeving van de Commissie van Toezicht op het Nieuwsblad. - Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet Officieel Gedeelte: Nieuwe uitgaven in Nederland. - Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften.— Berichten en Mededeelingen, Ingezonden Stukken : Allerlei. — Advertentiën.

Boek- en Couian.aruKkerij: de Koever Krobek & uakels, Amsterdam.