is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 109, 18-12-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

647

n> Zooeven verscheen tn wordt op aan- ♦ 41 vrage in Commissie gezonden: ♦

f! £webo<& li

tl der «]|

|| ïoraade £o<£\ca. 1|

■il bewerkt naar de dictaten van wijlen *; *

t% Prof. Dr. C. B. SPRUYT f»

« > boor 14474] «I *

«!♦ n. 110 %i<;n,

n> Zeeraar der Doopsgex. Cent. teFraneker. ♦ ,»

f! Prijs f 2.50. %% « $ Uityave van VINCENT LOOSIES, te Haarlem. % %

ROBERT FRUIN'S

Nu üfl. 4tO van dit klassieke werk verschenen i=, waarmede het 8c «Ircl compleet is, acht ik den lijd gekomen om, met 1 Januari a.s. een nieuwe tntcckciilus te openen, ten einde de aanschaffing te vergemakkelijken.

Die nieuwe inleckeiiinsr zal verschijnen in Ticriiiiliimlolijkwclie declrn tegen den gewonen prijs, van 'f 3.6», y.eb. f 5.35 per deel.

H.H. Confraters, die hiermede eens bijzonder willen werken, gelieven pronpectiiMweu in benoodigd aantal aan te vragen. [4475] MARIIMTS JMJHOM'.

's-Gravenhage, Dec. 1903.

H Houdt in dfze dagen s. v. p. voor- ^

* handen den in de pers alom geprezen * | fraaien omslagkalender: f|

| Sfacm &n éllab f $ 1 9 O 4. I

% 12 Aquarellen van Mej. SIPKEM/V. %

t Prijs ƒ 1.50. %

* Bij 3 Ex. lever ik met 30 pC; 6 Ex. met * Ü 35 pC; 12 Kx. met 40 pC; 25 Ex. en meer |j

* met 50 pC. #

* O.ik staan Ex. in kommissie ten dienste. *

* Uitgave van C. A. J. VAN DISHOECK *

* (e Bussum. |4476| 4f

****-»**ïï***-"--ïï-*-:v*-::"::-*i:-**s:<!:;.x-**^i-** Dringende Terugvraag

trui Coiumisaic-Excinplnreii van

Francois Blom's Moflerne Kookkunst.

Firma t. C. B. ten HAGEN. '8-GRAVÊNHAOK. [4477]

Register voor vervolgwerk, a 80 ets.

per boek, verkrijgbaar bij

A. E. Zeggelt, Globefabrikant,

Arnhem. I4478]

Zondagssclioolrooster I90i. Uitgave van W. H. ZURICH,

DOüTINCHENI. [4479]

NED INDISCH STRAFRECHT.

Gevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie: 1 Ex. Mr. J. vv. S. VAN der AA, de Leer van hel bewijs in strafzaken volgens het Nederl. Indische Strafrecht, toegelicht ten dienste van administratieve ambtenaren, voornamelijk van Sumatra's Westkust en van leden in cenen Krijgsraad, uitgave Van Dorp & Co., Batavia. [44$°]

EMMY VON RHODEN, EMUY VON RHODEN, EMMY VON RHODEN,

Slioi op School, swbi Mooi Stiifloi Getroiiiï

Emmy von Rlioden, Mignon het Muzikantenkind.

Emmy von Rhoden, Kerstavond.

L. T. Meade, Molly op de Kostschool

Bovenstaande artikelen zijn door ons aangekocht uit het fonds van de firma Boekhandel en Drukkerij voorheen E. J. BRILL, en worden bestellingen daarop door ons tegemoet gezien.

Amsterdam. [4481] VAN HOLKEMA & WARENDORF.

ZEGELLAKKEN VOOR EXPORT WORDEN GELEVERD IN GEËMAILLEERDE BLIKKEN OCOZEN ONDER GARANTIE ALS BESTAND TEGEN HET TROPISCH KLIMAAT.

Telegram-Adres : Intercommunaal Telephoon: POWALKY, Apeldoorn. N°. 58.

H. C. VAM BLOMMESTEUf POWALKY,

APELDOORN.

koninklijkTItoomfabriek

VAN f4482]

Schrijf-, Copieer-, Fantaisie- en Stempel-inkten, Kegel- en Flessehenlakken.

VLOEIBARE TBANSPARABfTIIJM.

BRANDBLUSCHRRANATEN.

OrKERICHT 1865. «WT Prijscourant op aanvraag.

c

V-/. VAN WIERINGEN Jr , te AlFEN, vraagt:

15 Eï. BEChT'S ÏAANDRALENDER 1904,

Aanb. per post s. v. p. [44S3]

"T> J. BORGESIUS, te Sappemeer, zoekt ingen.: Brusse, Boefje; Boy-Ed, 'sLevens abc; Hoven,

Moederschap; Lonman, Over boeken cn schrijvers. Biedt aan: t Veen's Schrijfmap a 90 ets.; Waren-

dorf's kal. a 25 ets.; Vergers, Hervormers; Van

Wouw, De Wet, Corn. Potgieter, cn Biet van Hoven. Alles met 5o°/OI in afl. [44^41

Cjevraagd, ouder het Nr. dezer Advert., nieuw: Corelli, Ware christen, ing.; Speenhof, Liedjes, ing. en geb.; Meesterwerken d. schilderk. (Hofstede de Gr); Tolstoj, Opstanding, ie uitg. ing.; Joh. v. Woude, Holl. binnenhuisje, geb.; Stratenus, Plicht, ingen.; Sienkiewicz, Quo vadis, geb. f 1.90; Dante, Godd. komedie, d. liohl, ing. of geb., 3 dln.; Van Hichtum, Afkes tiental

•-Aangeb.: Hoe de vrouwen het mod. huwelijk invoerden / 1.50, niet 40%; Gezondheid, vrede, kracht, mei 50%; Bölsche. Menschenraadsel, met 40% ; H. de Vries, Spreekuur v. d. hypnotiseur, met 40°,0: Lagerlöf, Goita Bei ling, geb., met 40%

[4485]

L./. VAN WIERINGEN Jr , te AlFEN, vraagt: VJTevraagd, nieuw, ingen.:

15 Eï. BECnT'S ÏAANDRALENDER 1904, ^^%^^^^^Z

_Jfi8iL rent De k^nfs^Tln3:

THollandsche vertellingen; Bettex, De schepping; . J. BORGESIUS, te Sappemeer, zoekt ingen.: Id., De bijbel Gods woord; Carey, Mary St. John; Brusse, Boefje; Boy-Ed, 'sLevens abc; Hoven, ld., Koningin Rosa; Prinses Elsa, Van banden tot Moederschap; Lonman, Over boeken cn schrijvers, boeien, 2 dln.; Frenssen, De zand-gravin; ld , Jörn Biedt aan: i Veen's Schrijfmap a, 90 ets.; Waren- Uhl; ld., Van strijd en vrede ; ld., De driegetrouwen; dorf's kal. a 25 ets.; Vergers, Hervormers: Van Sara Grand, Wakker gekust; Van Hillen-Birch, Wouw, De Wet, Corn. Potgieter, en Biet van Hoven. Een oude strijd; Van Hulzen, Wrakke levens ; JanAlles met 50°/0) in afl. [44^41 son, Het Paradijs; Lagerlöf, Onzichtbare ketenen;

~ ld., Jeruzalem II; J. de Meester, Allerlei menschen;

. , ld., Louise van Bredevoort, 2 dln.; Sophus Michaë-

revraagd onder het Nr. dezer Advert., nieuw: , Giovanna en Aebelö; Top Naeff, In mineur;

Corelli, Ware chnsten ing.; Speenhof, Liedjes, Nemo Het huwelijk eener koningin; Postmus,

ing. en geb.; Meesterwerken cl. schilderk. (Hof- Lente'; Fr> Rosen> i)e Alpen-koningin; Salverda,

stede de Gr); Tolstoj, Opstanding, ie uitg. ing.; £f. Grave_Herderschec, Uit dc wereld der kleine

Joh. v. Woude, Holl. binnenhuisje geb.; Stratenus, menschjes. ingeborg M. Sick, Loutering; G.

Plicht, ingen.; Sienkiewicz, Quo vadis, geb. ƒ i.90; Schrijvcr; Het eenzame pad; Stratenus, Plicht;

Dante, Godd. komedie, d. liohl, ing. ol geb., 3 Id^ Het kjnd . StratZ; De eeuwige burcht; B. von

dln. : Van Hichtum, Alkes tiental Suttner, Martini's kinderen ; Tragtick, Olga Wadi-

Aangeb.: Hoe de vrouwen het mod. huwelijk ma. vacaresco, Rada; Vlerk, Reisontmoetingen

uivoer en ƒ 1.50, met 40%; Gezondheid, vrede, yjm joachim p0lsbroekerwond ; Wagenvoort, De

kracht, mei 50%: Bölsehe. Menschenraadsel, met christenen> Kabbi paujus> Cnz., 2 dln.; Wolf, Beth-

40%; H. de Vries, Spreekuur v. d. hypnotiseur, lehem Ephrata; J. Z., Terug naar het Vaderhuis,

met 40°,0: Lagerlöf, GOsta Berling, geb., met 40 U Aanb^ dir fr< p_ p_ aan Adr_ Koller & Van Os,

^44°5j te Rotterdam. [4489]

GEVRAAGDE BOEKEN:

Onze Kunst, 1902—1903, geb. ofingen. Q

Jansz, Javaansch-Nederl. woordenboek. OTENFERT KROESE & VAN DER ZANDE,

Veth, Kunstbeschouwingen, op Hollandsch papier, te Arnhem, vragen aanb. van Photografie of Schil-

W. Moiris, Kunst en Maatschappij, perk. bnd. derij, Meesterwerken d. schilderkunst (2 ex.); Scholl,

Hofslede de Groot, Meesterwerken der schilderk. Gids v. machinisten ; Ten Bosch, Electrotechn.

Brieven franco onder het Nr. dezer Advertentie school; Berghuis, Handbk. meubelmaker : ld., Onze

aan het Bureau van dit Blad. [4486] betimmeringen; ld., Onze woning, Grosjean,Tech¬

nologie v. h. ijzer. [449°]

Cjevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie, zin-

delijk gelezen, prijs en tijdstip levering: ^Tevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie,jrg.

L'ILLUSTRATION (FRANCAISE).THE GRAPHIC, 1904, 8 a 14 dagen na uitgave, van

ILLUSTR ATED LONDON NEWS. 144S7 | Elsevier, Nederland, Leeskabinet, Natuur, Wet. Binden, Hum. Album, Europa, Tijdspiegel, Man-

ALB. H. KROES, te Hilversum, vraagt: nen v. Het., Vragen des tijds, Album d. Natuur,

Hegel, Phanomenologie des Geistes, 3 ex ; ld., Vragen v. d. Da?, Wereldkroniek, Huisvriend,

Plilos. der Ge-chichte, 2 ex.; Vliegen, Dageraad der Ned. Spectator, XXe Eeuw, Prins, Cosmopolitan.

volksbevr., 2 ex., geb.; Binnen- en buitenl. tijdschr., Monde Moderne, Revue d. d. Mondes, La Revue hoogstens 1 mud. na versch. Aanb. p. p. [4488] 144911

G.